Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją sprendžia valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo klausimus;  

1.2.   rengia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą, administracinio poveikio priemonių taikymą reglamentuojančius teisės aktus; 

1.3.   renka duomenis apie Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų taikytas administracinio poveikio priemones, rengia suvestines bei analizes ir teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui;  

1.4.   teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams, talkina organizuojant valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą administracinio poveikio priemonių taikymo ir gaisrų prevencijos klausimais;  

1.5.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų tarnybinės veiklos bei valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo klausimais;  

1.6.   tvarko skyriaus susirašinėjimo su valstybės įstaigomis, organizacijomis ir departamentui pavaldžiomis įstaigomis dokumentų bylas;  

1.7.   rengia ir teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų darbo administracinės teisenos ir gaisrų prevencijos srityje analizes;  

1.8.   organizuoja priešgaisrinės prevencinės medžiagos pirkimus;  

1.9.   išduoda valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams skiriamuosius ženklus, veda jų apskaitą ir kontrolę, kuruoja gamybą;  

1.10.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį valstybinės priešgaisrinės priežiūros ar ikiteisminio tyrimo srityje;  

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir valstybinę priešgaisrinę priežiūrą; 

2.4.   išmanyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;  

2.5.   mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, analizuoti problemas;   

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis; 

2.7.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;  

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);  

2.9.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.