Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

1.1.   pagal kompetenciją koordinuoja ir nustatyta tvarka kontroliuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityje bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą jų darbui gerinti;

1.2.   kaupia, sistemina, analizuoja šalies bei užsienio valstybių gaisrų prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, kitą normatyvinę ir metodinę literatūrą, susijusią su gaisrų prevencijos normavimu ir įgyvendinimu;

1.3.  koordinuoja tarnybinės pagalbos teikimą I grupės statinių statybos užbaigimo komisijų nariams valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams;

1.4.   rengia departamento kompetencijai priskirtų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

1.5.   kaupia, sistemina ir analizuoja tarnybinių pagalbų ataskaitų apie I grupės statinių pripažinimo tinkamais naudoti tinkamais naudoti komisijų veiklos rezultatus;

1.6.   pagal kompetenciją teikia tarnybinę pagalbą departamento bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams;

1.7.   pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis gaisrų prevencijos normavimo taikymo klausimais;

1.8.   nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus priešgaisrinės saugos klausimais;

1.9.   atsako už skyriaus raštvedybos tvarkymą;

1.10.   organizuoja ūkio subjektų ir piliečių konsultavimą vieningu departamento telefonu;

1.11.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimu

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą valstybinėje priešgaisrinėje priežiūroje;

2.3.   išmanyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, viešąjį administravimą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

2.4.   žinoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

2.5.   išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, turėti teisės aktų ir norminių dokumentų projektų rengimo patirties;

2.6.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.   mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis)

2.9.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.