Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   rengia ir derina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, sutarčių, susijusių su valstybei nuosavybės teise priklausančių ir departamento patikėjimo teise valdomu ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu perdavimu patikėjimo teise ar panaudai savivaldybėms, projektus;

1.2.   renka ir sistemina duomenis apie  valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patikėjimo teise valdomą turtą, analizuoja turto valdymo klausimus departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, rengia ataskaitas ir kitus dokumentus turto valdymo klausimais;

1.3.   rengia prekių ir paslaugų technines specifikacijas  viešiesiems pirkimams atlikti;

1.4.   teikia departamento struktūrinių padalinių pareigūnams, valstybės tarnautojams ir  darbuotojams bei departamentui pavaldžioms įstaigoms pasiūlymus, konsultuoja dėl patikėjimo teise valdomo materialiojo turto valdymo ir administravimo;

1.5.   vykdo (jei paskiriamas pirkimo iniciatoriumi) skyriaus inicijuotų sutarčių, susijusių su turto administravimu departamente, įgyvendinimo kontrolę arba vykdo pavestų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;

1.6.   renka informaciją ar laiku vykdomi įsipareigojimai pagal skyriaus inicijuotas  sutartis, apie sutarčių pabaigos terminus, įsipareigojimų vykdymo vėlavimą arba vėlavimo grėsmę informuoja skyriaus vedėją;

1.7.   pagal kompetenciją vertina ir teikia išvadas dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų ir teisės aktų projektų materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

1.8.   derina departamento pavaldžių įstaigų valdomo turto perdavimo kitoms įstaigoms dokumentus;

1.9.   yra materialiai atsakingas už valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas, jų apskaitą, priėmimą ir perdavimą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų atsakingiems saugotojams;

1.10.   Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaito valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas, rengia dokumentus jų perdavimui, nurašymui, pardavimui ar sunaikinimui;

1.11.   rengia pasaugos sutarčių su valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų atsakingaisiais saugotojais projektus;

1.12.   organizuoja saugomų civilinės saugos priemonių atsargų tinkamą saugojimą ir jų tinkamos kokybės išlaikymą bei darbinės būklės periodinius tikrinimus;

1.13.   renka ir apibendrina veiklos efektyvumo rodiklius departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

1.14.   dalyvauja departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

1.15.   vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo. 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, matematikos, informatikos ar programų sistemų krypties arba technologijos mokslų studijų srities, elektronikos ir elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo ir priežiūros srityje;

2.3.   išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, turto administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, mokėti juos taikyti praktikoje;

2.4.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

2.5.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.6.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai atlikti užduotis, rinktis optimalius užduočių atlikimo metodus;

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu

2.8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.