Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   organizuoja ir planuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui pavestų užduočių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

1.2.   rengia teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimu ir   departamento darbo organizavimu, projektus;

1.3.   teikia  departamento vadovybei siūlymus dėl  skyriaus darbo organizavimo,  skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, jų skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;

1.4.   atstovauja skyriui departamento administracijos padaliniuose ir jam pavaldžiose įstaigose;

1.5.   organizuoja ir įgyvendina NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą.

1.6.   kontroliuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko, vidaus reikalų ministro ir viceministrų, Vidaus reikalų ministerijos kanclerio ir  departamento vadovybės pavedimų vykdymą, asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais;

1.7.   kalbos ir dokumentų valdymo klausimais konsultuoja departamento administracijos padalinių ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus;

1.8.   pagal kompetenciją vykdo ir kontroliuoja, kaip departamento administracijos padaliniuose ir jam pavaldžiose įstaigose įgyvendinami dokumentų valdymo, valstybinės kalbos vartojimo ir įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimai;

1.9.   teikia departamento vadovybei siūlymus dėl tikrinant išaiškintų dokumentų valdymo, valstybinės kalbos vartojimo ir įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

1.10   teikia departamento vadovybei siūlymus dėl skyriaus darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, jų skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;

1.11.    pagal kompetenciją vykdo kitas departamento vadovybės pavestas užduotis.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

2.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir dokumentų valdymą, vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymais;

2.4.   sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, spręsti įvairias ir sudėtingas problemas, planingai organizuoti skyriaus darbą;

2.5.   išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, įslaptintų dokumentų administravimo ir dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose reglamentuojančius teisės aktus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu;

2.7.   sugebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.8.   turėti organizacinių sugebėjimų, būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, iniciatyvus,  gebėti bendrauti;

2.9.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar  susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta  departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.