Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą, projektus;

1.2.   teisės aktų nustatyta tvarka priima, išsiunčia ir atiduoda pagal paskirtį  departamento gautą korespondenciją,  registruoja dokumentus ir tvarko siunčiamąją korespondenciją;

1.3.   administruoja departamente naudojamą dokumentų valdymo sistemą „ (toliau – DVS): sukuria ir koreguoja dokumentų bylas (segtuvus) ir registrus, nustato  dokumentų bylų (segtuvų) ir dokumentų saugą, redaguoja sukurtų dokumentų šablonus, sukuria ir koreguoja automatizuojamų dokumentų valdymo procesų ruošinius, archyvuoja dokumentų bylas (segtuvus);

1.4.   fiksuoja DVS klaidas ir sutrikimus ir jas perduoda pagal kompetenciją DVS priežiūros paslaugos teikėjui;

1.5.   pagal kompetenciją apmoko naujus DVS vartotojus dirbti su DVS, konsultuoja DVS vartotojus darbo su DVS klausimais, teikia pasiūlymus dėl DVS atnaujinimo, modernizavimo ar priežiūros poreikių;

1.6.   tikrina  DVS rengiamų elektroninių dokumentų priskyrimą elektroninei bylai, tvarko užbaigtų elektroninių bylų apskaitą, rengia elektroninius dokumentus perduoti į valstybės archyvą;            

1.7.   aptarnauja asmenis, atvykusius į departamentą, priima jų prašymus ir skundus,  asmens pageidavimu informuoja asmenis apie prašymų ar skundų nagrinėjimo eigą, prašymą ar skundą nagrinėjantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją, atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;

1.8.   kontroliuoja asmenų prašymų ar skundų nagrinėjimo terminus;

1.8.   grupuoja skyriaus dokumentus į bylas ir ruošia jas perduoti į archyvą;

1.9.   teisės aktų nustatyta tvarka išduoda dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų;

1.10.   pasirašytinai supažindina su dokumentais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

1.11.   įdeda departamento parengtus teisės aktų projektus ir išvadas dėl teisės aktų projektų į TAIS, vykdo į TAIS įdėtų teisės aktų projektų priežiūrą;

1.12.   pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

 1.13.   vykdo kitas departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;  

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą;

2.3.   išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo, elektroninių dokumentų valdymo ir rengimo taisykles, turėti darbo su dokumentų valdymo sistema  patirties;

2.4.   gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.5.   mokėti dirbti  kompiuteriu „MS Office“ programos paketu;

2.6.   išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, būti susipažinęs su Teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos  nuostatais;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.