Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   vadovauja skyriaus valstybės tarnautojams ir koordinuoja jų darbą;

1.2.   planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, atsako už tinkamą šiam skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir duotų pavedimų vykdymą laiku;

1.3.   teikia pasiūlymus departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį dėl skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ar perkėlimo į kitas pareigas;

1.4.   rengia personalo valdymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

1.5.   vertina, ar skyriaus pateikti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus bei vizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

1.6.   atlieka kompetentingą departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos metu iškilusių teisinių ir personalo administravimo problemų analizę, teikia departamento direktoriui, jo pavaduotojams, departamentui pavaldžių įstaigų vadovams metodinę pagalbą;

1.7.   vertina parengtus ar dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus departamento kompetencijos klausimais, tikrina departamentui pavaldžių įstaigų susitarimų su užsienio valstybių ar tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis sudarymo ir vykdymo teisėtumą;

1.8.   atstovauja skyrių departamento administracijos struktūriniuose padaliniuose, departamentui pavaldžiose įstaigose ir bendraujant su kitais asmenimis;

1.9.   vertina departamento administracijos padalinių ar darbuotojų parengtus ir departamente gautus kitų institucijų rengtus teisės aktų projektus, dėl jų teikia pastabas ir pasiūlymus;

1.10.   teikia departamento direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

1.11.   formuoja departamento personalo mokymo prioritetus, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

1.12.   organizuoja departamento personalo motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą;

1.13.   organizuoja psichologinę personalo priežiūrą;

1.14.  kontroliuoja, kaip departamentui pavaldžiose įstaigose laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus įsakymų ir nurodymų personalo valdymo klausimais, kontroliuoja ir tikrina departamentui pavaldžių įstaigų personalo administravimo padalinių darbą, teikia metodinius nurodymus;

1.15.   teikia departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

1.16.   organizuoja departamento personalo ir departamentui pavaldžių įstaigų personalo (skiriamo į pareigas ir atleidžiamo iš jų departamento direktoriaus įsakymais) skyrimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

1.17.   pagal kompetenciją vadovauja Valstybės tarnautojų ir Vidaus reikalų pareigūnų registrų duomenų tvarkymui, statistinių personalo duomenų rengimui, siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

1.18.   pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus personalo valdymo klausimais;

1.19.   koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

1.20.   dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.21.   organizuoja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  skundų ir pareiškimų nagrinėjimą;

1.22.   pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento direktoriaus ir jo pavaduotojų  pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimu:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;

2.3.   būti susipažinęs ir gebėti taikyti tarptautinius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, viešąjį administravimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą;

2.4.   mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas;

2.5.   sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo veiklą;

2.6.   išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir dokumentų rengimo taisykles;

2.7.   sugebėti savarankiškai analizuoti bei spręsti įvairiapusiškas problemas, gebėti priimti greitus ir tikslius sprendimus;

2.8.   mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

2.9.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, analitiniu mąstymu;

2.10.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.