Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. įgyvendina Tarnybos nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas bei užtikrina veiklos planų vykdymą;

1.2.  savarankiškai planuoja, organizuoja, tobulina ir atsako už Tarnybos veiklą;

1.3.  rengia ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriui tvirtinti Tarnybos vidaus auditorių pareigybių aprašymus;

1.4.  rengia ir teikia tvirtinti Tarnybos vidaus audito metodiką, rengia ir su Departamento direktoriumi suderina Tarnybos strateginius bei metinius veiklos planus;

1.5.  iki kiekvienų metų kovo 1 d. rengia ir teikia Finansų ministerijai ir Departamento direktoriui metinę Tarnybos veiklos ataskaitą;

1.6.  pagal su Departamento direktoriumi raštu suderintą Tarnybos veiklos planą organizuoja audituojamų subjektų vidaus auditą, tvirtina Tarnybos vidaus auditorių parengtas vidaus audito programas, derina testus, klausimynus, anketas ir kitus šiam tikslui parengtus darbo dokumentus;

1.7.  pataria audituojamų subjektų vadovams vidaus kontrolės klausimais, atstovauja Departamentui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

1.8.  vertina esamus, galimus ir reikiamus Tarnybos žmogiškuosius išteklius, sudaro sąlygas Tarnybos vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius, teikia  Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Tarnybos darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

1.9.  kontroliuoja, kaip Tarnybos vidaus auditoriai vykdo funkcijas, laikosi vidaus darbo tvarkos, nustato Tarnybos vidaus auditorių darbo sritis bei užduotis vidaus auditui atlikti ar susijusioms su Tarnybos veikla funkcijoms atlikti;

1.10.  prižiūri Tarnybos vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, koordinuoja Tarnybos veiklą bei keičiasi informacija su kitais išorės audito vykdytojais;

1.11.  užtikrindamas tinkamą vidaus audito procedūrų įgyvendinimą vertina, ar atliktos visos reikiamos vidaus audito procedūros, ar surinkti reikiami įrodymai vidaus audito išvadoms ir rekomendacijoms pagrįsti, tikrina vidaus auditorių atlikto vidaus audito ataskaitos projektą bei darbo dokumentus, ar jie tinkamai pagrindžia vidaus audito ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas;

1.12.  informuoja Departamento direktorių apie vidaus audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, vykdo vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituotų subjektų vadovais, teikia atlikto vidaus audito ataskaitas su rekomendacijomis Departamento direktoriui ir audituotų subjektų vadovams;

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2.2.  mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

2.3.  mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu;

2.4.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

2.5.  išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, valstybės turto ir piniginių lėšų  valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujantis  teisės aktais sugebėti organizuoti savo veiklą ir Tarnybos darbą;

2.6.  mokėti planuoti savo veiklą, nusistatyti savo darbo metodus;

2.7.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei rekomendacijas;

2.8.   sugebėti novatoriškai mąstyti, teikti audituojamiems subjektams veiksmingą praktinę ir metodinę pagalbą sprendžiant iškilusias problemas;

2.9.  mokėti taktiškai bendrauti su audituojamų subjektų darbuotojais, išmanyti ir laikytis tarptautinių vidaus audito standartų, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir valstybės tarnautojų etikos normų; 

2.10.  būti objektyviam ir nešališkam, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo;

2.11.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.