Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   rengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) kompetencijai priskirtus gaisrų prevencijos normavimo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

1.2.   rengia valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų patvirtintų ar priimtų statybos techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, standartų, techninių sąlygų ir kitų teisės aktų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams;

1.3.   analizuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityje bei teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;

1.4.   kaupia, sistemina ir analizuoja šalies ir užsienio valstybių gaisrų prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, kitą normatyvinę ir metodinę literatūrą, susijusią su gaisrų prevencijos normavimu ir įgyvendinimu;

1.5.   teikia pasiūlymus dėl esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.6.   analizuoja Departamento Techninės komisijos sprendimų medžiagą, teikia pasiūlymus dėl gaisrų prevencijos normavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.7.   koordinuoja tarnybinės pagalbos teikimą I grupės statinių statybos užbaigimo komisijų nariams valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams;

1.8.   pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis gaisrų prevencijos normavimo taikymo klausimais;

1.9.   nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus gaisrų prevencijos normavimo taikymo klausimais;

1.10.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

2. Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;

2.3.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

2.4.   išmanyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

2.5.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.6.   mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.8.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.