Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   plėtoja  ir palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse;

1.2.   analizuoja Europos Sąjungos dokumentus, teikia jų apibendrinimus ir išvadas;

1.3.   užtikrina vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai per Departamento vadovybės susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

1.4.   bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais rengiant ataskaitas anglų kalba tarptautinėms organizacijoms apie Departamento tarptautinių įsipareigojimų vykdymą;

1.5.   pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamų institucijų atstovais projektinio bendradarbiavimo klausimais, prisideda įgyvendinant Departamento tarptautinio bendradarbiavimo projektus;

1.6.   padeda rengiant atvykstančių į Departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos užsienio valstybių delegacijų bei oficialių asmenų protokolinius priėmimus, tarptautinius seminarus, konferencijas, organizuoja susitikimus;

1.7.   pagal kompetenciją rengia medžiagą Departamento vadovybei dalyvaujant tarptautiniuose susitikimuose ir rengininiuose, pagal savo kompetenciją juose dalyvauja, prireikus rengia susitikimų ir renginių atmintines;

1.8.   organizuoja Departamento vadovybės ir Skyriaus darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

1.9.   pagal kompetenciją rengia medžiagą tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų, užsienio valstybių atitinkamų institucijų ir tarptautinių organizacijų paklausimus;

1.10.   rengia informaciją Departamento tinklalapiui anglų kalba;

1.11.   padeda įgyvendinti Departamento tarptautinius įsipareigojimus;

1.12.   vykdo kitus Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo. 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties;

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę ir priešgaisrinę saugą, oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką, būti susipažinęs su Europos Sąjungos veikla civilinės saugos srityje, bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendravimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

2.3.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą, kanceliarinę kalbą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.4.   mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

2.5.   gebėti analizuoti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei teikti siūlymus;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.7.   gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą.