Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja skyriaus veiklai, organizuoja ir užtikrina sklandų skyriaus valstybės tarnautojų darbą ir kontroliuoja jų funkcijų vykdymą. Atsako už skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, priemonių planavimą bei  įgyvendinimą ir veiklos rezultatus;

1.2. teikia departamento vadovybei pasiūlymus ryšių su visuomene vystymo, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įvaizdžio formavimo klausimais, formuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų visuomenės informavimo strategiją, nustato jos įgyvendinimo formas, koordinuoja jos vykdymą;

1.3. renka, analizuoja informaciją apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, organizuoja ir užtikrina tikslios informacijos pateikimą laiku viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams,

1.4. palaiko viešuosius ryšius su šalies ir užsienio valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis  ir tarptautinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

1.5. organizuoja informacijos teikimą ir administruoja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose;

1.6. informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie gresiančius pavojus, perduoda atitinkamą informaciją apie gaisrus ir gelbėjimo darbus ir atlieka kitas departamento Operacijų centro veikloje numatytas funkcijas;

1.7. informuoja departamento vadovybę apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla, derina parengtus pranešimus spaudai;

1.8. teikia pasiūlymus, kaip elgtis įvairių ekstremaliųjų įvykių ir situacijų atvejais, pagal departamento struktūriniams padaliniams priskirtą kompetenciją, organizuoja jų viešinimą visuomenei;

1.9. rengia ir organizuoja spaudos konferencijas, bendrus viešųjų ryšių projektus su viešosios informacijos rengėjais ir platintojais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos, gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ar kitų nelaimių likvidavimo ir prevencijos klausimais;

1.10. teikia siūlymus, organizuoja bei koordinuoja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reprezentuojančios informacinės medžiagos ir kitų reprezentacinių priemonių sukūrimą ir naudojimą;

1.11. organizuoja oficialius departamento renginius, planuoja ir koordinuoja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sporto ir kitus renginius;

1.12. siūlo bei įgyvendina priemones, stiprinančias ir gerinančias tiek išorinę, tiek vidinę departamento komunikaciją;

1.13.  koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų veiklą ryšių su visuomene srityje;

1.14. pagal kompetenciją dalyvauja tarpžinybinių komisijų, darbo grupių veikloje, atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, siekiant įgyvendinti departamento tikslus ir uždavinius;

1.15. pagal kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

1.16. formuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros tarnybos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus tobulinimui;

1.17. vykdo kitus departamento vadovybės pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. išmanyti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, civilinės saugos sistemą, darbo organizavimą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, informacijos perdavimą, visuomenės informavimo sritį;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje;

2.4. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.5. išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir administruoti turinio valdymo sistemas;

2.7. gebėti sisteminti, analizuoti informaciją, turėti darbo koordinavimo įgūdžių;

2.8. gebėti bendradarbiauti su šalies ir tarptautinėmis institucijomis, organizacijomis, žiniasklaidos atstovais ir piliečiais;

2.9. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.