Pareigų aprašymas Spausdinti

1.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį civilinės saugos užtikrinimo srityje;

1.4. gebėti kaupti ir valdyti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimų tvarką; Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) teisės aktais civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo  srityse, ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais; bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje; Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame administracijos padalinių pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

1.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

1.10. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. atsako už Skyriaus veiklos organizavimą, planavimą, priemonių įgyvendinimą ir rezultatus;

2.2. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų vykdymą ir įgyvendinimą;

2.3. koordinuoja Skyriaus veiklą vadovaudamasis Departamento strateginiu veiklos planu ir metų veiksmų planu;

2.4. pagal Skyriaus kompetenciją atsako už ES ir NATO dokumentų civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse analizę ir įgyvendinimą, veiklos koordinavimą su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;

2.5. inicijuoja teisės aktų ir metodinių rekomendacijų projektų civilinės saugos veiklos organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų klausimais rengimą, organizuoja jų rengimą ir įgyvendinimo kontrolę;

2.6. organizuoja civilinės saugos būklės patikrinimus ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia joms metodinę pagalbą civilinės saugos veiklos organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

2.7. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

2.8. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos sistemos pasirengimo, veiklos tobulinimo, koordinavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

2.9. dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

2.10. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento posėdžiuose, Departamento administracijos padalinių vadovų pasitarimuose, darbo grupių  ir komisijų veikloje;

2.11. departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

2.12. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytus pažeidimus;

2.13. teikia Civilinės saugos valdybos viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

2.14. vykdo kitus Civilinės saugos  valdybos viršininko ir Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Civilinės saugos valdybos viršininkui.