Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;

1.2.   atsako į piliečių, valstybės ir valstybės institucijų, ūkio subjektų užklausas Skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

1.3.   atlieka pirminių gelbėjimo darbų organizavimo kokybės vertinimo lyginamąją analizę;

1.4.   renka ir apibendrina informacinę analitinę medžiagą reikalingą gelbėjimo darbų vertinimui;

1.5.   renka ir sistemina duomenis apie civilinės saugos pajėgų materialinius išteklius, naudojamus likviduoti nelaimių padarinius bei civilinės saugos priemonių kiekius Valstybės rezerve;

1.6.   renka ir analizuoja duomenis naudojantis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykčių apskaitos sistemomis ir komponentais;

1.7.   pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

1.8.   formuoja ir tvarko Skyriuje rengiamų ir gaunamų dokumentų bylas, atsako už jų saugumą ir apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas Departamento Bendrajam skyriui archyviniam saugojimui;

1.9.   rengia ir teikia pasiūlymus rengiant gaisrų, gelbėjimo darbų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus,  pasiūlymus ir rekomendacijas dėl efektyvesnio duomenų apdorojimo;

1.10.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų grupių veikloje;

1.11.   pagal savo kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.12.   pagal savo kompetenciją vykdo Departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, fizinių mokslų srities, matematikos ir kompiuterių mokslo krypties;

2.2.   išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, statistinės informacijos rinkimą bei duomenų perdavimą skaitmeniniu būdu.

2.3.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.4.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti teikiamą informaciją, rengti išvadas;

2.5.   gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, SmartWebbei Adobe Photoshop programiniais paketais;

2.7.   būti susipažinusiam su reliacinių duomenų bazių panaudojimo principais, užklausų SQL kalba rašymu.