Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;

1.2.   atsako į piliečių, valstybės ir valstybės institucijų, ūkio subjektų užklausas Skyriaus veiklos kompetencijos klausimais; 

1.3.   kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją ir duomenis apie ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas; 

1.4.   renka informacinę analitinę medžiagą ir užklausas bei teikia statistinius duomenis Skyriaus darbuotojams, rengiantiems informaciją žiniasklaidai; 

1.5.   renka statistinius duomenis apie gaisrus, gelbėjimo darbus, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas Skyriaus veiklos kompetencijos ribose; 

1.6.   dirba su VPGT priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykčių apskaitos sistemomis ir komponentais; 

1.7.   teikia gelbėjimo darbų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų statistikos duomenis Departamento vadovybei, departamento pavaldžioms įstaigoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms ir tarptautinėms organizacijomis; 

1.8.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų grupių veikloje; 

1.9.   rengia ir teikia pasiūlymus rengiant gaisrų, gelbėjimo darbų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl efektyvesnio duomenų apdorojimo;  

1.10.   pagal savo kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe; 

1.11.   pagal savo kompetenciją vykdo Departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2.Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

2.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinim

2.2.   išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, statistinės informacijos rinkimą bei duomenų perdavimą skaitmeniniu būdu

2.3.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles

2.4.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti teikiamą informaciją, rengti išvadas

2.5.   gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ir Smart Web programiniais paketais;

2.7.   būti susipažinusiam su reliacinių duomenų bazių panaudojimo principais, užklausų SQL kalba rašymu.