Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

1.1.   atsako už Skyriaus veiklos organizavimą, planavimą, priemonių įgyvendinimą ir rezultatus

1.2.   vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir įgyvendinimą;

1.3.   koordinuoja Skyriaus veiklą, vadovaudamasis Departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiu veiklos planu, Departamento metų veiklos planu, Departamento veiksmų planu bei Tarptautinio bendradarbiavimo planu;

1.4.   kontroliuoja Departamento Tarptautinio bendradarbiavimo plano priemonių vykdymo eigą;

1.5.   dalyvauja inicijuojant ir vykdant tarptautinius projektus;

1.6.   užmezga, palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis priešgaisrinės ir civilinės saugos politiką, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje, Lietuvos nuolatinėmis atstovybėmis užsienio šalyse ir prie tarptautinių organizacijų;

1.7.   koordinuoja Departamento civilinės saugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie NATO veiklą;

1.8.   rengia ir teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros perspektyvų ir krypčių valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, siūlymus dėl darbo grupių sudarymo tarptautiniams klausimams spręsti;

1.9.   atstovauja Departamentui Lietuvos valstybės valdymo institucijose, užsienio valstybių analogiškose institucijose, Europos Sąjungos darbo organų susirinkimuose, kitų tarptautinių organizacijų renginiuose, konferencijose, seminaruose, rengia pranešimus;

1.10.   koordinuoja ir kontroliuoja Departamento tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, inicijuoja tarptautinių susitarimų projektų rengimą, bendradarbiavimo ketinimo protokolų, žinybinių susitarimų dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos pasirašymą;

1.11.   atsako už Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (LINESIS)administravimą, kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą ir Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą pagal Departamento kompetenciją;

1.12.   organizuoja Departamento vadovybės susitikimus su užsienio valstybių pareigūnais, rengiant Departamento vadovybės vizitus į užsienio valstybes bei atvykstančių į Departamentą užsienio valstybių delegacijų ir oficialių asmenų priėmimą;

1.13.   konsultuoja Departamento vadovybę tarnybinių komandiruočių užsienyje tikslingumo klausimais, kontroliuoja Tarptautinio bendradarbiavimo plano įgyvendinimą;

1.14.   organizuoja iš užsienio šalių gaunamos informacijos paskirstymą Departamento administracijos padaliniams;

1.15.   dalyvauja organizuojant tarptautinius seminarus, konferencijas, susitikimus;

1.16.   padeda koordinuojant tarptautinės pagalbos teikimą;

1.17.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

1.18.   derina Departamento darbuotojų tarnybinių komandiruočių į užsienį Departamento direktoriaus įsakymų projektus;

1.19.   tarpininkauja užmezgant, palaikant ir plėtojant tiesioginius ryšius tarp Departamentui pavaldžių įstaigų ir užsienio šalių partnerių, koordinuoja tokio pobūdžio veiklą, teikia metodinę pagalbą;

1.20.   užtikrina Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;

1.21.   teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka ir kvalifikacijos kėlimo;

1.22.   teikia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas bei siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.23.   vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus, oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką, Europos Sąjungos reikalų koordinavimo tvarką, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, išmanyti Europos Sąjungos, NATO ir Tarptautinės priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų asociacijos (CTIF), Baltijos jūros valstybių tarybos struktūrą ir veiklos kryptis, sprendimų priėmimo procedūras;

2.4.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą, kanceliarinę kalbą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų rengimą;

2.5.   gebėti strategiškai mąstyti, analizuoti teisės aktus, valdyti informaciją, teikti išvadas bei siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

2.6.   mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, o vieną iš šių kalbų: prancūzų arba vokiečių, arba rusų – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

2.8.   išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus civilinės saugos srityje, Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

2.9.   būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

2.10.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

2.11.   turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.