Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   teisės aktų nustatyta tvarka priima, išsiunčia ir atiduoda pagal paskirtį departamento gautą korespondenciją; 

1.2.   registruoja dokumentus ir tvarko siunčiamąją korespondenciją: patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja, jei reikia, užpildo registrus, ženklina vokus ir sudeda į pašto dėžutę; 

1.3.   tvarko per elektroninio pristatymo sistemą gautas elektronines siuntas ir per ją siunčia siunčiamas elektronines siuntas; 

1.4.   daro dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, tvirtina dokumentų kopijas, skenuoja dokumentus ir siunčia elektroniniu paštu; 

1.5.   aptarnauja asmenis, atvykusius į departamentą,  priima jų prašymus ir skundus, užregistruoja lankytojus registracijos žurnale, suteikia asmenims prašomą informaciją, susijusią su jiems rūpimo klausimo išnagrinėjimu, teikia informaciją telefonu; 

1.6.   kontroliuoja asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais; 

1.7.   teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie archyvo fondo dokumentų sudėtį, turinį, prireikus išduoda jiems saugomus dokumentus ir archyvo pažymas; 

1.8.   tvarko  skyriaus dokumentus ir juos grupuoja į bylas ir ruošia jas perduoti į archyvą; 

1.9.   atlieka kurjerio funkcijas; 

1.10.   prireikus atlieka dokumentų paiešką dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS), sukuria naujus kontaktus DVS ir juos koreguoja, departamento darbuotojams teikia konsultacijas darbo su DVS klausimais;  

1.11.   pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų aukštesniųjų institucijų, departamento vadovybės pavedimų vykdymo eigą bei galutinius įvykdymo terminus, rengia  kontroliuojamų pavedimų vykdymo ataskaitas; 

1.12.   pasirašytinai supažindina su dokumentais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

1.13.   dokumentus su departamento vadovybės rezoliucijomis paskirsto departamento administracijos padalinių vadovams arba valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 

1.14.   pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus. 

2. Darbuotojas,  einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti vidurinį išsilavinimą; 

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą; 

2.3.   savarankiškai analizuoti ir spręsti problemas, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

2.4.   mokėti dirbti kompiuteriu: „MS Office“ programų paketu, gebėti naudotis organizacine technika; 

2.5.   išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įslaptintos informacijos administravimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą valstybės institucijose reglamentuojančius teisės aktus; 

2.6.  gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, punktualumu.