Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų programų sąmatas;

1.2.   programų sąmatas suveda į Finansų ministerijos VBAM sistemą;

1.3.   sudaro biudžeto asignavimų projekto departamento ir suvestinę formą BF-1;

1.4.   sudaro biudžeto asignavimų plano departamento ir suvestinę formą BFP-1;

1.5.   sudaro pajamų įmokų projekto departamento ir suvestinę formą BF-1;

1.6.   sudaro pajamų įmokų plano departamento ir suvestinę formą BFP-1;

1.7.   atlieka biudžeto asignavimų pakeitimus pagal LR Vyriausybės nutarimus ir pavaldžių įstaigų prašymus, parengia pažymas apie biudžeto asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimo planų paskirstymo pakeitimus;

1.8.   VBAMS sistemoje atlieka finansinių metų pabaigos ir pradžios procedūras;

1.9.   analizuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų paskirtų asignavimų ketvirtines ir metines programų sąmatų vykdymo apyskaitas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skiriamų lėšų racionalaus panaudojimo;

1.10.   renka, sistemina ir analizuoja departamento administracijos padalinių lėšų poreikį, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl lėšų poreikio ir asignavimų išlaidoms paskirstymo pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius;

1.11.   rengia departamento lėšų išlaidoms paskirstymo plano projektą, kontroliuoja jo vykdymą;

1.12.   Finansų ministerijos nustatyta tvarka teikia departamento lėšų poreikio mėnesio prognozes;

1.13.   vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, fizinių mokslų studijų srities, matematikos krypties;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės biudžetinės įstaigos lėšų planavimo srityje;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu,

2.4.   sugebėti  savarankiškai  planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti  darbo metodus, užtikrinančius funkcijų atlikimą.

2.5.   mokėti kaupti, sistemingai analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.6.   išmanyti   Lietuvos  Respublikos  įstatymus, Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų norminius aktus, reglamentuojančius finansų apskaitą bei biudžeto sudarymą ir vykdymą;

2.7.    būti  pareigingam,  darbščiam,  komunikabiliam, objektyviam;

2.8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.