Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos dokumentus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų taikymo tobulinant Lietuvos Respublikos teisinę norminę bazę ir veiklą;

1.2.   pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

1.3.   organizuoja nacionalinį rizikos valdymo gebėjimų vertinimo atlikimą, teikia metodinę pagalbą ministerijų ir kitų valstybės institucijų atstovams šioje srityje;

1.5.   organizuoja civilinės saugos mokymo procesą šalyje, dalyvauja rengiant civilinės saugos mokymo programas, koordinuoja Lietuvos ekspertų dalyvavimą tarptautiniuose civilinės saugos mokymuose;

1.6.   organizuoja gyventojų švietimą ir informavimą civilinės saugos klausimais;

1.7.   pagal kompetenciją nagrinėja užsienio valstybių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.8.   pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

1.9.   atlieka Skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų civilinės saugos srityje analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

1.10.   rengia technines sąlygas prekių ir paslaugų pirkimui organizuoti;

1.11.   konsultuoja gyventojus civilinės saugos klausimais;

1.12.   ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.13.   atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

1.14.   pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

1.15.   atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento vadovybės, Civilinės saugos valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą ir įgyvendinimo teisinius pagrindus,Registro veikla, registrų ir informacinių sistemų tvarkymo taisyklėmis;

2.4.   išmanyti ir gebėti taikyti NATO, ES ir kitus tarptautinius dokumentus reglamentuojančius galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą;

2.5.   išmanyti civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.6.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.