Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją sprendžia gaisrų prevencijos organizavimo, ikiteisminio tyrimo ir administracinio poveikio priemonių taikymo klausimus;

1.2.   rengia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą, gaisrų ikiteisminį tyrimą bei administracinio poveikio priemonių taikymą reglamentuojančius teisės aktus;

1.3.   kontroliuoja departamentui pavaldžių įstaigų veiklą gaisrų ikiteisminio tyrimo bei administracinio poveikio priemonių taikymo srityje, analizuoja duomenis apie Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų taikytas administracinio poveikio priemones, atliekamą ikiteisminį tyrimą ir teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui;

1.4.   organizuoja ir vykdo valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą ikiteisminio tyrimo ir administracinio poveikio priemonių taikymo klausimais;

1.5.   prireikus išvyksta tirti gaisrų, atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus jo veiksmus;

1.6.   pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams;

1.7.   pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

1.8.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų tarnybinės veiklos, ikiteisminio tyrimo ir administracinio poveikio priemonių taikymo klausimais;

1.9.   bendradarbiauja su policijos, prokuratūros pareigūnais, kitomis teisėsaugos ir teisėtvarkos, viešojo administravimo įstaigomis, gaisrų tyrimo, ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimais;

1.10.   dalyvauja valstybės institucijų komisijų darbe, svarstant klausimus, susijusius su valstybine priešgaisrine priežiūra ir ikiteisminiu tyrimu;

1.11.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose  nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir ikiteisminį tyrimą;

2.4.   turi mokėti pildyti, įforminti ikiteisminio tyrimo dokumentus, atlikti tyrimo veiksmus apklausiant liudytojus, įtariamuosius, kvalifikuoti nusikalstamas veikas;

2.5.   žinoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

2.6.   mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

2.7.   mokėti analizuoti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;

2.8.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.9.  mokėti bendrauti su prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų pareigūnais, ūkio subjektų atsakingais asmenimis, įvairių institucijų, įstaigų vadovais ir piliečiais;

2.10.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktus ir norminius dokumentus;

2.11.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.12.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.