Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) dvišalius santykius su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalimis;

1.2.   pagal kompetenciją rengia ir derina Departamento bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolus, tarpvyriausybinių susitarimų projektus;

1.3.   organizuoja ir koordinuoja Departamento tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

1.4.   rengia medžiagą Departamento vadovybei tarptautiniams susitikimams ir renginiams, pagal kompetenciją dalyvauja juose, prireikus rengia susitikimų ir renginių atmintines;

1.5.   plėtoja ir palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse;

1.6.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja tarpinstitucinių komisijų ir darbo grupių veikloje, konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose, palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

1.7.   teikia tarnybinę pagalbą Departamento administracijos padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms bendradarbiavimo su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalimis klausimais;

1.8.   teikia siūlymus dėl tikslingumo Departamentui dalyvauti bendruose projektuose su ES Rytų partnerystės šalimis, prisideda prie jų įgyvendinimo;

1.9.   pagal kompetenciją teikia išvadas dėl Departamento administracijos padalinių bei kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

1.10.   pagal kompetenciją rengia medžiagą tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų, užsienio valstybių atitinkamų institucijų ir tarptautinių organizacijų paklausimus;

1.11.   organizuoja užsienio šalių svečių vizitus, rengia vizitų programas, sąmatų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti, prisideda organizuojant tarptautinius renginius;

1.12.   padeda organizuoti Departamento vadovybės tarnybines komandiruotes į užsienį;

1.13.   padeda organizuoti tarptautinės pagalbos teikimą;

1.14.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

1.15.   laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;

1.16.   vykdo kitus Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties;

2.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę ir priešgaisrinę saugą, tarptautinių sutarčių rengimą, oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką,  bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

2.3.   būti susipažinęs su Europos Sąjungos struktūra ir veikla, išmanyti Europos Sąjungos Rytų partnerystės politiką ir prioritetus, Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis politiką;

2.4.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių srityje;

2.5.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą, kanceliarinę kalbą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

2.6.   mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.8.   gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą,

2.9.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.