Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją dalyvauja rengiant departamento strateginio veiklos plano projekto finansines dalis, valstybės kapitalo investicijų planų projektus, investicijų projektų finansines dalis;

1.2.   rengia informaciją valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimui (informaciją apie biudžeto lėšų poreikį vykdomoms programoms), teikia ją suinteresuotoms institucijoms;

1.3.   renka ir analizuoja departamento bei pavaldžių įstaigų lėšų poreikį, formuoja pavaldžių įstaigų lėšų krepšelius (išskyrus darbo užmokestį, socialinį draudimą, socialines pašalpas);

1.4.   renka, sistemina informaciją apie planuojamas pajamų įmokas, teikia ją suinteresuotoms institucijoms;

1.5.   rengia investicijų projektų įgyvendinimo ir ilgalaikiam turtui skirtų lėšų įsisavinimo priemonių  planų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;

1.6.   kaupia, sistemina, analizuoja ir kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ilgalaikiam turtui įsigyti ir valstybės kapitalo investicijų projektams įgyvendinti;

1.7.   rengia sąmatų skaičiavimo formų priedus (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti), kurie reikalingi sudarant einamųjų metų biudžetą bei rengiant biudžeto finansinių rodiklių projektą;

1.8.   skyriaus vedėjo pavedimu rengia kitus veiklos planavimo dokumentus, renka informaciją ir rengia ataskaitas apie jų vykdymą;

1.9.   teikia metodinę pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms biudžeto formavimo ir investicijų planavimo klausimais;

1.10.   dalyvauja departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

1.11.   nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia ataskaitas apie investicijoms panaudotas biudžeto lėšas (Lietuvos statistikos departamentui – KS-2; Finansų ministerijos Biudžeto departamentui ir VRM Ekonomikos ir finansų departamentui – forma B6, forma B7, informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus);

1.12.   laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas.

1.13.   vykdo kitus departamento vadovybės, ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, biudžetinių lėšų tvarkymą bei panaudojimą, strateginį planavimą, gebėti juos taikyti;

2.3.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės biudžetinės įstaigos lėšų planavimo srityje;

2.4.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, užtikrinančius funkcijų atlikimą;

2.5.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.7.   mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

2.8.   mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.