Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos interesams NATO Pasirengimo civilinėms ekstremalioms situacijoms planavimo komiteto (CEPC) ir jam pavaldžios Civilinės saugos grupės (CPG) nuolatinėse bei plenarinėse sesijose, ES Tarybos darbo grupėse ir Europos Komisijos komitetuose bei kituose su civilinės saugos klausimais susijusiuose renginiuose, atsako už suplanuotų priemonių įgyvendinimą ir rezultatus;

1.2.   koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, nurodytų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 680 (Žin., 2010, Nr. 65-3242), veiklą NATO ir ES civilinės saugos srityje, konsultuoja šių institucijų ir įstaigų atstovus civilinės saugos klausimais, prireikus dalyvauja jų posėdžiuose;

1.3.   analizuoja, paskirsto ir persiunčia NATO ir ES dokumentus bei jų projektus, kitą aktualią informaciją civilinės saugos srityje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) ir atitinkamoms Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucijoms, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;

1.4.   prireikus rengia ir suderinęs su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija bei kitomis atsakingomis institucijomis, pristato Lietuvos Respublikos poziciją civilinės saugos klausimais NATO ir ES;

1.5.   teikia susitikimų, renginių atmintines ir ataskaitas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybei ir Tarptautinių ryšių skyriui, Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovui, kitoms suinteresuotoms institucijoms;

1.6.   teikia išsamias, su apibendrintais siūlymais ir išvadomis, metines veiklos ataskaitas;

1.7.   atsiskaito Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjui už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą, informuoja apie aktualius civilinės saugos klausimus;

1.8.   gauna, renka ir kaupia informaciją su NATO ir ES civilinės saugos srities veikla, ir ją perduoda Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;

1.9.   informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybę apie Šiaurės Sutarties Atlanto Organizacijos, kitų valstybių iniciatyvas, siūlymus ir nuostatas civilinės saugos srityje;

1.10.   padeda organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucijų, atstovaujančių NATO CEPC planavimo grupėse, atstovų vizitus;

1.11.   pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovą civilinės saugos klausimais, vykdo kitus atstovybės vadovo nurodymus;

1.12.   palaiko ryšius ir bendradarbiauja su NATO ir ES pareigūnais, kitų valstybinių civilinės saugos specialiaisiais atašė ir ekspertais;

1.13.   pagal kompetenciją vykdo kitus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pavedimus, siekiant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinę ir civilinę saugą, diplomatinę tarnybą, specialiųjų atašė veiklą;

2.4.   labai gerai išmanyti NATO ir ES struktūrą, sprendimų priėmimo procedūras;

2.5.   išmanyti dokumentų valdymą, tarptautinį protokolą, gebėti rengti dalykinę korespondenciją lietuvių ir anglų kalbomis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6.   gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;

2.7.   gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.8.   mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.9.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.11.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

2.12.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su ES ir NATO perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,Slaptai“ atitikmeniu.