Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. renka informaciją apie valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir visuomenei aktualius įvykius ir rengia pranešimus departamento interneto svetainės naujienų puslapiui (www.vpgt.lt);

1.2. administruoja VPGT paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“;

1.3. savarankiškai palaiko nuolatinius ryšius ir bendradarbiauja su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei kitų įstaigų valstybės tarnautojais ir piliečiais;

1.4. rengia teigiamą departamento įvaizdį formuojančius pranešimus žiniasklaidai ir visuomenės grupėms aktualiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos klausimais;

1.5. skyriaus vedėjo nurodymu redaguoja ir rengia departamento dokumentus;

1.6. talkina rengiant spaudos konferencijas ir departamento pareigūnų susitikimus su žiniasklaida, seminarus, darbo susitikimus, pratybas visuomenės informavimo klausimais;

1.7. ekstremaliųjų įvykių, situacijų metu dalyvauja departamento Operacijų centro veikloje;

1.8. teikia siūlymus ir organizuoja informacinės bei reprezentuojančios  medžiagos apie valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą rengimą;

1.9. apibendrina gaisrų ir gelbėjimo darbų paros įvykių suvestines bei skelbia jas žiniasklaidai bei departamento interneto svetainėje;

1.10. fotografuoja departamento renginius, gaisrus ir gelbėjimo darbus bei kaupia departamento fotografijų archyvą;    

1.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

2. Darbuotojas,einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities;

2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, visuomenės informavimo sritį;

2.3. mokėti vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pranešimus;

2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

2.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.6. gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, laiku atlikti užduotis.