Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1.1.   skatina gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje; 

1.2.   atstovauja departamentą ir jam pavaldžias įstaigas plėtojant savanorių ugniagesių veiklą šalyje; 

1.3.   analizuoja informaciją apie savanorių ugniagesių veiklą šalyje bei teikia siūlymus dėl savanorių ugniagesių veiklos vystymo; 

1.4.   atstovauja departamentą ir jam pavaldžias įstaigas bei teikia siūlymus civilinės saugos organizavimo gerinimo klausimais; 

1.5.   teikia metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms civilinės saugos veiklos organizavimo klausimais;  

1.6.   koordinuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų tarptautinius ryšius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa; 

1.7.   dalyvauja atrankos į departamento struktūrinių padalinių bei departamentui pavaldžių įstaigų vadovų pareigas komisijų darbe; 

1.8.   dalyvauja vykdant departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus kontrolės priemones; 

1.9.   departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, atstovauja departamentui Vidaus reikalų ministerijoje, kitose institucijose ar tarptautinėse organizacijose; 

1.10.   pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir savivaldos institucijoms, ūkio subjektams;  

1.11.   koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymų bei kitų institucijų nurodymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;  

1.12.   vykdo kitus departamento direktoriaus pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo. 
 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo saugumo užtikrinimo srityje;

2.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, civilinės saugos veiklą ir darbo organizavimą, savanorių ugniagesių veiklą;

2.4.   gebėti strategiškai mąstyti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, gebėti nustatyti veiklos prioritetus, priimti optimalius sprendimus;

2.5.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.