copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Saulius Greičius
  301
  Mindaugas Kanapickas
  304
  Giedrius Sakalinskas
  303
  Vladislav Zapolskij
  302
  Arnoldas Silius
  II-214

  pildoma

 • Vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nikolajus Kurenkovas
  Viršininkas
  312
  Ingrida Jucienė
  Vyriausioji tyrėja
  405
  Arūnas Sriubas
  Vyriausiasis tyrėjas
  Utena
  Aušra Radevičiūtė
  Vyriausioji specialistė
  II-419
  Mindaugas Valaitis
  Vyriausiasis specialistas
  II-419
  Alina Gintautė
  Vyriausioji specialistė
  Šiauliai
 • Civilinės saugos valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edgaras Geda
  515

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą;

  1.2. koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą ir gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje;

  1.3. planuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu;

  1.4. organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą;

  1.5. organizuoti ir koordinuoti perspėjimo sistemos funkcionavimą ir kolektyvinę apsaugą;

  1.6. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos mokymą;     

  1.7. pagal kompetenciją planuoti ir koordinuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  1.8. atstovauti Lietuvos Respublikos interesus civilinės saugos srityje tarptautinėse organizacijose ir renginiuose bei pagal kompetenciją įgyvendinti tarptautinius dokumentus nacionalinėje teisėje;

  1.9. dalyvauti analizuojant Departamento poreikius ir dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes, inicijuoti šiuos projektus, bei kartu su kitais Departamento administracijos padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl civilinės saugos sistemos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir veiklos tobulinimo, rengia teisės aktus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.2. nagrinėja Departamentui pateiktų teisės aktų civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.3. kaupia, analizuoja, sistemina, vertina ir apibendrina informaciją, būtiną civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas;

  2.4. tikrina civilinės saugos būklę ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais;

  2.5. organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir darbą;

  2.6. pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus;

  2.7. organizuoja ir dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir joje dalyvauja;

  2.8. registruoja Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro objektus, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir teikia registro duomenis ir dokumentus, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus;

  2.9. vertina gyventojų individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonių poreikį, valstybės išteklių panaudojimo poreikius ir teikia siūlymus dėl šių poreikių tenkinimo;

  2.10. analizuoja ir teikia siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio;

  2.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

  2.12. organizuoja civilinės saugos mokymo procesą Lietuvoje;

  2.13. plėtoja visuomenės švietimą civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse, propaguoja savisaugos kultūrą ir atsakingą elgesį;

  2.14. organizuoja Lietuvos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo atlikimą, koordinuoja Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą;

  2.15. pagal kompetenciją vykdo finansinių išteklių valstybės savivaldybėms perduotoms civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti savivaldybėse panaudojimo priežiūrą;

  2.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybinio lygio civilinės saugos pratybas, pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos sistemos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir veiklos tobulinimo bei koordinavimo klausimais, dalyvauja tarptautinėse pratybose;

  2.17. organizuoja gyventojų ir civilinės saugos subjektų perspėjimo patikrinimus;

  2.18. analizuoja tarptautinių organizacijų dokumentus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais, rengia išvadas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

  2.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tatjana Milkamanovič
  503
  Giedrius Viganauskas
  504
  Rimas Ožalinskas
  514
  Kasparas Večerskis
  504

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą;

  1.2. koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą ir gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje;

  1.3. planuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu;

  1.4. organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą;

  1.5. organizuoti ir koordinuoti perspėjimo sistemos funkcionavimą ir kolektyvinę apsaugą;

  1.6. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos mokymą;     

  1.7. pagal kompetenciją planuoti ir koordinuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  1.8. atstovauti Lietuvos Respublikos interesus civilinės saugos srityje tarptautinėse organizacijose ir renginiuose bei pagal kompetenciją įgyvendinti tarptautinius dokumentus nacionalinėje teisėje;

  1.9. dalyvauti analizuojant Departamento poreikius ir dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes, inicijuoti šiuos projektus, bei kartu su kitais Departamento administracijos padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl civilinės saugos sistemos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir veiklos tobulinimo, rengia teisės aktus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.2. nagrinėja Departamentui pateiktų teisės aktų civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.3. kaupia, analizuoja, sistemina, vertina ir apibendrina informaciją, būtiną civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas;

  2.4. tikrina civilinės saugos būklę ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais;

  2.5. organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir darbą;

  2.6. pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus;

  2.7. organizuoja ir dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir joje dalyvauja;

  2.8. registruoja Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro objektus, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir teikia registro duomenis ir dokumentus, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus;

  2.9. vertina gyventojų individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonių poreikį, valstybės išteklių panaudojimo poreikius ir teikia siūlymus dėl šių poreikių tenkinimo;

  2.10. analizuoja ir teikia siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio;

  2.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

  2.12. organizuoja civilinės saugos mokymo procesą Lietuvoje;

  2.13. plėtoja visuomenės švietimą civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse, propaguoja savisaugos kultūrą ir atsakingą elgesį;

  2.14. organizuoja Lietuvos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo atlikimą, koordinuoja Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą;

  2.15. pagal kompetenciją vykdo finansinių išteklių valstybės savivaldybėms perduotoms civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti savivaldybėse panaudojimo priežiūrą;

  2.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybinio lygio civilinės saugos pratybas, pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos sistemos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir veiklos tobulinimo bei koordinavimo klausimais, dalyvauja tarptautinėse pratybose;

  2.17. organizuoja gyventojų ir civilinės saugos subjektų perspėjimo patikrinimus;

  2.18. analizuoja tarptautinių organizacijų dokumentus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais, rengia išvadas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

  2.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Gyventojų apsaugos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernestas Trunovas
  501
  Edita Zdanevičienė
  502
  Raminta Laurinaitienė
  502
  Loreta Naraškevičienė
  505
  Ieva Gatelytė
  Vyriausioji specialistė
  505

  1.Skyriaus uždaviniai yra:

  1.1.   pagal kompetenciją organizuoti civilinės saugos sistemos veiklą savivaldybių lygmeniu;

  1.2.   organizuoti gyventojų perspėjimą ir kolektyvinę apsaugą;

  1.3.   planuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir dalyvauti jų įgyvendinime;

  1.4.   formuoti civilinės saugos rezervą.

  2.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1.   teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl teisės aktų projektųpasirengimo nelaimėms, ekstremaliųjų situacijų prevencijos, gyventojų perspėjimo, gyventojų kolektyvinių apsaugos priemonių organizavimo srityje rengimo, koordinuoja šių priemonių rengimą ir įgyvendinimą;

  2.3.   kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, susijusią su ekstremaliųjų situacijų prevencija, gyventojų perspėjimu, gyventojų kolektyvinių apsaugos priemonių organizavimu;

  2.4.   pagal kompetenciją organizuoja gyventojų saugumo užtikrinimo priemonių planavimą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  2.5.   vertina savivaldybių administracijų veiklą, palygina jos atitikimą keliamiems civilinės saugos sistemostikslams, siūlo veiklos tobulinimo, trūkumų šalinimo priemones;

  2.6.   koordinuoja kolektyvinės apsaugos organizavimo priemones, teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl kolektyvinės apsaugos statinių apskaitos, poreikio ir veiklos organizavimo;

  2.7.   nagrinėja pasirengimo aktualioms grėsmėms būklę ir teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio;

  2.8.   organizuoja gyventojų savisaugos kultūros civilinės saugos srityje didinimo priemones;

  2.9.   pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

  2.10.   organizuoja departamento kompetencijai priskirtoje srityje likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos priemones, sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo prioritetų nustatymą;

  2.11.   prižiūri lėšų poreikio valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai vykdyti savivaldybėse nustatymą, pagal kompetenciją kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  2.12.   organizuoja ir kontroliuoja Gyventojų perspėjimo sistemos veiklą,teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl Gyventojų perspėjimo sistemos priežiūros, tobulinimo ir plėtros;

  2.13.   organizuoja ir įgyvendinavaldybos kompetencijai priskirtas branduolinės ir radiacinės saugosužtikrinimo priemones, vertina jų įgyvendinimo rezultatus ir atitikimą pasirašytų tarptautinių konvencijų reikalavimams;

  2.14.   nagrinėja esamų ir statomųbranduolinės energetikos objektų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų projektus, atsakingoms institucijoms teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų derinimo;

  2.15.   atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

  2.16.   dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

  2.17.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūris Targonskas
  Viršininkas
  511

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. nustatyti gaisrų prevencijos politiką ir ją įgyvendinti organizuojant valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

  1.2. organizuoti ir vykdyti gaisrų prevenciją Lietuvos Respublikoje; 

  1.3. įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas pramoninių avarijų prevencijos srityse;

  1.4. organizuoti ir vykdyti pramoninių avarijų prevenciją.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, valdyba atlieka šias funkcijas:

  2.1.   formuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros strateginės veiklos kryptis ir uždavinių įgyvendinimo formas, koordinuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrių veiklą;

  2.2.   dalyvauja rengiant ir savarankiškai rengia teisės aktus, reglamentuojančius gaisrų bei pramoninių avarijų prevenciją;

  2.3.  analizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdoma valstybinė priešgaisrinė priežiūra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;

  2.4.   analizuoja ir koordinuoja pramoninių avarijų prevencijos klausimus Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

  2.5.  organizuoja ir vykdo tikrinimus pavojinguose objektuose, nustatyta tvarka teikia Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie pavojingus objektus;

  2.6.   konsultuoja ir teikia pasiūlymus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms priešgaisrinės saugos klausimais;

  2.7.   pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, atestacijos komisijų darbe, tikrina jų priešgaisrinės saugos žinias;

  2.8.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus priešgaisrinės saugos bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;                  

  2.9.   inicijuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su gaisrų prevencija bei pramoninių avarijų prevencija;

  2.10.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyrius
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurimas Gudžiauskas
  510
  Kęstutis Skrickis
  509
  Aurelijus Česūnas
  508
  Saulius Ilgevičius
  512
  Jolita Survilienė
  512
  Tomas Kukliauskas
  512

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. organizuoti eksploatuojamų objektų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  1.2. koordinuoti priešgaisrinių gelbėjimo valdybų vykdomąvalstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklą;

  1.3. įgyvendinti valstybinės priešgaisrinės priežiūros strateginės veiklos kryptis.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. analizuoja, kaip vykdoma eksploatuojamų objektų valstybinė priešgaisrinė priežiūra Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  2.2.  dalyvauja formuojant valstybinės priešgaisrinės priežiūros strategiją ir rūpinasi jos įgyvendinimu, siūlo valstybinės priešgaisrinės priežiūros uždavinių įgyvendinimo formas;

  2.3. koordinuoja ir tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą jų darbui gerinti;

  2.4.  rengia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą ir darbo organizavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.5.   rengia priešgaisrinės saugos taisykles, kuriose nustatomi eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimai bei kitus priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.6.   teikia pasiūlymus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms, rengiančioms priešgaisrinės saugos mokymo programas;

  2.7.   konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

  2.8.   pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, atestacijos komisijų darbe, tikrina jų priešgaisrinės saugos žinias;

  2.9.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus valstybinės priešgaisrinės priežiūros klausimais;

  2.10.   prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ikiteisminį tyrimą;

  2.11.   plėtoja bendradarbiavimą su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis gaisrų prevencijos srityje;

  2.12. analizuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų darbo rezultatus ir teikia pasiūlymus Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkui;

  2.13.   vykdo kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Gaisrų prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytas Vaičaitis
  513
  Laimonas Stulginskas
  509
  Marijona Žalynaitė
  508
  Viktorija Daračiūtė
  Vyriausioji specialistė
  I-513
  Eivitas Tupikas
  Mažeikiai

  1.  Svarbiausieji skyriaus uždavinia:

  1.1  organizuoti gaisrų prevenciją ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamą darbą gaisrinės saugos normavimo taikymo srityse Lietuvos Respublikoje;

  1.2. įgyvendinti valstybinės priešgaisrinės priežiūros politiką Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  1.3. analizuoti ir kontroliuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamą darbą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityje;

  1.4. kontroliuoti pavojingųjų objektų pasirengimą valdyti avarijas.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1.  organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius gaisrų prevencijos normavimo taikymo sritis;

  2.2.  organizuoja ir rengia esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.3.  inicijuoja ir vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su gaisrų bei pramoninių avarijų prevencija;

  2.4. koordinuoja ir nustatyta tvarka kontroliuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityse;

  2.5. koordinuoja pramoninių avarijų prevenciją, vykdo tikrinimus pavojinguose objektuose, teikia Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas;

  2.6. organizuoja, rengia ir dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;

  2.7. teikia pasiūlymus komisijoms, atestuojančioms statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmones, dėl atestatų panaikinimo už nustatytus esminį statinio priešgaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, vykdant atestate nurodytus darbus;

  2.8. pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmones ir vadovus, atestacijos komisijų darbe;

  2.9. rengia valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, pastabas ir pasiūlymus dėl jų rengiamų statybos techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, standartų, techninių sąlygų ir kitų teisės aktų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams;

  2.10. organizuoja departamento Techninės komisijos darbą;

  2.11. dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento techninių komitetų veikloje;

  2.12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

  2.13. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;

  2.14. teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams;

  2.15. kaupia, sistemina, analizuoja šalies ir užsienio valstybių gaisrų bei pramoninių avarijų prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, kitą normatyvinę ir metodinę literatūrą, susijusią su gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos reglamentavimu ir įgyvendinimu;

  2.16. plėtoja bendradarbiavimą su šalies ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos srityse;

  2.17. vykdo kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Pajėgų valdymo valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimonas Tubis
  II-206

  1. Valdybos uždaviniai:

  1.1. organizuoti ir užtikrinti Respublikinio Civilinės saugos sistemos ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) koordinavimo ir informacijos valdymo centro kaip nacionalinio bei tarptautinių organizacijų šalies kontaktinio punkto veiklą;

  1.2. pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei informacijos apie juos valdymą;

  1.3. formuoti ir įgyvendinti PGP reagavimo ir valdymo  įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu, strategiją šalyje;

  1.4. formuoti technikos ir įrangos plėtros strategiją PGP bei koordinuoti jos vykdymą; 

  1.5. formuoti ir įgyvendinti  PGP veiklos organizavimo  strategiją šalyje;

  1.6. formuoti ir įgyvendinti PGP gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų strategiją šalyje;

  1.7. organizuoti ir įgyvendinti Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklą. Pagal kompetenciją dalyvauti tarptautinių operacijų veikloje;

  1.8. pagal kompetenciją vertinti savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir padarinių likvidavimo technines
  ir organizacines priemones;

  1.9. rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti statistinę informaciją apie PGP išvykimus, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas.

  2. Valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

  2.1. organizuoja ir užtikrina respublikinio civilinės saugos sistemos ir PGP koordinavimo ir informacijos valdymo centro, kaip nacionalinio bei tarptautinių organizacijų šalies
  kontaktinio punkto veiklą:

  2.1.1. pagal kompetenciją organizuoja pagalbos teikimą visuomenei ir vadovauja jos tiekimui;

  2.1.2. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, Europos komisijos, NATO ir Jungtinių Tautų reagavimo į nelaimes monitoringo ir koordinaciniais centrais;

  2.1.3. reaguodama į gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, koordinuoja materialinių išteklių, civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ir jų veiksmus, užtikrina ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų atsakingais atstovais;

  2.1.4. informuoja, perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją
  situaciją, esant poreikiui aktyvina gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, administruoja jos vartotojus;

  2.1.5. įvykus ekstremaliam įvykiui, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai renka, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, ir ja vadovaujantis, prognozuoja ekstremaliųjų situacijų grėsmę ir eigą kompetencijos ribose bei teikia informaciją suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  2.1.7. užtikrina informacijos apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas rinkimą, priėmimą ir perdavimą Departamento vadovybei, Departamentui pavaldžioms
  įstaigoms, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  2.2. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei informacijos apie juos valdymą:

  2.2.1. dalyvauja likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

  2.2.2. išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų vietas ir pagal kompetenciją vadovauja civilinės saugos sistemos pajėgoms ir PGP;

  2.2.3. bendradarbiauja su ministerijomis, vyriausybinėmis įstaigomis bei kitomis tarnybomis, palaiko ryšius su užsienio analogiškų tarnybų pareigūnais;

  2.3. formuoja ir įgyvendina PGP reagavimo ir valdymo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu strategiją šalyje:

  2.3.1. nustato PGP reagavimo į pagalbos prašymus, į įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas tvarką;

  2.3.2. kontroliuoja ir analizuoja PGP sutelkimo eigą, jų tarpusavio sąveiką ir veiksmus ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar įvykių likvidavimo metu;

  2.3.3. analizuoja informaciją apie PGP pasirengimą likviduoti ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas ar įvykius bei, prireikus, priima sprendimus, užtikrinančius reikiamą parengtį;

  2.4. formuoja technikos ir įrangos plėtros strategiją PGP bei koordinuoja jos vykdymą:

  2.4.1. analizuoja PGP naudojamos technikos būklę, teikia pasiūlymus dėl jos efektyvaus panaudojimo ir paskirstymo;

  2.4.2. teikia rekomendacijas dėl PGP naudojamos technikos eksploatavimo tvarkos, formuoja ir įgyvendina  technikos, eksploatacinių medžiagų, ryšių paslaugų efektyvaus naudojimo
  strategiją PGP, kontroliuoja jų vykdymą;

  2.4.3. analizuoja informaciją apie priešgaisrinės technikos, įrangos, gelbėjimo darbų vykdymo naujoves, teikia siūlymus dėl jų įdiegimo PGP;

  2.4.4. nustato ir įgyvendina VPGT naudojamos technikos  eksploatavimo tvarką, formuoja ir įgyvendina  technikos, eksploatacinių medžiagų, ryšių paslaugų efektyvaus naudojimo
  strategiją VPGT, kontroliuoja jų vykdymą;

  2.4.5. pagal kompetenciją vykdo PGP naudojamų informacinių technologijų ir ryšių sistemų administravimą ir techninę priežiūrą, vertina PGP kompiuterinės ir ryšių technikos būklę,
  departamento direktoriui teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų, kompiuterinės įrangos ir ryšio priemonių įsigijimo strategijos;

  2.4.6. nustato informacinių sistemų, kompiuterinės, telefono, radijo ryšio, apsaugos, vaizdo stebėjimo techninės ir programinės įrangos, informacijos perdavimo tinklų panaudojimo ir plėtros VPGT o kompetencijos ribose ir visų PGP strategiją;

  2.5.  formuoja ir įgyvendina PGP veiklos organizavimo strategiją šalyje:

  2.5.1. analizuoja įvykių likvidavimo eigą, turimos technikos naudojimą, PGP informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudojimą, teikia Departamento vadovybei siūlymus numatant
  strategines veiklos kryptis, nustatant PGP padalinių išdėstymą ir skaitlingumą, jų aprūpinimą;

  2.5.2. nustato PGP pareigūnų (darbuotojų) profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką;

  2.5.3. pagal kompetenciją organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir PGP pratybas;

  2.5.4. įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus departamente, kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą departamentui pavaldžiose įstaigose;

  2.5.5. pagal kompetenciją kontroliuoja ir analizuoja kitų PGP veiklos būklę ir teikia siūlymus dėl jų veiklos gerinimo;

  2.6. formuoja ir įgyvendina PGP gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų strategiją šalyje:

  2.6.1. nustato reaguojančių į įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją PGP sąveiką su atsakingomis už pagalbos prašymo priimančiomis pajėgomis (Bendruoju pagalbos
  centru);

  2.6.2. rengia gaisrų gesinimo i kitų gelbėjimo darbų atlikimo reglamentuojančius teisės aktų projektus.

  2.7. organizuoja ir įgyvendina Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklą ir pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių operacijų veikloje:

  2.7.1. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja šalies vykdomų tarptautinių pagalbos operacijų veiklą;

  2.7.2. organizuoja ir koordinuoja tarptautinės pagalbos komandos veiklą.

  2.8. pagal kompetenciją vertina savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir padarinių likvidavimo technines
  ir organizacines priemones. Vertina savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų ekstremalių situacijų valdymo planų praktiškumą. Teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

  2.9. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją apie PGP išvykimus, įvykius ir kitas ekstremaliąsias situacijas:

  2.9.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją ir pateikia ją departamento darbuotojams, pavaldžioms įstaigoms, kitoms suinteresuotoms institucijoms bei
  žiniasklaidai apie:

  2.9.1. PGP pajėgų išvykimus, gaisrus ir kitas ekstremaliąsias situacijas bei įvykius;

  2.9.2. gaisrų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų priežastis ir pasekmes bei atliktus gelbėjimo darbus.

  2.10. atlieka kitas funkcijas:

  2.10.1 pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl PGP veiklos tobulinimo bei rengia teisės aktų projektus;

  2.10.2. pagal kompetenciją nagrinėja Departamentui pateiktų tesės aktų projektus;

  2.10.3.  pagal kompetenciją rengia bendradarbiavimo susitarimus su kitomis institucijomis;

  2.10.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Departamento Operacijų centro veikloje;

  2.10.5.  pagal kompetenciją dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

   

   

 • Situacijų koordinavimo skyrius
  Faks. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rimantas Ramanauskas
  II-216
  Henrikas Baldauskas
  II-212
  Ingrida Dabulskienė
  II-217
  Žaneta Kasčiukaitienė
  II-217
  Laura Valauskienė
  402
  Gema Labanauskienė
  II-205
  Laimutė Bazytė
  II-205
  Budinti pamaina
  II-R11
  Budinti pamainа
  II-R11
  Budintis mobilus

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1.   organizuoti ir užtikrinti Respublikinio Civilinės saugos sistemos ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) koordinavimo ir informacijos valdymo centro kaip nacionalinio bei tarptautinių organizacijų šalies kontaktinio punkto veiklą; 

  1.2.   pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei informacijos apie juos valdymą; 

  1.3.   pagal kompetencija formuoti ir įgyvendinti PGP reagavimo ir valdymo  įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu, strategiją šalyje; 

  1.4.   pagal kompetenciją vertinti savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir padarinių likvidavimo technines ir organizacines priemones; 

  1.5.   rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti statistinę informaciją apie PGP išvykimus, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas; 

  1.6.   užtikrinti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aktyvinimą gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. organizuodamas ir užtikrindamas respublikinio civilinės saugos sistemos ir PGP koordinavimo ir informacijos valdymo centro, kaip nacionalinio bei tarptautinių organizacijų šalies kontaktinio punkto veiklą:

  2.1.1. pagal kompetenciją organizuoja pagalbos teikimą visuomenei ir vadovauja jos teikimui;

  2.1.2. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, Europos komisijos, NATO ir Jungtinių Tautų reagavimo į nelaimes monitoringo ir koordinaciniais centrais;

  2.1.3. reaguodamas į gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, koordinuoja materialinių išteklių, civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ir jų veiksmus, užtikrina ryšį su ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų atsakingais atstovais;

  2.1.4. informuoja, perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, esant poreikiui aktyvina gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, administruoja jos vartotojus;

  2.1.5. įvykus ekstremaliam įvykiui,  gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai renka, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, ir ja vadovaujantis, prognozuoja ekstremaliųjų situacijų grėsmę ir eigą kompetencijos ribose bei teikia informaciją suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  2.1.6. užtikrina informacijos apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas rinkimą, priėmimą ir perdavimą Departamento vadovybei, Departamentui pavaldžioms įstaigoms, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  2.1.7. pagal kompetenciją  vykdo ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sušaukimą, dalyvauja jų veikloje, esant sprendimui, teisės aktų nustatyta tvarka sušaukia Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją;

  2.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;

  2.2. pagal kompetenciją organizuojant, koordinuojant ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei informacijos apie juos valdymą:

  2.2.1. dalyvauja likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

  2.2.2. pagal kompetenciją vadovauja civilinės saugos sistemos pajėgoms ir PGP;

  2.2.3. bendradarbiauja su ministerijomis, vyriausybinėmis įstaigomis bei kitomis tarnybomis, palaiko ryšius su užsienio valstybių tarnybomis;

  2.3. organizuojant ir įgyvendinant Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklą bei pagal kompetenciją dalyvaujant tarptautinių operacijų veikloje:

  2.3.1. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja šalies vykdomų tarptautinių pagalbos operacijų veiklą;

  2.3.2. organizuoja ir koordinuoja tarptautinės pagalbos komandos veiklą.

  2.4. pagal kompetenciją vertinant savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliųjų situacijų valdymo ir padarinių likvidavimo technines ir organizacines priemones. Vertina savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų ekstremalių situacijų valdymo planų praktiškumą. Teikia pasiūlymus dėl jų koregavimo.

  2.5. renkant, sisteminant, apibendrinant ir analizuojant statistinę informaciją apie PGP išvykimus, įvykius ir kitas ekstremaliąsias situacijas:

  2.5.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją ir pateikia ją departamento darbuotojams, pavaldžioms įstaigoms, kitoms suinteresuotoms institucijoms bei žiniasklaidai apie:

  2.5.1.1. PGP pajėgų išvykimus, gaisrus ir kitas ekstremaliąsias situacijas bei įvykius;

  2.5.1.2. gaisrų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų priežastis ir pasekmes bei atliktus gelbėjimo darbus.

  2.6. atlieka kitas funkcijas:

  2.6.1 pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl PGP veiklos tobulinimo bei rengia teisės aktų projektus;

  2.6.2. pagal kompetenciją nagrinėja Departamentui pateiktų tesės aktų projektus;

  2.6.3.  pagal kompetenciją rengia bendradarbiavimo susitarimus su kitomis institucijomis;

  2.6.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Departamento Operacijų centro veikloje;

  2.6.5.  pagal kompetenciją dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

  2.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento vadovybės bei PVV viršininko pavedimus.

 • Veiklos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Šukšta
  II-218
  Jan Pavliukoic
  II-215
  Gytis Babickas
  II-213
  Aleksandras Pilimonas
  II-207
  Vidmantas Vansauskas
  II-209
  Arūnas Maciulevičius
  II-209
  Arūnas Šėrys
  II-213
  Karolis Sidikerskis
  II-207
  Robertas Šmitas
  II-215

  1. Skyriaus uždaviniai yra:

  1.1. nustatyti ir įgyvendinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) valdymo organizavimo tvarką įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu ir  Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sąveiką su kitomis specialiosiomis tarnybomis;

  1.2. nustatyti ir kontroliuoti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sąveiką su Bendruoju pagalbos centru įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu;

  1.3.  kontroliuoti departamentui pavaldžių įstaigų veiklą pajėgų valdymo organizavimo srityje;

  1.4. Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komandos (toliau – TPTK) veiklos koordinavimas ir atitikimo tarptautiniams  reikalavimams užtikrinimas.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. organizuoja ir užtikrina departamento operacijų centro Mobiliosios pajėgų koordinavimo grupės veiklą bei ryšių ir duomenų perdavimo įrangos darbą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio vietoje, vykdo operacinį vadovavimą įvykio vietoje;

  2.2. rengia PGP sutelkimo, jų tarpusavio sąveikos likviduojant įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinius, tvarką;

  2.3. nustato PGP valdymo organizavimo ir sąveikos su specialiosiomis tarnybomis srityse principus;

  2.4. kaupia ir analizuoja informaciją apie  ryšių technologijų sprendimus, kitas organizacines technines priemones  PGP valdymo organizavimo srityje, teikia pasiūlymus kaip jas įgyvendinti VPGT;

  2.5. dalyvauja suinteresuotų valstybės valdymo institucijų, juridinių ir fizinių asmenų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų valdymo ir likvidavimo srities veikloje;

  2.6. kaupia ir keičiasi informacija įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimo klausimais su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis, dalyvauja rengiant pagalbos teikimo stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju bendradarbiavimo susitarimus;

  2.7. nustato informacinių ir ryšių technologijų naudojimo tvarką įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

  2.8. skyriaus kompetencijos ribose nustato Bendrojo pagalbos centro veiklos principus susijusius su PGP valdymų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu ir kontroliuoja jų vykdymą;

  2.9. analizuoja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo bei pajėgų sutelkimo eigą;

  2.10.  pagal savo kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  2.11. vykdo TPTK veiklos koordinavimą ir TPTK narių ir (ar) ekspertų pasirengimą;

  2.12. pagal kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės, OVV viršininko pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eimantas Bartkevičius
  308
  Ernestas Subačius
  309
  Arūnas Balčiauskas
  309
  Rolandas Dainauskis
  309

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. tikrinti ir vertinti, ar Departamente, jam pavaldžiose įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  1.2. teikti Departamento direktoriui, jam pavaldžių įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Departamento padaliniuose, jam pavaldžiose įstaigose.

  2. Įgyvendindama šiuos uždavinius, tarnyba atlieka šias funkcijas:

  2.1. tikrina ir vertina Departamento, jam pavaldžių įstaigų:

  2.1.1. vidaus kontrolės sistemų funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  2.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  2.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  2.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  2.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  2.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

  2.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  2.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

  2.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti audituojamų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

  2.4. analizuoja Departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių Departamento ir jam pavaldžių įstaigų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  2.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  2.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  2.7. rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;

  2.8. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

  2.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus nurodymus, pavedimus susijusius su vidaus auditu.

  3. Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydama glaudžius ryšius su Departamento struktūriniais padaliniais, jam pavaldžiomis įstaigomis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

 • Komunikacijos skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Šmigelskienė
  411
  Sonata Kukienė
  404
  Dalia Dzimidienė
  404
  Vita Makauskaitė-Uzialė
  404

  1.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  1.1. formuoti VPGT komunikacijos strategiją viešojoje erdvėje, užtikrinti šios tarnybos veiklos viešumą;

  1.2. užtikrinti visuomenės teisę laiku gauti informaciją apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;

  1.3. formuoti palankią visuomenės nuomonę apie VPGT;

  1.4. koordinuoti departamentui pavaldžių įstaigų veiklą visuomenės informavimo klausimais;

  1.5. formuoti vidinės departamento komunikacijos strategiją, užtikrinti jos įgyvendinimą.

  2. Skyrius, vykdydamas jam keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  2.1. bendradarbiauja su žiniasklaida, rengia ir teikia jai bei visuomenei informaciją apie VPGT ir civilinės saugos sistemą, užtikrina pateikiamos informacijos tikslumą;

  2.2. informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie gresiančius pavojus, gaisrus ir gelbėjimo darbus, taip pat atlieka kitas departamento Operacijų centro veikloje numatytas funkcijas;

  2.3. rengia ir organizuoja informacinių projektų, leidinių, videofilmų apie VPGT kūrimą, jų leidybą ir kitus departamento informacinio – vizualinio pristatymo darbus;

  2.4. teikia pasiūlymus dėl rekomendacijų, kaip elgtis įvairių ekstremaliųjų įvykių ir situacijų atvejais, organizuoja jų platinimą visuomenei bei rengia atitinkamus pranešimus spaudai;

  2.5. organizuoja ir  rengia spaudos konferencijas VPGT veiklos, gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ar kitų nelaimių likvidavimo ir prevencijos klausimais;

  2.6. viešina statistinę informaciją apie gaisrus, gelbėjimo darbus ir kitas ekstremaliąsias situacijas bei įvykius, jų priežastis ir pasekmes;

  2.7. rengia teisės aktus, reglamentuojančius VPGTinformavimo, informacijos analizės, valdymo ir pateikimo visuomenei sritį;

  2.8. leidžia prevencinį leidinį „Ugniagesys“;

  2.9. organizuoja televizijos ir radijo laidų apie VPGT kūrimą, koordinuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų ir pareigūnų dalyvavimą jose;

  2.10. fotografuoja renginius ir kaupia vaizdinę medžiagą;

  2.11. teikia praktinę pagalbą departamento pavaldžioms įstaigoms renkant, analizuojant, valdant ir skleidžiant informaciją apie VPGT veiklą žiniasklaidos atstovams;

  2.12. inicijuoja ir rengia VPGT darbuotojams mokymus ir kitas priemones, susijusias su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu bei visuomenės informavimu;

  2.13. kaupia ir analizuoja žiniasklaidos priemonių medžiagą apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

  2.14. informuoja departamento vadovybę apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su VPGT veikla;

  2.15. administruoja internetinį (www.vpgt.lt) puslapį, pagal kompetenciją koordinuoja informacijos pateikimą jame, organizuoja jo atnaujinimą;

  2.16 administruoja VPGT paskyras socialiniuose tinkluose.

  2.17. palaiko viešuosius ryšius su šalies ir užsienio valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei teikia informaciją apie VPGT veiklą;

  2.18. pagal kompetenciją inicijuoti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

  2.19.  pagal savo kompetenciją inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;

  2.20. organizuoja ir talkina rengiant oficialius departamento renginius, planuoja ir koordinuoja VPGT darbuotojų sporto ir kitus renginius, teikia pasiūlymus departamento vadovybei vidinės komunikacijos klausimais;

  2.21. formuoja vidinės departamento komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina;

  2.22. formuoja VPGT įvaizdį ir teikia vadovybei siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo.

 • Tarptautinių ryšių skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Monika Jankuvienė
  II-210
  Renata Liaudanskienė
  II-211
  Agnė Bidlauskaitė
  II-208
  Žydrūnas Kuodis
  Briuselis

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. plėtoti ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis įgyvendinant Departamentui pavestus uždavinius;

  1.2. palaikyti ir koordinuoti ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, Jungtinių autų ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje ir užtikrinti efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams;

  1.3. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją užmezga, palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių analogiškomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, akredituotomis Lietuvoje, palaiko dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą;

  2.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolų, tarptautinių susitarimų projektų rengimą ir jų vykdymą, organizuoja bendradarbiavimo ketinimo protokolų, tarptautinių susitarimų pasirašymą;

  2.3. rengia ir teikia Departamento vadovybei siūlymus dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros perspektyvų, darbo grupių sudarymo tarptautinio bendradarbiavimo klausimams spręsti;

  2.4. rengia informaciją Vidaus reikalų ir atitinkamai kitoms ministerijoms bei Departamentui apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plėtojamus ir numatomus plėtoti tarptautinius ryšius;

  2.5. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą ir Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą pagal Departamento kompetenciją;

  2.6. nustatyta tvarka susipažįsta su elektroniniu paštu gautais ES, NATO dokumentais ir perduoda juos Departamento administracijos padaliniams pagal kompetenciją;

  2.7.  koordinuoja Departamento priemonių, susijusių su Lietuvos pasirengimu pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje civilinės saugos srityje, vykdymą;

  2.8. analizuoja ir teikia siūlymus Departamento vadovybei ir Departamento administracijos padaliniams dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalyvavimo tikslingumo tarptautiniuose projektuose;

  2.9. organizuoja Departamento vadovybės tarnybines komandiruotes užsienyje, derina darbuotojų tarnybinių komandiruočių užsienyje Departamento direktoriaus įsakymo projektus pagal pateiktus komandiravimo dokumentus atsižvelgiant į kelionės tikslą, datą ir apmokamas komandiruotės išlaidas, sistemina ir įvertina informaciją apie tarnybinių komandiruočių užsienyje rezultatus;

  2.10. organizuoja atvykstančių į Departamentą užsienio valstybių delegacijų ir oficialių asmenų priėmimą;

  2.11. pagal kompetenciją rengia tarptautinius seminarus, konferencijas ir susitikimus priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

  2.12. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui konferencijose bei tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

  2.13. Departamento vadovybės pavedimu tikrina, kaip Departamento administracijos padaliniai ir pavaldžios įstaigos vykdo tarptautinius įsipareigojimus ir teikia informaciją apie tiesioginius ryšius su užsienio šalių organizacijomis bei ataskaitas apie šių padalinių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų užsienio komandiruočių rezultatus;

  2.14. konsultuoja Departamento administracijos padalinius ir pavaldžias įstaigas tarptautinių ryšių srityje, teikia tarnybinę pagalbą organizuojant tarptautinius renginius;

  2.15. koordinuoja Departamento administracijos padalinių veiklą atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų ir kitose tarptautinėse organizacijose ir renka informaciją apie tai;

  2.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Planavimo ir projektų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Klemensas Taluntis
  415
  Gražina Stašauskienė
  507
  Rita Rupšienė
  507
  Šarūnas Kiliulis
  506
  Danutė Dačkienė
  516
  Kristina Rudinskienė
  Vyriausioji specialistė
  516
  Danguolė Muliuolienė
  Vyriausioji specialistė
  II-309
  Janina Brukienė
  Vyriausioji specialistė
  Kaunas
  Vigilija Gedvilaitė
  Vyriausioji specialistė
  Klaipėda
  Virginija Dirvinskienė
  Vyriausioji specialistė
  Šiauliai
  Jolita Budreikienė
  Vyriausioji specialistė
  Utena
  Gintarė Denovagis
  Projekto administratotė
  516
  Ingrida Ilgauskienė
  Projekto administratotė
  Kaunas
  Mindaugas Kruopys
  Projekto administratorius
  Klaipėda

   1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai

  1.1. formuoti ir rengti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) ir departamento veiklos strateginio planavimo dokumentus, atlikti jų vykdymo kontrolę;

  1.2. rengti VPGT ir departamento finansinius, investicijų vykdymo planus bei atlikti jų vykdymo kontrolę;

  1.3. vykdyti kartu su kitais departamento struktūriniais padaliniais projektų, finansuojamų iš ES ir kitų paramos fondų įgyvendinimą, rengiant ir administravimą;

  1.4. vykdyti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkymą ir naudojimą;

  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. pagal departamento administracijos padalinių pateiktus duomenis ir siūlymus rengia  ir teikia pasiūlymus Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginės veiklos planui ir atlieka strateginio plano priemonių vykdymo kontrolę;

  2.2.  pagal departamento administracijos padalinių siūlymus rengia departamento metinį veiklos planą ir atlieka jame numatytų priemonių vykdymo kontrolę;

  2.3. koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

  2.4. pagal kompetenciją rengia ataskaitas susijusias su departamento veiklos planavimu;

  2.5. analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose, tarpinstitucinėse programose, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių bei priemonių suderinamumą bei kontroliuoja savalaikį numatytų priemonių įgyvendinimą;

  2.6. rengia departamento ir suvestines programų sąmatas, departamento ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas suveda į Finansų ministerijos VBAM sistemą, teikia jas tvirtinti vadovybei;

  2.7. rengia informaciją valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimui (informaciją apie biudžeto lėšų poreikį vykdomoms programoms);

  2.8. renka, sistemina ir atlieka departamento ir pavaldžių įstaigų išlaidų poreikio skaičiavimus ir analizę, rengia departamento išlaidų planus bei kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  2.9. renka, sistemina ir atlieka departamento ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų poreikio skaičiavimus, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  2.10. renka, sistemina duomenis ir atlieka lėšų poreikio skaičiavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos funkcijoms atlikti, rengia šių funkcijų specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą pagal savivaldybes;

  2.11. koordinuoja departamento struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų investicijų projektų rengimą, departamento vadovybei teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  2.12.rengia ataskaitas apie lėšų panaudojimą investiciniams projektams ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

  2.13.atskiru departamento vadovybės pavedimu kontroliuoja statybos, rekonstravimo ir remonto darbų eigą departamente arba jam pavaldžiose įstaigose;

  2.14. derina departamentui pavaldžių įstaigų turto perdavimo ir ilgalaikio turto nurašymo dokumentus;

  2.15. teisės aktų nustatyta tvarka renka, kaupia, saugo, klasifikuoja duomenis apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomą ir (ar) naudojamą  nekilnojamąjį turtą;

  2.16. pagal kompetenciją, bendradarbiaudamas su kitais departamento struktūriniais padaliniais ir departamentui pavaldžiomis įstaigomis, renka informaciją apie galimybę departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų projektuose, analizuoja šią informaciją;

  2.17. pagal skyriaus kompetenciją savarankiškai arba bendradarbiaujant su paslaugas teikiančiomis rengia projektų lėšoms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų gauti finansines dalis ir rengia šių projektų finansines ataskaitas;

  2.18. renka ir sistemina informaciją apie departamentui pavaldžių įstaigų ketinamus rengti, rengiamus ir vykdomus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų projektus, jų finansinius srautus, pagal skyriaus kompetenciją teikia pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms rengiant ir administruojant šiuos projektus;

  2.19.kontroliuoja, kaip tvarkomos valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos;

  2.20. vykdo valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų apskaitą ir kontroliuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimą  bei  nurašymą;

  2.21. teikia metodinę pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms skyriaus kuruojamais klausimais;

  2.22. dalyvauja departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

  2.23. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, departamento vadovybės pavedimus, susijusius su departamentui ir skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimu.

   

   

 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Bareišienė
  Patarėja
  313
  Raminta Juzėnienė
  Vyriausioji specialistė
  311
  Irena Jeruščenkė
  Vyriausioji specialistė
  311

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1.  padėti departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką; 

  1.2. padėti departamento direktoriui valdyti personalą; 

  1.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant departamento organizacinę kultūrą; 

  1.4. organizuoti psichologinę personalo priežiūrą.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. atsižvelgdamas į departamento veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 

  2.2. kartu su kitais departamento administracijos padaliniais atlieka departamento administracijos padalinių funkcijų ir (ar) departamento pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia departamento direktoriui siūlymus dėl departamento darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose departamentui nustatytus uždavinius; 

  2.3. atlieka departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų personalo sudėties analizę; 

  2.4. padeda departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą departamente; 

  2.5. padeda departamento direktoriui formuoti departamento personalo sudėtį; 

  2.6. padeda departamento administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą departamente; 

  2.7. vertina psichologinių problemų departamente prevencijos poreikį; 

  2.8. organizuoja ir atlieka departamento personalo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas departamento ir jo administracijos padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti; 

  2.9. koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, atsakingų už darbuotojų psichologinę priežiūrą, veiklą; 

  2.10. padeda departamento direktoriui formuoti departamento personalo mokymo prioritetus, sudaro departamento personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 

  2.11. padeda departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 

  2.12. pagal kompetenciją padeda rengti departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir departamento darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus; 

  2.13. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais; 

  2.14. rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja departamento administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 

  2.15. organizuoja departamento personalo ir departamentui pavaldžių įstaigų personalo (skiriamo į pareigas ir atleidžiamo iš jų departamento direktoriaus įsakymais) skyrimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 

  2.16. praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas; 

  2.17. padeda departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 

  2.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo klausimais; 

  2.19. pagal kompetenciją atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro ir vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų tvarkymą, funkcijas, siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą; 

  2.20. organizuoja departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; 

  2.21. organizuoja atostogų suteikimą departamento personalui bei departamentui pavaldžių įstaigų vadovams; 

  2.22. organizuoja įsakymų projektų rengimą dėl departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje, esant būtinybei, ir dėl kitų departamento valstybės tarnautojų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje; 

  2.23. organizuoja įsakymų projektų rengimą dėl departamentui pavaldžių įstaigų vadovų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje; 

  2.24. pagal kompetenciją tvarko departamento personalo patikimumo įslaptintos informacijos srityje dokumentus; 

  2.25. rengia dokumentus dėl departamento statutinių valstybės tarnautojų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų bei kontroliuoja šių patikrinimų eigą, išduoda statutiniams valstybės tarnautojams sveikatos pasus; 

  2.26. padeda įgyvendinti departamento personalo socialines ir kitas garantijas; 

  2.27. pagal kompetenciją formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda departamento Bendrajam skyriui į archyvą departamento personalo, departamentui pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų (skiriamų į pareigas ir atleidžiamų iš jų departamento direktoriaus įsakymais) asmens (tarnybos) bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; 

  2.28. tvarko departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, valstybės tarnautojų pažymėjimų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą; 

  2.29.  pagal kompetenciją organizuoja vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, grąžinimą į vidaus tarnybą; 

  2.30. organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos specialybės studentų praktiką departamentui pavaldžiose įstaigose; 

  2.31. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus personalo valdymo klausimais; 

  2.32. kontroliuoja, kaip departamentui pavaldžiose įstaigose laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų personalo valdymo klausimais, kontroliuoja ir tikrina departamentui pavaldžių įstaigų personalo administravimo padalinių darbą, pagal kompetenciją šiems padaliniams teikia metodinę ir praktinę pagalbą; 

  2.33. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Kurminienė
  Vedėja
  I-413
  Evelina Veiknienė
  Patarėja
  II-307
  Olga Jurkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  505
  Alevtina Krenickaja
  Vyriausioji specialistė
  Kaunas
  Gintarė Gruodė
  Personalo specialistė
  Panevėžys
  Birutė Narmontienė
  Vyriausioji specialistė
  Klaipėda
  Asta Gerulienė
  Vyriausioji specialistė
  Telšiai
  Ingrida Papečkienė
  Vyriausioji specialistė
  II-310
  Donata Kabelytė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  II-313
  Akvilė Steponavičiūtė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  Klaipėda
  Virginija Venskūnienė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  Kaunas
  Mindaugas Mačijauskas
  Vyriausiasis specialistas
  I-407
  Violeta Glinskienė
  Vyriausioji specialistė
  I-407
  Jūratė Saunorienė
  Vyriausioji specialistė
  I-406
  Nijolė Čironienė
  Vyriausioji specialistė
  II-318
  Vilma Prieskienienė
  Vyriausioji specialistė
  (Alytus) 306
  Violeta Nauckūnienė
  Vyriausioji specialistė
  (Alytus) 303
  Jūratė Čechovičienė
  Vyriausioji specialistė
  (Elektrėnai)
  Irena Sušinskienė
  Vyriausioji specialistė
  (Kaunas)
  Asta Rugieniūtė
  Vyriausioji specialistė
  (Kaunas)
  Skirmantė Grigaitienė
  Vyriausioji specialistė
  (Marijampolė) 202
  Indrė Dambrauskienė
  Vyriausioji specialistė
  (Klaipėda)
  Mantas Jalnionis
  Vyriausiasis specialistas
  (Tauragė) 13
  Rasa Daugėlienė
  Vyriausioji specialistė
  (Tauragė) 6
  Irma Danielė
  Vyresnioji specialistė
  (Šiauliai)
  Laima Bidlauskienė
  Vyresnioji specialistė
  (Utena)
  Alvyra Petruškevičienė
  Vyresnioji specialistė
  406
  Raimonda Žilinskienė
  Personalo specialistė
  (Panevėžys) 205
  Eglė Proscevičienė
  Personalo specialistė

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. planuoja žmogiškųjų išteklių poreikį, analizuoja žmogiškųjų išteklių valdymo ir pokyčių būtinumą, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų
  išteklių valdymo tobulinimo;

  7.2. rengia ir tobulina departamento ir jam pavaldžių įstaigų organizacinę struktūrą, personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja departamento padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

  7.3. užtikrina efektyvų departamento pareigybių poreikio planavimą, paskirstymą vykdant nustatytas funkcijas, vertina veiklos apimtis ir darbo krūvius;

  7.4. padeda departamento direktoriui planuoti departamento personalo sudėtį ir įgyvendinti personalo teisę siekti karjeros;

  7.5. padeda departamento padalinių vadovams vykdyti naujai priimtų ar perkeltų, ar grįžusių po vaiko priežiūros atostogų darbuotojų adaptaciją ir integraciją;

  7.6. organizuoja ir atlieka departamento personalo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia departamento ir jo padalinių vadovams rekomendacijas
  nustatytoms problemoms spręsti;

  7.7. stiprina personalo psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, padeda atgauti gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą po kritinių
  įvykių;

  7.8. teikia psichologinę pagalbą sprendžiant profesines ir asmenines problemas, skatina palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, vykdo prevencines veiklas prieš savižudybes, psichologinį smurtą, alkoholio vartojimą ir kt.;

  7.9. koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų personalo, atsakingo už darbuotojų psichologinę priežiūrą, veiklą ir teikia metodinę pagalbą;

  7.10. padeda departamento direktoriui formuoti departamento personalo mokymo prioritetus, sudaro departamento personalo metinius mokymo planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

  7.11. padeda departamento direktoriui sukurti ir įgyvendinti personalo skatinimo priemones ir motyvaciją;

  7.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

  7.13. pagal kompetenciją atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro ir vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  7.14. organizuoja departamento personalo veiklos vertinimą ir atlieka jo analizę, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl veiklos vertinimo įgyvendinimo ir tobulinimo;

  7.15. organizuoja departamento personalo kvalifikacijos kėlimą;

  7.16. nustato ir analizuoja departamento personalo reikiamas, trūkstamas ar tobulintinas kompetencijas, nustato jų poreikį, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl personalo ugdymo;

  7.17. pagal kompetenciją padeda departamento direktoriui įgyvendinti personalo socialines garantijas;

  7.18. pagal kompetenciją padeda organizuoti departamento renginius, formuoja ir puoselėja departamento vertybes bei tradicijas;

  7.19. organizuoja studentų ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantų praktiką departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, bendradarbiauja su mokymosi paslaugas teikiančiomis įstaigomis; 

  7.20. padeda įgyvendinti departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų integracijos sistemos priemones ir bendradarbiauja su įstaigomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant integracijos sistemą;;

  7.21. atsižvelgdamas į departamento tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia departamento direktoriui siūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;

  7.22. pagal kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  7.23. vykdo kitus departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal kuruojamą sritį pavedimus, siekdamas įgyvendinti departamento tikslus ir uždavinius.

 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Kliauga
  Vedėjas
  403
  Donatas Kukis
  410
  Meroslava Nikolajeva
  409
  Natalija Jasinskienė
  Vyriausioji specialistė
  II-319
  Neringa Marcinkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Alytus
  Solveiga Bidvienė
  Vyriausioji specialistė
  Raseiniai
  Justina Laureckienė
  Vyriausioji specialistė
  Klaipėda
  Emilė Kirklienė
  Vyriausioji specialistė
  Klaipėda
  Jurgita Diržinskaitė
  Vyriausioji specialistė
  Šiauliai
  Milda Milinavičienė
  Vyriausioji specialistė
  Panevėžys
  Audrutė Jakovlevienė
  Vyriausioji specialistė
  Telšiai
  Nadežda Baidak
  412
  Regina Voisiat
  Vyresnioji specialistė
  412
  Daiva Petrikaitė
  Vyresnioji specialistė
  II-319
  Nijolė Juškauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Kaunas
  Vilma Tarvydienė
  Vyresnioji specialistė
  Šiauliai
  Rita Kantauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Šiauliai
  Jolanta Leliukienė
  Vyresnioji specialistė
  Šiauliai
  Angelė Burkertė
  Vyresnioji specialistė
  Tauragė
  Vita Tučytė
  Buhalterė
  III-102B
  Nijolė Nyderienė
  Buhalterė
  III-102B
  Daiva Ivaškevičiūtė
  Buhalterė
  410
  Nadežda Čičenkova
  Buhalterė
  III-102
  Angelė Bolienė
  Buhalterė
  III-102
  Kotryna Gorovniova
  III-102A
  Viktorija Čertovič
  Buhalterė
  III-102A
  Zita Jakočiūnienė
  Buhalterė
  Kaunas
  Vida Zeltzakienė
  Buhalterė
  Kaunas
  Olga Volosenkova
  Buhalterė
  Kaunas
  Ilona Tarasevičienė
  Buhalterė
  Klaipėda
  Marytė Šilinienė
  Buhalterė
  Panevėžys
  Tatjana Jeriomina
  Buhalterė
  Visaginas
  Ana Naidionova
  Buhalterė

  1.Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. vykdyti departamento buhalterinę apskaitą;

  1.2. vesti piniginių lėšų, pagrindinių priemonių, mažaverčio inventoriaus ir kitų materialinių vertybių apskaitą;

  1.3. vesti darbo užmokesčio apskaitą;

  1.4. sudaryti departamento valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

  2.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. planuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitų socialinių išmokų fondą ir kontroliuoja jo panaudojimą;

  2.2. užtikrina, kad laiku ir teisingai lėšos būtų įrašytos į buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčiai ir pervesti į biudžetą;

  2.3. dalyvauja atliekant piniginių lėšų, pagrindinių priemonių, mažaverčio inventoriaus ir kitų materialinių vertybių bei atsiskaitymų inventorizacijas;

  2.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl buhalterinės apskaitos gerinimo;

  2.5. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka (perveda) lėšas, skirtas tarnybinėms komandiruotėms Lietuvoje ir užsienyje apmokėti;

  2.6. vykdo finansinius atsiskaitymus Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;

  2.7. teikia informaciją departamento direktoriui apie departamentui skirtų asignavimų panaudojimą;

  2.8. neviršijant departamentui skirtų asignavimų ir, jei būtina, suderinęs su Vidaus reikalų ministerija vykdo departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų sąmatos pakeitimus;

  2.9. pagal nustatytus terminus pateikia Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei ataskaitas apie išlaidų sąmatos vykdymą ir kitus duomenis;

  2.10. pagal kompetenciją dalyvauja departamento direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  2.11. paskaičiuoja savivaldybių priešgaisrinei ir civilinės saugos funkcijoms skiriamų dotacijų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

  2.12. vadovaujantis teisės aktais perveda savivaldybėms dotacijas priešgaisrinei ir civilinės saugos funkcijoms vykdyti;

  2.13. vykdo kitus departamento vadovybės pavedimus.

 • Darbo užmokesčio apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Liudmila Jesipionok
  Vedėja
  Visaginas
  Nijolė Abraitienė
  Vyriausioji specialistė
  Kaunas
  Valda Lingienė
  Vyriausioji specialistė
  Kaunas
  Daiva Keturakienė
  Vyriausioji specialistė
  Kaunas
  Rita Girsienė
  Vyriausioji specialistė
  Elektrėnai
  Eva Grigonienė
  Vyresnioji specialistė
  409
  Anželina Štarienė
  Vyresnioji specialistė
  Panevėžys
  Anželika Ševelinskaja
  Vyresnioji specialistė
  Visaginas
  Jūratė Petrulienė
  Vyresnioji specialistė
  Klaipėda
  Lina Madžulienė
  Buhalterė
  Visaginas
  Laima Januškevičiūtė
  Buhalterė
  Visaginas
  Gintautas Norkūnas
  Buhalteris
  Visaginas
  Jekaterina Belova
  Buhalterė
  Visaginas
  Rima Stonienė
  Buhalterė
  Klaipėda
  Erika Mockutė
  Buhalterė
  III-102
  Regina Jasienė
  Buhalterė
  Panevėžys
  Jelena Pakulova
  Buhalterė
  Visaginas
  Česlava Dubakienė
  Buhalterė
  Visaginas
  Greta Burokienė
  Buhalterė
  Visaginas

  5. Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus uždaviniai:

  5.1. pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas organizuoti ir tvarkyti departamento:

  5.1.1. darbo užmokesčio apskaitą;

  5.1.2. atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos apskaitą;

  5.1.3. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apskaitą;

  5.2. koordinuoti centralizuotą darbo užmokesčio apskaitos vedimą departamentui pavaldžiose įstaigose;

  5.3. pagal kompetenciją vykdyti finansų kontrolę įgyvendinant patikimo finansų valdymo principus;

  5.4. užtikrinti teisingą departamento tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui reikalingų duomenų pateikimą pagal kompetenciją;

  5.5. pagal kompetenciją teikti departamento veiklos plano rengimui reikiamus duomenis;

  5.6. teikti metodinę pagalbą departamento ir jam pavaldžių įstaigų struktūriniams padaliniams darbo užmokesčio, darbo laiko apskaitos klausimais.

  6. Darbo užmokesčio apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo departamento karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio, kitų išmokų ir mokesčių, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos apskaitą;

  6.2. priima tik tinkamai parengtus ir pasirašytus pirminius apskaitos dokumentus, skyriaus funkcijoms atlikti, ūkinės operacijos registravimui ir įtraukia juos į buhalterinės apskaitos registrus;

  6.3. teikia darbo užmokesčio, kitų išmokų ir mokesčių apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, apskaitos dokumentus ir registrus departamento vadovybei, auditoriams, asignavimų valdytojui, mokesčių administratoriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

   6.4. rengia Finansų ministerijos Iždo departamentui paraiškas dėl lėšų gavimo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  išlaidoms iš išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių 2.1.1.1.01 „Darbo užmokestis“, 2.1.2.1.1.01 „Socialinio draudimo įmokos“, 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ (važiavimo išlaidų už važiavimą asmeniniu transportu ir (arba) keleiviniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat važiavimą į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, kompensacijos), 2.7.3.1.1.01 „Darbdavio socialinė parama“, 2.8.1.1.1.01 „Stipendijos“ padengti, naudojantis kompiuterizuota Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);

  6.5. išskaičiuoja sumas iš PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų (pagal sutartis) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų, pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus ir jas apmoka VBAMS arba iš PAGD prie VRM ar jam pavaldžios įstaigos sąskaitos banke;

  6.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, apskaičiuoja mokėtiną gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, ir apmoka VBAMS arba iš PAGD prie VRM ar jam pavaldžios įstaigos sąskaitos banke;  

  6.7. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio ir metų deklaracijas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

  6.8. teikia pasiūlymus PAGD prie VRM direktoriui dėl darbo užmokesčio apskaitos gerinimo;

  6.9. pagal kompetenciją teikia PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams konsultacijas darbo užmokesčio klausimais;

  6.10. pagal kompetenciją dalyvauja PAGD prie VRM direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  6.11. pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus departamento Apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimui;

  6.13. rengia įsakymų, tvarkų aprašų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiko apskaitą, projektus;

  6.14. pagal kompetenciją teikia informaciją PAGD prie VRM interneto svetainės puslapiui;

  6.15. vykdo kitus PAGD prie VRM vadovybės pavedimus, siekiant PAGD prie VRM veiklos tikslų įgyvendinimo.

   

 • Viešųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Jakštas
  Vedėjas
  III-213
  Valdas Janonis
  Patarėjas
  Angelė Bartaškienė
  Vyriausioji specialistė
  III-216
  Asta Kliokytė
  Vyriausioji specialistė
  Alytus
  Audronė Joknienė
  Vyriausioji specialistė
  Klaipėda
  Gitas Radionovas
  Vyriausiasis specialistas
  Šiauliai
  Egidijus Susnys
  Vyriausiasis specialistas
  Panevėžys
  Rasa Prakapaitė
  Vyresnioji specialistė
  Kaunas
  Loreta Jackė
  Vyresnioji specialistė
  Klaipėda
  Gintaras Kelpša
  Vyresnysis specialistas
  Šiauliai
  Rolandas Budrys
  Pirkimo specialistas
  III-215
  Iligija Vaščiūnienė
  III-214
  Vaida Žukauskienė
  III-214
  Antanas Paulikas
  Vyresnysis specialistas
  III-217

  1.   Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1   dalyvauti  kasmetinio departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų  (toliau  – pirkimų planai) planavime ir pirkimų planų sudaryme;

  1.2. atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms

  1.3. nustatyta tvarka koordinuoti ir organizuoti viešųjų pirkimų vykdymą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

  1.4.  pagal kompetenciją atstovauti departamentui viešųjų pirkimų klausimais

  2.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1.  pagal departamento administracijos padalinių pateiktus duomenis apibendrina departamento einamųjų metų pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti departamento direktoriui;

  2.2.  rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų preliminarias pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines ir pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines;

  2.3.  pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų  pirkimų  dokumentų  projektus; analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams;

  2.4.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus, ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

  2.5.  organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;

  2.6.  nustatyta tvarka atlieka viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę departamentui pavaldžiose įstaigose;

  2.7.   dalyvauja departamento viešųjų pirkimų komisijų darbe, teikia pasiūlymus dėl pirkimo procedūrų vykdymo;

  2.8.  atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos tyrimus, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;

  2.9.  pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja departamento sudaromų pirkimo sutarčių projektus;

  2.10.  pagal kompetenciją vykdo tiekėjų (rangovų) pasiūlymų vertinimą, nagrinėja jų pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais bei teikia išvadas;

  2.11.  pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą departamento pavaldžioms įstaigoms viešųjų pirkimų klausimais;

  2.13.  teikia informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms institucijoms apie departamento vykdomus pirkimus, rengia kitą statistinę ir informacinę medžiagą viešųjų pirkimų klausimais;

  2.14.  organizuoja ir koordinuoja informacijos apie departamento atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą departamento interneto tinklalapyje;

  2.15.  derina kitų valstybės institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  2.16.  teisės aktų nustatyta tvarka parengia skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į departamento archyvą;

  2.17.  vykdo kitus departamento vadovybės, Administracinės valdybos direktoriaus pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Dokumentų valdymo skyrius
  Faks.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nadežda Bakučionienė
  314
  Jolita Vanagelienė
  Patarėja
  Priimamasis
  Ieva Raminta Bagdonienė
  315
  Giedrė Pesliakenė
  Vyriausioji specialistė
  307
  Diana Rakickaja
  307
  Daiva Tarnauskaitė
  Vyriausioji specialistė
  Marijampolė
  Inga Ramonienė
  Vyriausioji specialistė
  Šiauliai
  Laimutė Bulovaitė
  Vyresnioji specialistė
  Panevėžys
  Renata Jankauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Silvija Jasiūnaitė
  Specialistė
  Utena
  Daina Tamulionienė
  Specialistė
  Telšiai
  Edita Avlasienė
  Administratorė
  III-210B
  Danguolė Česnienė
  Administratorė