Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją sprendžia valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo klausimus ir teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo gerinimo;

1.2.   rengia eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos bei kitus priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus; 

1.3.   analizuoja žmonių žuvimo priežastis gaisruose bei kylančių gaisrų priežasčių tendencijas, rengia analizes ir teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus, siekiant mažinti žuvusiųjų gaisruose skaičių; 

1.4.   analizuoja ir rengia ataskaitas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų atliekamų objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų klausimais; 

1.5.   pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

1.6.   pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams; 

1.7.   nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų tarnybinės veiklos, priešgaisrinės saugos taisyklių taikymo, vykdo skyriaus nagrinėjamų skundų apskaitą ir analizę, teisės aktuose numatytais atvejais vyksta tirti gaisrų ir skundų; 

1.8.   pildo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 

1.9.   pagal kompetenciją renka ir analizuoja statistinius duomenis, susijusius su priešgaisrine priežiūra; 

1.10.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje; 

2.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą; 

2.4.   žinoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje; 

2.5.   mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, analizuoti problemas; 

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis; 

2.7.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); 

2.9.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.