Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   teisės aktų nustatyta tvarka priima, išsiunčia ir atiduoda pagal paskirtį departamento gautą korespondenciją, registruoja dokumentus;

1.2.   kontroliuoja departamentui pavaldžiose įstaigose dokumentų archyvavimą ir įslaptintų dokumentų tvarkymą, konsultuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų saugojimo, įslaptintų dokumentų administravimo klausimais;

1.3.   priima nuolat ir ilgai saugomas bylas iš departamento administracijos padalinių, patikrina jų sąrašus ir esamą būklę, įrašo į apyrašus ir jų tęsinius;

1.4.   teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie archyvo fondo dokumentų sudėtį, turinį, prireikus išduoda jiems saugomus dokumentus ir archyvo pažymas;

1.5.   rengia teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus ir perduoda nuolat saugomus dokumentus valstybės archyvui;

1.6.   dalyvauja departamento dokumentų ekspertų ir specialiosios ekspertų komisijų veikloje;

1.7.   tvarko įslaptintų dokumentų apskaitą, kontroliuoja jų apyvartą, juos registruoja;

1.8.   tvarko departamento disponuojamų įslaptintai informacijai įrašyti, tvarkyti, laikyti ar saugoti skirtų laikmenų (toliau – laikmenos) apskaitą, organizuoja laikmenų siuntimą ir perdavimą, paskirstymą ir patikrinimą;

1.9.   nustatyta tvarka daugina ar kopijuoja įslaptintus dokumentus, pasirašytinai perduoda įslaptintus dokumentus užduočių vykdytojams;

1.10.   rengia įslaptintos dokumentacijos planą, sudaro ir įformina įslaptintas bylas;

1.11.   atrenka įslaptintus dokumentus naikinti, išslaptinti, pratęsti įslaptinimo terminą ir informuoja paslapčių subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimą ir įslaptinimo termino pratęsimą;

1.12.   dalyvauja atliekant įslaptintų dokumentų patikrinimus;

1.13.   pagal savo kompetenciją vykdo kitas departamentovadovybės, Administracinės valdybos  direktoriaus ir  skyriaus vedėjo užduotis;

1.14.   nesant skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

2.3.   savarankiškai analizuoti ir spręsti problemas, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.4.   mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų dauginimo technika, naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.5.   mokėti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įslaptintos informacijos administravimo taisykles, turėti archyvistikos pagrindus;

2.6.   būti  kūrybiškas, gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu,  punktualumu;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše, ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.