Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   renka ir sistemina informaciją, reikalingą rengti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio plano projektui pagal departamento vykdomas funkcijas, palaiko ryšius su Vidaus reikalų ministerija rengiant šį planą;

1.2.   rengia ataskaitas apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio plano priemonių vykdymą pagal departamento vykdomas funkcijas;

1.3.   rengia departamento strateginio veiklos plano projektą, derina jį su departamento administracijos padaliniais, departamentui pavaldžiomis įstaigomis ir Vidaus reikalų ministerija;

1.4.   renka iš departamentui pavaldžių įstaigų ir administracijos padalinių informaciją apie departamento strateginio veiklos plano vykdymą ir rengia ataskaitą;

1.5.   renka iš departamento pavaldžių įstaigų ir administracijos padalinių informaciją apie tarpinstitucinių planų priemonių, kurias vykdo departamentas, įgyvendinimą ir teikia ataskaitas;

1.6.   tvarko departamento strateginio veiklos plano vykdymo duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS);

1.7.   renka ir sistemina informaciją, reikalingą departamento metinio veiklos plano rengimui, rengia metinio veiklos plano projektą ir renka informaciją apie šio plano vykdymą;

1.8.   rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų metinio veiklos plano projektą ir renka informaciją apie šio plano vykdymą;

1.9.   renka duomenis iš departamentui pavaldžių įstaigų apie šių įstaigų metinius veiklos planus ir šių planų vykdymą;

1.10.   kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose, tarpinstitucinėse programose, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane, departamento metiniame veiklos, pagrindinių priemonių planuose numatytų uždavinių ir priemonių suderinamumą bei savalaikį įgyvendinimą ir apie tai informuoja skyriaus vedėją;

1.11.   pagal kompetenciją rengia savo veiklos srities ataskaitas, pranešimus ir dokumentus bei jų projektus ir teikia skyriaus vedėjui;

1.12.   esant atskiram nurodymui, rengia kitus veiklos planavimo dokumentus, renka informaciją ir rengia ataskaitas apie jų vykdymą;

1.13.   pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

1.14.   teikia metodinę pagalbą departamento administracijos padaliniams ir departamentui pavaldžioms įstaigoms strateginio ir veiklos planavimo klausimais;

1.15.   kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus pagal patvirtintą departamento dokumentacijos planą, iki jie bus perduoti ilgalaikiam saugojimui;

1.16.   atsako už dokumentų, susijusių su įstaigos veiklos planavimu, skelbimą departamento interneto svetainėje;

1.17.   vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane ir kituose planavimo dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigos veiklos planavimo srityje;   

2.3.   išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, įstaigos veiklos planavimą ir strateginį planavimą;

2.4.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu

2.6.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sistemingai analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.