Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

1.1.   kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie civilinės saugos planavimą susijusį su branduolinėmis ir radiologinėmis avarijomis;

1.2.   pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

1.3.   pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina branduolinės ir radiacinės saugos užtikrinimo priemones, vertina jų įgyvendinimo rezultatus ir atitikimą pasirašytų tarptautinių konvencijų reikalavimams;

1.4.   nagrinėja ir vertina pateiktų derinti branduolinės energetikos objektų planavimo ir  poveikio aplinkai vertinimo dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

1.5.   teikia siūlymus civilinės saugos rezervo formavimą reglamentuojantiems teisės aktams;

1.6.   pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų saugos radiologinių grėsmių mažinimo srityje klausimus;

1.7.   pagal kompetenciją nagrinėja užsienio valstybių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.8.   pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

1.9.   atlieka Skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų civilinės saugos srityje analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

1.10.   rengia technines sąlygas prekių ir paslaugų pirkimui organizuoti;

1.11.   konsultuoja gyventojus civilinės saugos klausimais;

1.12.   ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.13.   atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

1.14.   departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

1.15.   atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento vadovybės, Civilinės saugos valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus.

1.16.   laikinai nesant Skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti darbo patirties darbo civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą ir įgyvendinimo teisinius pagrindus;

2.4.   išmanyti civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.5.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.8.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;