Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.  rengia valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

1.2.  Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikia pretenzijas, ieškinius;

1.3.  atstovauja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose, įmonėse organizacijose, tarptautinėse organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

1.4.  rengia departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertina Teisės skyriui pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą;

1.5.   nagrinėja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pareiškimus, prižiūri skundų ir pareiškimų nagrinėjimą departamentui pavaldžiose įstaigose, vertina išvadų objektyvumą bei teisingumą;

1.6.   konsultuoja departamento bei jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus darbe iškylančiais teisiniais klausimais;

1.7.   pagal kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.8.   vertina, ar Teisės skyriui pateiktieji teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, Teisės skyriaus vedėjui pavedus juos vizuoja;

1.9.   atsako už priimtų sprendimų teisėtumą;

1.10.   pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (pirmosios ir antrosios pakopų nuosekliąsias universitetines teisės krypties studijas arba vientisąsias universitetines teisės krypties studijas);

2.2.  turėti dvejų metų teisinio darbo patirtį;

2.3.  būti susipažinęs ir gebėti taikyti tarptautinius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą;

2.4.  mokėti  vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu;

2.5.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti teisinę informaciją, rengti išvadas;

2.6.  savarankiškai planuoti bei organizuoti  savo veiklą;

2.7.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti raštus, ieškinius, prašymus, pareiškimus teismui, teisės aktų projektus;

2.8.  sugebėti atlikti teisės aktų projektų teisinį vertinimą (sistemiškai vertinti teisės aktų projektus bei tiksliai identifikuojant jų trūkumus pateikti išvadas), teisės aktų taikymo analizę;

2.9.  gebėti analizuoti, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus;

2.10.  mokėti dirbti asmeninio kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;

2.11.  būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti.

2.12.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.