Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   analizuoja PGP veiklą, Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimus, jų pagrindu teikia siūlymus dėl PGP tinklo optimalaus veikimo, siekia efektyvaus PGP panaudojimo, dalyvauja formuojant VPGT veiklos strategiją;

1.2.   formuoja reikalavimus PGP parengčiai, pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo jos kontrolę;

1.3.   organizuoja ir kontroliuoja VPGT parengtį;

1.4.   pagal kompetenciją organizuoja ir vadovauja PGP vykdant operatyvią veiklą incidentų metu;

1.5.   teikia siūlymus dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, įrangos, darbų saugos, ryšių priemonių naujovių taikymo PGP, strateginių technikos vystymo krypčių, departamentui pavaldžių įstaigų aprūpinimo jomis;

1.6.   pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų, programų, bei metodinių dokumentų rengimą ir derinimą;

1.7.   koordinuoja vidurinės ir aukštesniosios grandies VPGT pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą;

1.8.   koordinuoja Bendrojo pagalbos centro sąveiką su PGP ir kontroliuoja jo veiklą;

1.9.   pagal kompetenciją organizuoja operacijų centrų darbą nustatyta tvarka išvyksta į įvykius, vadovauja jų likvidavimui;

1.10.   organizuoja ir koordinuoja savanorių ugniagesių įtraukimo procesą į PGP veiklą;

1.11.   organizuoja ir koordinuoja sąveiką tarp VPGT ir kitų specialiųjų pajėgų, inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų rengimą bei atnaujinimą tarp jų;

1.12.   pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja VPGT darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą;

1.13.   pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento administracijos struktūrinių padalinių veiklą, atsako už jiems iškeltų strateginių tikslų pasiekimą;

1.14.   atstovauja VPGT valstybės bei užsienio institucijose;

1.15.   pagal kompetenciją bendradarbiauja ir plėtoja departamento ryšius su užsienio šalių partneriais, koordinuoja tarptautinio bendradarbiavimo veiklą. Organizuoja ir koordinuoja tarptautinės pagalbos teikimo komandų veiklą;

1.16.   vykdo kitus su departamento uždaviniais ir funkcijomis susijusius pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;

1.17.   nesant departamento direktoriaus, vidaus reikalų ministro pavedimu atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos sistemos užtikrinimo srityje;

2.3.   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VPGT veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei priešgaisrinę saugą ir darbo santykių reguliavimą;

2.4.   mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5.   gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame administracijos padalinių pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.9.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.