Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.  didindamas audituojamo subjekto veiklos efektyvumą, tikrina ir vertina veiklą, ar ji atitinka tikslus bei uždavinius, įstatymus bei kitus teisės aktus, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, biudžeto asignavimo valdytojų programų vykdymą, finansinių ataskaitų duomenis ir apskaitos tinkamumą, lėšų panaudojimą, priskirto turto apskaitą ir apsaugą, turto įsigijimą ir viešųjų pirkimų procedūras, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, darbo organizavimo ir intelekto išteklių panaudojimo racionalumą;

1.2.  analizuoja veiklos trūkumus, dėl kurių audituojamo subjekto atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, vertina informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

1.3.  tikrina ir vertina vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymą, lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą bei Europos Sąjungos programų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės procedūras;

1.4.  užtikrindamas vidaus audito procedūrų įgyvendinimą, rengia numatomo vidaus audito programą ir teikia ją tvirtinti Tarnybos vedėjui, renka, analizuoja, sistemina audito įrodymus, vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia ją kartu su atlikto audito ataskaitos projektu Tarnybos vedėjui, vadovauja atskiriems vidaus auditams, atliekamų procedūrų metu vadovauja ir kontroliuoja žemesnes pareigas einančių vidaus auditorių darbą, vykdo vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);

1.5.  rengia objektyvias teisės aktais, dokumentais bei analize pagrįstas išvadas ir rekomendacijas kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, teikia audituojamam subjektui veiksmingą praktinę ir metodinę pagalbą, sprendžiant iškilusias problemas. Baigus surašo teisingą ir pagrįstą vidaus audito ataskaitą ir pateikia Tarnybos vedėjui. Nedelsiant informuoja Tarnybos vedėją apie nustatytus teisės aktų pažeidimus;

1.6. didindamas Tarnybos veiklos efektyvumą, teikia pasiūlymus rengiant ir tobulinant vidaus audito metodiką, strateginius ir metinius Tarnybos veiklos planus, teikia Tarnybos vedėjui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl audituotų sričių veiklos tobulinimo;

1.7.  atliekant sudėtingesnius vidaus auditus, analizuoja ir vertina galimų sprendimų alternatyvas, savarankiškai planuoja, teikia siūlymus dėl racionalaus sprendimo.

1.8.  užtikrindamas vidaus auditui keliamus reikalavimus, turi gerbti gaunamos informacijos privatumą  ir neatskleisti jos be leidimo, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo;

1.9.  vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vedėjo pavedimus, siekiant audituojamo subjekto strateginių tikslų įgyvendinimo;

1.10.  nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus;

1.11.   nesant Tarnybos vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas.

 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2.2.  mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

2.3.  mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu;

2.4.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų ekonominio, teisinio, viešojo administravimo, vidaus audito ar audito darbo patirtį;

2.5.  būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės turto naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą, tarptautiniais vidaus audito standartais, būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos finansuojamomis paramos programomis, nuostatomis;

2.6.  sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nusistatyti savo darbo metodus, efektyviai atlikti vidaus auditus ir kitus veiklos patikrinimus, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti rengti dokumentus;

2.7.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei rekomendacijas;

2.8.  sugebėti novatoriškai mąstyti, teikti audituojamam subjektui veiksmingą praktinę ir metodinę pagalbą, sprendžiant iškilusias problemas;

2.9.  mokėti taktiškai bendrauti su audituojamo subjekto darbuotojais, išmanyti ir laikytis tarptautinių vidaus audito standartų, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir valstybės tarnautojų etikos normų;

2.10.  būti objektyviam ir nešališkam, pareigingam, darbščiam, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo, priskirtas funkcijas ir pavedimus vykdyti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;

2.11.  užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti dokumentų saugumą, gerbti gaunamos informacijos privatumą ir neatskleisti jos be leidimo;

2.12.  kaupti gaunamą informaciją, ją analizuoti, teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijos klausimais;

2.13.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.