Pareigų aprašymas Spausdinti

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

2. Pareigybės lygis – A2.

„3. Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informuoti ir rengti informaciją apie paros įvykius (gaisrus ir gelbėjimo darbus) visuomenės informavimo priemonėms, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) socialinių tinklų paskyroms ir interneto svetainei“.

Pakeitimas 2020-10-14 įsakymo Nr. 1-483

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba komunikacijos srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, visuomenės informavimo sritį;

5.4. mokėti vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pranešimus;

5.5. gebėti filmuoti, fotografuoti ir kurti socialinių medijų turinį;

5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.7. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu, video ir grafikos apdorojimo programomis (Adobe paketu), taip administruoti turinio valdymo sistemas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia filmuotą, vaizdinę ir grafinę medžiagą apie gaisrų ir kitų nelaimių prevenciją;

6.2. rengia pranešimus ir vaizdo medžiagą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau -VPGT) socialinių tinklų paskyroms ir interneto svetainei;

6.3. nuolat stebi, sistemina, analizuoja informaciją socialiniuose tinkluose apie VPGT, teikia informaciją ir siūlymus skyriaus vedėjui dėl socialiniuose tinkluose teikiamos informacijos;

6.4. padeda organizuoti departamento spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaida, seminarus, darbo susitikimus, pratybas ir kitus renginius visuomenės informavimo klausimais;

6.5. pagal kompetenciją dalyvauja departamento darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.6. padeda organizuoti oficialius departamento renginius;

6.7. padeda rengti ir įgyvendinti informacines ir komunikacines akcijas;

6.8. teikia metodinę ir tarnybinę pagalbą VPGT darbuotojams viešųjų ryšių klausimais;

6.9. padeda rengti skyriaus veiklos ataskaitas;

6.10. vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

 

_________________________