Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   rengia departamento ar jį įgaliojusių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų projektus;

1.2.   teisės aktų nustatyta tvarka rengia departamento viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

1.3.   atlieka mažos vertės pirkimų, vykdant tiekėjų apklausą, organizatoriaus funkcijas;

1.4.   rengia ir derina pirkimo sutarčių projektus;

1.5.   dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijų darbe;

1.6.   atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą;

1.7.   dalyvauja nagrinėjant tiekėjų pretenzijas ir kitus klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

1.8.   pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą viešųjų pirkimų klausimais;

1.9.   pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus. 

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

2.3.   savarankiškai analizuoti ir spręsti problemas, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.4.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.5.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.6.   gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, punktualumu.