Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   rengia priešgaisrinės saugos taisykles, kuriose nustatomi objektų eksploatacijos priešgaisrinės saugos reikalavimai bei kitus valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2.    pagal kompetenciją sprendžia gaisrų prevencijos organizavimo klausimus, koordinuoja ir tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą jų darbui gerinti;

1.3.    teikia siūlymus dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros strateginės veiklos krypčių ir įgyvendinimo formų bei priemonių;

1.4.    dalyvauja valstybės institucijų komisijų darbe, svarstant klausimus, susijusius su valstybine priešgaisrine priežiūra;

1.5.    pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais, rengia pasiūlymus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms, rengiančioms priešgaisrinės saugos mokymo programas, dalyvauja institucijų, atestuojančių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, atestacijos komisijų darbe;

1.6.    organizuoja informacinio laiško „Priešgaisrinė sauga“ leidybą;

1.7.   nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų tarnybinės veiklos, gaisrų prevencijos klausimais;

1.8.    teisės aktuose numatytais atvejais vyksta tirti gaisrus;

1.9.   organizuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje;

1.10.    rengia ir koordinuoja gaisrų prevencines akcijas šalies teritorijoje;

1.11.    pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas bei skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus;

1.12.     laikinai nesant skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį gaisrų prevencijos srityje;

2.3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

2.4.    žinoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

2.5.    mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, koordinuoti bei kontroliuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų vykdomą veiklą;

2.6.    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

2.7.    mokėti analizuoti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti darbo koordinavimo įgūdžių;

2.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.9.    mokėti bendrauti su ūkio subjektų atsakingais asmenimis, įvairių institucijų, įstaigų vadovais ir piliečiais;

2.10.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktus ir norminius dokumentus;

2.11.    turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „KONFIDENCIALIAI“;

2.12.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.13.    atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.