Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. renka informaciją apie valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir visuomenei aktualius įvykius ir rengia pranešimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) interneto svetainės naujienų puslapiui (www.vpgt.lt);

1.2. rašo straipsnius priešgaisrinės ir civilinės saugos tematika nacionalinei bei regioninei spaudai;

1.3. leidžia prevencinį leidinį „Ugniagesys“, rūpinasi straipsnių tematika ir jų pateikimu, juos redaguoja,  skaito korektūrą;

1.4. administruoja VPGT paskyras socialiniuose tinkluose;

1.5. pagal kompetenciją palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

1.6. rengia teigiamą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas)įvaizdį formuojančius pranešimus žiniasklaidai ir visuomenės grupėms aktualiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos klausimais;

1.7. rengia departamento pranešimus ir kitus dokumentus bei departamento renginius, šalies ugniagesių sporto renginius;

1.8. skyriaus vedėjo nurodymu redaguoja ir rengia departamento dokumentus;

1.9. talkina rengiant spaudos konferencijas ir departamento pareigūnų susitikimus su žiniasklaida, seminarus, darbo susitikimus, pratybas visuomenės informavimo klausimais;

1.10. ekstremaliųjų įvykių, situacijų metu dalyvauja departamento Operacijų centro veikloje

1.11. fiksuoja svarbiausius departamento įvykius bei jo istoriją;

1.12. teikia siūlymus ir organizuoja informacinės bei reprezentuojančios  medžiagos apie valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą rengimą;

1.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

1.14. padeda organizuoti oficialius departamento renginius, planuoti ir koordinuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sporto ir kitus renginius;

1.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje;

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, visuomenės informavimo sritį;

2.4. mokėti vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pranešimus;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir administruoti turinio valdymo sistemas.