Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1.1.   teikia pasiūlymus dėl programų, kurios susijusios su priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis  bei departamento strateginį veiklos planą; 

1.2.   pagal kompetenciją koordinuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklą, uždavinių vykdymą bei įgyvendinimą; 

1.3.   pagal kompetenciją koordinuoja ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, formuoja gyventojų mokymo politiką priešgaisrinės saugos srityje; 

1.4.   pagal kompetenciją koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklą priešgaisrinės saugos srityje; 

1.5.   pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir savivaldos institucijoms, ūkio subjektams; 

1.6.   dalyvauja atrankos į departamento struktūrinių padalinių bei departamentui pavaldžių įstaigų vadovų pareigas komisijų darbe; 

1.7.   analizuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklą bei užsienio valstybių patirtį ir analizės pagrindu teikia departamento vadovybei pasiūlymus tarnybos plėtros bei veiklos organizavimo gerinimo klausimais, formuoja strateginės veiklos ir perspektyvines priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų materialinės, techninės bazės plėtros kryptis; 

1.8.   prognozuoja įstatymų, rengiamų programų bei planų poveikį priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir teikia siūlymus departamento direktoriui; 

1.9.  atstovauja departamentui bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, kurios atstovauja priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms;  

1.10.   departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, atstovauja departamentui Vidaus reikalų ministerijoje, kitose institucijose ar tarptautinėse organizacijose; 

1.11.   vykdo kitus departamento direktoriaus pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo. 

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo saugumo užtikrinimo srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, civilinės saugos veiklą, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklą ir darbo organizavimą;

2.4.   gebėti strategiškai mąstyti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, gebėti nustatyti veiklos prioritetus, priimti optimalius sprendimus;

2.5.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

2.6.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.