Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   vadovauja departamentui, organizuoja departamento darbą, sprendžia departamento kompetencijai priskirtus klausimus;

1.2.   užtikrina departamentui teisės aktų nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

1.3.   užtikrina, kad departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

1.4.   teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų ministrui departamento veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

1.5.   nustato departamento vidaus darbo tvarką;

1.6.   pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

1.7.   teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų panaudojimą pagal nustatytą paskirtį departamento programoms vykdyti;

1.8.   tvirtina departamento administracijos padalinių nuostatus, veiklos planus ir kitus vidaus dokumentus, taip pat departamento statutinių valstybės tarnautojų (toliau - pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų (toliau - valstybės tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus bei aprašymus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo: struktūrinių teritorinių padalinių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

1.9.   teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento pareigūnus (išskyrus departamento direktoriaus pavaduotojus), valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas, skatina juos, atlieka kitas su personalo tvarkymu susijusias funkcijas;

1.10.   atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

1.11.   pagal savo kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus;

1.12.   teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimus departamento kompetencijos klausimais, o gavęs atitinkamus įgaliojimus - derasi ir pasirašo tarptautines sutartis;

1.13.   vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   sugebėti planuoti, organizuoti departamento veiklą;

2.2.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį saugumą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius;

2.3.   turėti ne žemesnį negu magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį einant vadovaujančias pareigas vidaus tarnybos sistemoje;

2.4.   atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai".