Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

1.2. mokėti dirbti kompiuteriu, turėti darbo su MS OFFICE programomis patirties;

1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, užtikrinančius funkcijų atlikimą bei kokybišką problemų sprendimą laiku;

1.4. mokėti kaupti, apibendrinti informaciją, sistemingai ją analizuoti ir rengti išvadas;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir turto apskaitą;

1.6. būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam, objektyviam, nevengti atsakomybės;

1.7. gebėti savo darbe taikyti buhalterinės apskaitos naujoves bei metodus;

1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko departamento ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų (toliau – turto) apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis bei sąskaitas, nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto ir įsipareigojimų apskaitą;

2.2. kiekvieną mėnesį parengia turto likučių sumines ataskaitas, apyvartos žiniaraščius, ketvirčiui pasibaigus parengia ir atspausdina turto sąrašus ir suminių registrų duomenis;

2.3. išrašo departamentui pavaldžioms įstaigoms pranešimus turto pajamavimui, neatlygintinai perdavus turtą pagal departamento direktoriaus patvirtintą paskirstymą arba įsakymą;

2.4. kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir įtraukia į apskaitą;

2.5. parengia informaciją  (ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto, nematerialaus turto ir taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto ir įsipareigojimų) inventorizacijos žiniaraščių sudarymui;

2.6. sutikrina faktiškai inventorizuotus likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal pateiktus inventorizacijos aprašus. Nustačius likučių neatitikimus, sudaro sutikrinimo žiniaraščius, ir inventorizacijos rezultatus užfiksuoja apskaitoje;

2.7. skyriaus vedėjo pavedimu teikia ir rengia turto apskaitos ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, išorės ir vidaus auditoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat rengia atsakymų projektus įmonėms, įstaigoms, organizacijoms turto apskaitos klausimais;

2.8. skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir derina teisės aktų projektus, susijusius su turto apskaitos tvarkymu;

2.9. pildo 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priedą (informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą (informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą (informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma);

2.10 teikia kitą informaciją departamento finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto sudarymui pagal 8 VSAFAS, 12-ojo VSAFAS, ir 13-ojo VSAFAS reikalavimus;

2.11. konsultuoja departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojus turto apskaitos klausimais;

2.12. rengia suvestinę finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mėnesinę ir ketvirtinę ataskaitą (forma Nr.3);

2.13. teikia departamento ir suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų duomenis departamento internetiniame puslapyje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2.14. rengia suvestinę valstybės biudžeto išlaidų sąmatos (panaudotų asignavimų) ataskaitą pagal įstaigų sąrašą (VBAMS FIN-02BP forma) ir ataskaitą apie likučius banke pagal valstybės funkcijas;

2.15. pagal departamento dokumentacijos planą tvarko turto pirminius dokumentus ir registrus ir formuoja juos į archyvines bylas;

2.16. vykdo kitus Finansų skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;

2.17. vykdydamas finansų kontrolės procedūras, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.