Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   teikia informaciją apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą  žiniasklaidos atstovams, piliečiams, šalies institucijoms ir organizacijoms;
 
 
1.2.   informuoja visuomenę apie gresiančius pavojus, teikia informaciją apie gaisrus ir gelbėjimo darbus ir palaiko tiesioginius ryšius su žiniasklaida; 

1.3.   formuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) įvaizdį, naudodamas vizualines komunikacijos priemones; 

1.4.   apibendrina gaisrų ir gelbėjimo darbų paros įvykių suvestines bei skelbia jas žiniasklaidai bei departamento interneto svetainėje;  

1.5.   ekstremaliųjų įvykių, situacijų metu dalyvauja departamento Operacijų centro veikloje; 

1.6.   rengia  prevencinius pranešimus žiniasklaidos atstovams ir gyventojams;  

1.7.   teikia pasiūlymus dėl informacijos sklaidos apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą; 

1.8.   palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis ir viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais; 

1.9.   rengia departamento spaudos konferencijas; 

1.10.   kontroliuoja departamento interneto puslapio informacijos atnaujinimą ir informacijos jame skelbimą; 

1.11.   teikia pasiūlymus dėl informacinių projektų, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą  kūrimo, jų leidybos ir kitus departamento informacinio – vizualinio pristatymo darbus; 

1.12.   fotografuoja departamento renginius, gaisrus ir gelbėjimo darbus bei kaupia departamento fotografijų archyvą;             

 1.13.   administruoja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose;  

1.14.   padeda organizuoti oficialius departamento renginius, planuoti ir koordinuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sporto ir kitus renginius; 

1.15.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje;

2.3.   išmanyti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, civilinės saugos sistemą, visuomenės informavimo ir viešojo  saugumo sritis;

2.4.   gebėti vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, teisės aktų projektus, mokėti bendradarbiauti su  žiniasklaidos atstovais ir piliečiais;

2.5.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.6.   mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir administruoti turinio valdymo sistemas;

2.7.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.