Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   formuoja civilinės saugos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros sistemų veiklos strategiją; 

1.2.   koordinuoja ir kontroliuoja pramoninių avarijų prevencijos veiklą; 

1.3.   pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos bei priešgaisrinės priežiūros sistemų uždavinių vykdymą bei įgyvendinimą; 

1.4.   organizuoja ekstremaliųjų situacijų prevenciją, planuoja ir koordinuoja valstybės lygio civilinės saugos pratybų rengimą, formuoja gyventojų mokymo politiką civilinės saugos srityje;  

1.5.   koordinuoja ir kontroliuoja civilinės saugos institucijų pasirengimą vykdyti civilinės saugos uždavinius ekstremaliųjų situacijų atvejais taikos ir karo metu; 

1.6.   pagal kompetenciją organizuoja operacijų centrų darbą; 

1.7.   pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Lietuvos ir NATO CEP bei Europos Sąjungos civilinės saugos politikos įgyvendinimą; 

1.8.   organizuoja ir plėtoja Departamento ir jam pavaldžių įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą kuruojamose srityje; 

1.9.   pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų, programų, bei metodinių dokumentų rengimą ir derinimą; 

1.10.   nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) ir teikia departamento direktoriui išvadas dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklos įvertinimo; 

1.11.   organizuoja ir koordinuoja visuomenės švietimą ir mokymą civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais, nustato strategines VPGT viešojo komunikavimo kryptis; 

1.12.   pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento administracijos struktūrinių padalinių veiklą, atsako už jiems iškeltų strateginių tikslų pasiekimą; 

1.13.   priima sprendimus valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo ir vykdymo klausimais; 

1.14.   teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl civilinės saugos bei valstybinės priešgaisrinės priežiūros gerinimo šalyje; 

1.15.   atstovauja VPGT valstybės bei užsienio institucijose;  

1.16.   vykdo kitus su departamento uždaviniais ir funkcijomis susijusius pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo; 

1.17.   nesant departamento direktoriaus, vidaus reikalų ministro pavedimu atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityse;

2.3.  būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) veiklą ir darbo organizavimą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremalių situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei priešgaisrinę saugą ir darbo santykių reguliavimą;

2.4.   turėti darbo koordinavimo įgūdžių, gebėti valstybiniu lygiu vadovauti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms ekstremalių situacijų atvejais;

2.5.   mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame administracijos padalinių pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;            

2.8.  atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.9.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.