Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias funkcijas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

1.2. gebėti dirbti komandoje, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.3. gebėti savarankiškai analizuoti bei spręsti problemas, priimti tikslius ir savalaikius sprendimus, planuoti ir organizuoti savo veiklą, kuri užtikrintų kokybišką ir savalaikį funkcijų atlikimą;

1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę, finansinę bei mokestinę apskaitą, gebėti juos taikyti praktikoje;

1.6. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

1.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

2. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

2.1. tvarko ir veda valstybės iždo (toliau – Iždo) kasinių išlaidų analitinę apskaitą;

2.2. atlieka Valstybinėje biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) bendrųjų žurnalų procedūras: Iždo kasinių išlaidų sumažinimus, didinimus, pažymų grąžinimus, įrašų, įregistruotų automatiniu būdu, taisymus;

2.3. atlieka mokėjimus per VBAMS ;

2.4. tvarko Valstybės iždo apskaitą;

2.5. veda sąnaudų apskaitą vadovaujantis VSAFAS 11 standartu;

2.6. apskaito pajamas vadovaujantis VSAFAS 20 standartu;

2.7. tvarko gautinų, mokėtinų, finansavimo sumų apskaitą vadovaujantis VSAFAS 17 ir 20 standartais;

2.8. vykdo specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms pervedimą ir jų apskaitą vadovaujantis VSAFAS 20 standartu;

2.9. sudaro formą Nr. B-9 (Informacija apie  20...  m. programos  sąmatos (valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti) vykdymą);

2.10. užtikrina visų pirminių apskaitos dokumentų įtraukimą į buhalterinės apskaitos programą;

2.11. atlieka skolų (mokėtinų ir gautinų) ir įsipareigojimų inventorizaciją;

2.12. atostogų metų pavaduoja darbuotoją tvarkančia banko apskaitą.

2.13. kas ketvirtį parengia ir perduoda Finansų ministerijai departamento pažymą apie finansavimo sumas;

2.14. formuoja buhalterinės apskaitos programoje pinigų srautų ataskaitą prie metinės finansinės atskaitomybės;

2.15. kontroliuoja pateiktų sąskaitų faktūrų ir kitų apskaitos dokumentų teisingumą;

2.16. kontroliuoja kaip laikomasi mokėjimų grafikų, kurie atliekami pagal galiojančias sutartis su prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais;

2.17. užtikrina, kad pateikti dokumentai būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais;

2.18. pagal departamento dokumentacijos planą tvarko pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, registrus, formuoja dokumentus į archyvines bylas;

2.19. skyriaus vedėjo pavedimu teikia duomenis vidaus ir išorės auditui bei kitoms institucijoms nurodytais terminais;

2.20. užtikrina savalaikį biudžetinių įstaigų pajamų įmokų pervedimą į biudžetą;

2.21. informuoja skyriaus vedėją apie lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, teisės aktų pažeidimus ar kitų darbuotojų veiksmus, kurie turi ar gali turėti įtakos vykdyti šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

2.22. pagal kompetenciją rengia įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

2.23. vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;

2.24. vykdydamas finansų kontrolės procedūras, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.