Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   veda Didžiąją knygą buhalterinės apskaitos programoje;

1.2.   kiekvieną ketvirtį rengia departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą suvestinę ataskaitą (forma Nr.1);

1.3.  rengia departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų ketvirtinę „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą“pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas  (forma Nr.2);

1.4.   rengia metinę „Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaitą“ (forma Nr.5);

1.5.   kas ketvirtį rengia suvestinę valstybės biudžeto išlaidų sąmatos (panaudotų asignavimų) ataskaitą pagal įstaigų sąrašą (VBAMS FIN-02BP forma) ir ataskaitą apie likučius banke pagal valstybės funkcijas;

1.6.   kas ketvirtį rengia ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai duomenis apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų piniginių lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose banke;

1.7.   pasibaigus ketvirčiui Finansų ministerijos VBAM sistema  perduoda (eksportuoja) į iždą departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų (pagal gautas pažymas)  finansavimo sumas.

1.8.   rengia kitas pažymas nurodytas LR Finansų ministerijos rašte dėl biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo.

1.9.   sudaro departamento tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniuskuriuose teikiama informacija apie:

 1.9.1. departamento turtą, finansavimo sumas, ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, grynąjį turtą, pajamas, sąnaudas bei pinigų srautus;

 1.9.2. departamento finansinių išteklių šaltinius, jų paskirstymą ir panaudojimą bei veiklos finansavimo šaltinius, taip pat  finansinę būklę ir jos pokyčius;

1.10.   nagrinėja viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai:

 1.10.1. teikia ir derina departamento tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS su kitais viešojo sektoriaus subjektais (VSS);

 1.10.2. detalizuoja suderintų tarpusavio operacijų informaciją ir teikia papildomą eliminavimo duomenų informaciją į VSAKIS;

1.10.3. teikia departamento Finansinių ataskaitų rinkinio  duomenis  į VSAKIS;

1.11.   analizuoja, nagrinėja departamento pavaldžių įstaigų tarpinius ir metinius Finansinių atskaitų rinkinius ir teikia pasiūlymus;

1.12.   konsultuoja departamento pavaldžių įstaigų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio grupės, atsakingus asmenis dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo;

1.13.   atlieka departamento ir jam pavaldžių įstaigų komentarų, kurie apima finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamojo rašto tekstinę ir (ar) skaitinę informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos parengta VSS finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, ir kitos VSS informacijos konsolidavimą VSAKIS;

1.14.   sudaro departamento ir jam pavaldžių įstaigų metinį konsoliduotųjų finansinių  ataskaitų rinkinį VSAKIS;

1.15.   rengia įsakymų projektus įvairiais Finansų skyriaus veiklos klausimais;

1.16.   užtikrina buhalterinių dokumentų saugumą ir konfidencialumą, nustatyta tvarka perduoda juos departamento Dokumentų valdymo skyriui į archyvą;

1.17.  teikia departamento, suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų,finansinių ataskaitų rinkinių duomenis departamento internetiniame puslapyje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

1.18.   vykdo kitus Finansų skyriaus vedėjo bei departamento vadovybės pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;

1.19.   atsako už jam pavestų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.20.   vykdydamas finansų kontrolės procedūras atlieka paskesniąją finansų kontrolę.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1metų darbo patirtį biudžetinėse įstaigose buhalterijos srityje;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Officeprograminiu paketu.

2.4.   sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, užtikrinančius funkcijų atlikimą bei kokybišką problemų sprendimą laiku;

2.5.   mokėti kaupti, sistemingai analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

2.6.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą bei biudžeto sudarymą ir vykdymą;

2.7.   būti atsakingu, pareigingu  komunikabiliu objektyviu,

2.8.   gebėti taikyti buhalterinės apskaitos naujoves bei metodus;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.