Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   organizuoja departamento strateginio veiklos plano ir jo ataskaitų rengimą, koordinuoja plano priemonių vykdymą;

1.2.   dalyvauja rengiant departamento ir VPGT veiklos planus ir atlieka juose numatytų priemonių vykdymo kontrolę;

1.3.   kontroliuoja valstybės ir Vidaus reikalų ministerijos planavimo dokumentuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM numatytų priemonių vykdymą;

1.4.   teikia pasiūlymus dėl vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginės veiklos plano sudarymo;

1.5.   analizuoja VPGT veiklą ir teikia departamento vadovybei siūlymus dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos planavimo, dalyvauja formuojant veiklos kryptis, planuojant perspektyvines tarnybos materialinės techninės bazės vystymo kryptis;

1.6.   organizuoja departamento ir VPGT programų sąmatų parengimą ir teikia jas departamento vadovybei tvirtinti;

1.7.   organizuoja  informacijos pateikimą valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto parengimui, derina su departamento vadovybe poreikius lėšoms;

1.8.   analizuoja lėšų panaudojimą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl lėšų panaudojimo;

1.9.   analizuoja savivaldybėms perduotų valstybės funkcijoms (priešgaisrinė sauga ir civilinė sauga) lėšų poreikį, teikia pasiūlymus vadovybei dėl  (dotacijų) paskirstymo savivaldybėms;

1.10.   koordinuoja VPGT investicijų planų rengimą ir vykdo jų kontrolę;

1.11.   koordinuoja turto perdavimo  tarp departamento pavaldžių įstaigų dokumentų derinimą, Vyriausybės nutarimo projektų dėl turto perdavimo kitoms įstaigoms rengimą

1.12.   organizuoja duomenų apie VPGT valdomą nekilnojamąjį turtą rinkimą, kaupimą  ir analizę, derina  turto perdavimo klausimus per Valstybės turto  informacinės paieškos sistemą (VTIPS)

1.13.   koordinuoja projektų rengimą ir paraiškų projekto finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų, Europos teritorinio bendradarbiavimo programos ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bei kitų fondų teikimą;

1.14.   vadovybės pavedimu kontroliuoja departamentui pavaldžiose įstaigose vykdomų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų eigą, kokybę bei lėšų šiems tikslams panaudojimą;

1.15.   kontroliuoja, kaip eksploatuojami departamentui pavaldžioms įstaigoms priklausantys pastatai;

1.16.   koordinuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimą;

1.17.   koordinuoja departamento išlaidų, investicijų įsisavinimo planų ir  finansavimo programų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

1.18.   analizuoja informaciją iš departamento struktūrinių padalinių ir departamentui pavaldžių įstaigų veiklos, finansavimo ir išlaidų planams sudaryti, lėšų poreikius.

1.19.   organizuoja departamento vykdomų paramos projektų administravimą, kontroliuoja projektų veiklų vykdymą ir atsiskaitymą už projektų vykdymą

1.20.   analizuoja galimybę departamentui ir departamentui pavaldžioms įstaigoms rengti paraiškas paramai iš įvairių paramos programų ir fondų gauti

1.21.   pagal kompetenciją koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų projektų paramai gauti iš paramos projektų ir programų rengimą ir vykdymo eigą.

1.22.   departamento struktūriniams padaliniams ir departamentui pavaldžioms įstaigoms teikia metodinę pagalbą skyriaus kuruojamais klausimais;

1.23.   pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui valstybės įstaigose ir kitose institucijose;

2.24.   dalyvauja departamento Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

1.25.   vykdo kitus departamento vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešojo administravimo įstaigos veiklos ir finansų planavimo patirtį.

2.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įstaigos veiklos planavimą, strateginį planavimą ir biudžeto sudarymą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) veiklą ir darbo organizavimą, valstybės turto administravimą bei valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų administravimą, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos teritorinio bendradarbiavimo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų dokumentais;

2.4.   sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, spręsti įvairias ir sudėtingas problemas,  efektyviai organizuoti skyriaus veiklą;

2.5.   išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.7.   sugebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, turėti darbo koordinavimo įgūdžių;

2.8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.