Valstybės tarnautojų užduotys

Mindaugas Kanapickas

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

 

Giedrius Sakalinskas

Direktoriaus pavaduotojas

 

Eimantas Bartkevičius

Skyriaus vedėjas

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai Centralizuoto vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, patvirtinti ir suderinti su direktoriumi strateginį (2019–2021 m.) bei metinį (2019 m.) veiklos planą.

3. Iki vasario 15 d. Finansų ministro nustatyta tvarka atlikti vidaus audito poreikio įvertinimo analizę ir pateikti direktoriui kartu su metiniu veiklos planu.

4. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Užtikrinti, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

Ernestas Subačius

Vyriausiasis specialistas

1. Iki vasario 15 d. atlikti bendrą rizikos vertinimo analizę (prieš sudarant strateginį bei metinį Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planą).

2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

3. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams  pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jeigu reikia) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

Arūnas Balčiauskas

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

4. Suformuoti vidaus auditų ataskaitų ir darbo dokumentų archyvines bylas.

Rolandas Dainauskis

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą bei programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

Sonata Kukienė

Vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti ir užtikrinti departamento padalinių rengiamų prevencinių akcijų ir parengtų straipsnių apie ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygų gerinimą, naujas gaisrines, įsigytą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką, įrangą ir kt. viešinimą.

2. Organizuoti ugniagesio gelbėtojo profesijos viešinimą.

3. Organizuoti departamento internetines svetainės ir vidinio puslapio darbuotojams informacijos atnaujinimą.

Vida Šmigelskienė

Vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti ir užtikrinti departamento darbuotojų dalyvavimą viešojoje erdvėje (dalyvavimas televizijos, radijo laidose ir kt.)

2. Organizuoti vaizdinės reklamos kūrimą apie prioritetines valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sritis, jį koordinuoti ir viešinti.

3. Organizuoti prevencinių leidinių rengimą ir leidybą.

Ieva Monika Jankuvienė

Skyriaus vedėja

1. Iki 2019 m. rugpjūčio mėn. parengti įsakymą dėl Baltijos valstybių ugniagesybos sporto čempionato Lietuvoje organizavimo darbo grupės sudarymo, užtikrinti su svečių priėmimu susijusių dokumentų parengimą, organizuoti VIP svečių priėmimą.

2. Rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių taryboje (toliau – BJVT) 2020–2021 m. užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) atstovavimą planavimo susitikimuose Užsienio reikalų ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, BJVT sekretoriate, organizuoti su pirmininkavimu susijusius darbinius susitikimus PAGD.

Renata Liaudanskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti tekstus rusų kalba Lietuvos pasiruošimo ekstremaliosioms situacijoms svetainei „LT72“.

2. Organizuoti Sakartvelo vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo tarnybos delegacijos vizitą į PAGD.

3. Organizuoti Lietuvoje pasirengimą Baltijos šalių ugniagesybos sporto čempionatui ir čempionato metu užtikrinti svečių apgyvendinimą, transportavimą, dėl to nuolat bendrauti su viešbučiais ir PAGD Materialinių išteklių ir logistikos grupe.

Klemensas Taluntis

Skyriaus vedėjas

1. Planuoti ir koordinuoti valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai skirtų lėšų panaudojimą

2. Teikti siūlymus ir poreikius papildomoms lėšoms 2020-2022 metams gauti

3. Koordinuoti projektų rengimą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

4. Koordinuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio plano veiklų, kurių vykdyme dalyvauja departamentas, įgyvendinimą.

Gražina Stašauskienė

Patarėja

1. Parengti 2019-2021 m. įgyvendinamos programos asignavimų paskirstymą pagal priemones, informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) padalinius ir jam pavaldžias įstaigas apie 2019 m. skirtus asignavimus, dalyvauti rengiant programų sąmatas (2019 m. sausis).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio vykdomoms Lietuvos Respublikos vyriausybės programos priemonėms, tarpinstitucinių programų vykdomoms priemonėms bei funkcijoms atlikti, ir suderinus su Departamento vadovybe, pateikti Vidaus reikalų ministerijai (2019 m. kovas-gegužė).

3. Parengti 2019 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planą (2019 m.
I ketv.). Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, prireikus rengti jo pakeitimus, ataskaitas. Teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai bei Statistikos departamentui (2019 m. I-IV ketv).

4. Parengti ir pateikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl 2020-2022 m. maksimalių asignavimų paskirstymo Departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms dėl vykdomų priemonių. Informaciją parengti ir pateikti vadovybei tvirtinti 2019 m. dėl maksimalių asignavimų paskirstymo pagal vykdomas programos priemones (suderinus su Departamento vadovybe pateikti Vidaus reikalų ministerijai 2018 m. birželis-rugpjūtis).

Rita Rupšienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti metų ir ketvirčių ataskaitas apie Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pagal Departamento vykdomas funkcijas ir Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių krypčių darbų vykdymo.

2. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti informaciją apie vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą.

3. Rengti ir pateikti reikiamą informaciją Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020-2022 strateginio veiklos plano projekto rengti.

4. Rengti Departamento 2019 metų veiklos plano projektą ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

5. Suvesti įgyvendinamų veiklos planų ir jų ataskaitų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.

Danutė Dačkienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Departamento ir jam  pavaldžių įstaigų 2019 m. vykdomos  programos sąmatą, duomenis suvesti  į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS). Sudaryti suvestinę sąmatą  ir per 20 darbo dienų nuo LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo pateikti Finansų ministerijai   (2019 m. sausis).

2. Parengti pavaldžių įstaigų praėjusių metų pajamų įmokų likučių sąmatą ir suvesti į VBAMS. (2019 m. I ketvirtis).

3. Parengti Departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020-2022 metų vykdomos programos sąmatos projektą  ir suvesti į VBAM sistemą (2019 m. rugpjūtis). 

4. Atlikti biudžeto asignavimų planų pakeitimus pagal LR Vyriausybės nutarimus ir Asignavimų perskirstymo komisijos protokolus. (2019 m. I-IV ketv.).

5. Rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie  Departamento ir jam pavaldžių įstaigų skirtų asignavimų išlaidoms naudojimą, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl asignavimų perskirstymo (2019 m.).

Šarūnas Kiliulis

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti 2019 metų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti skirtų biudžeto lėšų įsisavinimo priemonių planą (2019 m. I ketv.).

2. Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, esant būtinybei rengti jo pakeitimus, rengti ataskaitas ir teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai (2019 m. I-IV ketv.).

3. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai informaciją apie 2018 metų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų užduočių įvykdymą.

4. Patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2019 m. valstybės rezervo civilinės saugos atsargų (toliau – VR atsargos) kaupimo užduotis, parengti Departamento VR atsargų pirkimo planą.

5. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 2019-2022 metams įsigyti, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl šiam turtui papildomų lėšų poreikio (2018 m. kovas-balandis).

Danguolė Muliuolienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Vilniaus valdyba) ir Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Elektrėnų PGT) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus) ir teikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Elektrėnų PGT asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Vilniaus valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Vilniaus valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Janina Brukienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Kauno valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus) ir teikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Kauno valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Kauno valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Kauno valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Vigilija Gedvilaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Klaipėdos valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Klaipėdos valdybos viršininku ir pateikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Klaipėdos valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Klaipėdos valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Klaipėdos valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Klaipėdos valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Virginija Dirvinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Šiaulių valdybos viršininku ir teikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Šiaulių valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Šiaulių valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Šiaulių valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Jolita Budreikienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Panevėžio valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Panevėžio valdybos viršininku ir teikia skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Panevėžio valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Panevėžio valdybai skirtų biudžeto lėšų ir vykdomų projektų lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo, papildomo lėšų poreikio, išlaidų sąmatos pakeitimo (nuolat).

4. Rengti Panevėžio valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Kristina Rudinskienė

Vyresnioji specialistė

1. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie departamento ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti informaciją skyriaus vedėjui (2019 m. kovas-gegužė).

2. Rinkti, analizuoti, kaupti bei sisteminti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų panaudojimą, ja apibendrinti ir, suderinus su skyriaus vedėju, teikti Vidaus reikalų ministerijai.

3. Rinkti, sisteminti duomenis ir atlikti lėšų poreikio skaičiavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai bei priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti, rengti šios funkcijos specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą pagal savivaldybes.

4. Sudaryti Departamentui pavaldžių įstaigų suvestinę darbo užmokesčio plano (forma B- 2), išlaidų darbdavių socialinei paramai (forma B-5) bei tikslinių dotacijų (forma B-6).

Kristina Kurminienė

Skyriaus vedėja

1. Parengti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus veiklos programą 2019 metams.

2. Tobulinti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus nuostatus ir funkcijas.

3. Parengti ir (ar) atnaujinti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

4. Atlikti žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo analizę bei pateikti siūlymus.

Liepa Raškevičienė

Patarėja (psichologė)

1. Vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus.

2. Parengti Pagalbos teikimo, įvykus kritiniam įvykiui valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, tvarkos aprašą.

3. Gerinti organizacinę kultūrą, santykius tarp vadovų bei jų pavaldinių, įdiegti 360 laipsnių vadovų kompetencijų vertinimo metodiką.

Olga Jurkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti naujos redakcijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo taisyklių projektą.

2. Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose gerinimo gaires.

4. Organizuoti Lietuvos ekspertų civilinės saugos srityje mokymą ir jų dalyvavimą civilinės saugos mokymo kursuose (pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą).

Alvyra Petruškevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti analizę apie statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo procesą.

2. Parengti informaciją departamento pareigūnams, pageidaujantiems pasinaudoti pareigūnų,  išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką priemonėmis ir medicininės reabilitacijos priemonėmis.

Ieva Kapačinskaitė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priskirto teritorinio struktūrinio padalinio (toliau – padalinio) darbuotojams.

2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą, ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus.

3. Surinkti ir įvertinti padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį pagal mokymų programas pateikti siūlymus.

Donata Kabelytė

Vyriausioji specialistė

1. Vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

2. Atlikti  kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

3. Vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems.

4. Parengti metodinę medžiagą apie savižudybės rizikos atpažinimą ir kalbėjimąsi su ketinančiais nusižudyti asmenimis.  

Alevtina Krenickaja

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodines rekomendacijas dėl karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo vykdymo ir organizuoti Kauno priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje seminarą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo.

2. Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose gerinimo gaires.

Virginija Venskūnienė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus.

2. Atlikti  kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

3. Vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiems.

4. Parengti metodinę medžiagą apie savižudybės rizikos atpažinimą ir kalbėjimąsi su ketinančiais nusižudyti asmenimis.

Akvilė Steponavičiūtė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus.

2. Atlikti  kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

3. Vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems.

4. Parengti metodinę medžiagą apie savižudybės rizikos atpažinimą ir kalbėjimąsi su ketinančiais nusižudyti asmenimis.

Birutė Narmontienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priskirto teritorinio struktūrinio padalinio darbuotojams.

2. Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  tarnybinės veiklos vertinimą, atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę ir pateikti siūlymus.

3. Surinkti, įvertinti padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį pagal mokymų programas ir pateikti siūlymus.

Asta Gerulienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodines rekomendacijas dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimo vykdymo ir organizuoti Šiaulių PGV seminarą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo.

2. Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose tobulinimo gaires.

Igoris Ponomariovas

Skyriaus vedėjas

I. Suorganizuoti departamento Teisės ir personalo skyriaus darbuotojų seminarą ir (ar) konsultacijas aktualiais personalo administravimo bei skyriaus darbo organizavimo klausimais.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – Departamentas) personalo ir vidaus administravimo reglamentuojančių teisės aktų rengime.

3.Tiesioginiam ir įstaigos vadovui pateikti pasiūlymus dėl įstaigos personalo optimizavimo.

Jūratė Bareišienė

Patarėja

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Parengti ginčų, kuriuose atstovauta Departamentui, analizę, sisteminant pagal ginčų pobūdį ir priežastis, bei parengti rekomendacijas, padėsiančias VPGT įstaigoms ir struktūriniams padaliniams sumažinti teisminių procesų ir kitų ginčų, nagrinėjamų kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose.

2. Atlikti norminių Departamento direktoriaus įsakymu, susijusių su struktūriniais VPGT pakeitimais ir reglamentuojančių darbo ir poilsio laiką, darbo ir poilsio apskaitos tvarka, analize, nustatyti trūkumu, teikti pasiūlymus dėl minėtų įsakymų pakeitimų, šiuos pakeitimus parengti (dalyvauti rengiant).

3. Padėti rengti departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertinti pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą, vizuoti departamento sudaromus civilinius sandorius ir VPGT darbuotojams, rengiantiems civilinius sandorius, pateikti rekomendacijas dėl sandorių kokybės gerinimo bei suderinimo su teisės aktų reikalavimais.

Mindaugas Mačijauskas

Patarėjas

1. Pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl naujų priemonių taikymo centralizuotai tvarkant personalo administravimo funkcijas įstaigoje.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti Departamento personalo ir vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų rengime.

Violeta Glinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. suorganizuoti 10 atrankų j laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigas ir 3 konkursus į pareigas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. kiekvieno mėnesio pirmos dienos duomenimis parengti 11 departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių (įsteigtų, užimtų ir laisvų) gautų duomenų ataskaitas, prireikus pateikti analizę pagal turimą informaciją.

Irena Jeruščenkė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) sudarytų sandorių sugrupuotas lenteles.

2. Įvertinti ir (ar) peržiūrėti viešųjų dokumentų (pirkimo – pardavimo sutarčių) atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Raminta Juzėnienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Administruoti departamento paskyrą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale.

2. Perimti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale esančių bylų administravimą iš departamento teritorinių struktūrinių padalinių.

3. Padėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, projektus.

Jūratė Saunorienė

Vyriausioji specialistė

1. Pasikeitus Vidaus tarnybos statutui, Valstybės tarnybos įstatymui iki 2019 m. sausio 20 d. perskaičiuoti PAGD valstybės tarnautojų (įskaitant nuotolines pareigybes) atostogų, tenkančių darbo ar kalendoriniams metams, dienų skaičių, iki 2019 m. sausio mėnesio pabaigos sudaryti 2019 metų PAGD direktoriaus pavaduotojų, Teisės ir personalo skyriaus ir pavaldžių įstaigų vadovų 2019 m. atostogų grafiką, kiekvieną mėnesį teikti PAGD direktoriui tvirtinti 2019 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei teritorinių struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafika.

2. Tvarkyti duomenis Vidaus reikalų pareigūnų registre (toliau — VRPR), pakeitus VRPR PAGD struktūrą.

3. Formuoti ir atiduoti į archyvą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. atleistų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, asmens bylas.

Nijolė Čironienė

Vyriausioji specialistė

1. Sklandus ir kokybiškas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų. Siekis laiku parengti visus reikiamus dokumentus ir garantuoti jų įgyvendinimą.

2. Pagal kompetenciją tvarkyti Departamento Vilniaus PGV darbuotojų registrus ir informacines sistemas.

3. Organizuoti ir kontroliuoti paskirstus Departamento Vilniaus PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų srautus profilaktiniams sveikatos patikrinimams. Sudaryti srautų pasiskirstymo sąrašus, prieš tai suderinus su struktūrinių padalinių vadovais. Teikti visą reikiamą informaciją Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui apie Departamento Vilniaus PGV vidaus tarnybos pareigūnų srautus. Koordinuoti ir kontroliuoti Departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų 2019 m. erkinio encefalito skiepų srautus.

Vilma Prieskienienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo įgyvendinimo nuostatas.

2. Organizuoti kuruojamo padalinio pareigūnų privalomus periodinis sveikatos patikrinimus.

3. Tvarkyti kuruojamo padalinio bylas, registrus ir informacines sistemas.

Violeta Nauckūnienė

Vyriausioji specialistė

1. Formuoti darbuotojų tarnybos ir asmens bylas bei pildyti jas reikiamais dokumentais bei duomenimis.

2. Laiku atlikti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau –  VATIS) ir VRPR sistemų papildymą ir tvarkymą.

3. Rengti asmenims pretenduojantiems j vidaus tarnybą, atsižvelgiant j statutinių valstybės tarnautojų sveikatos būklę bei gydytojų išvadas, siuntimus j CMEK, organizuoti pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus.

4. Tvarkyti duomenis apie departamento darbuotojus, apdraustus valstybiniu socialiniu draudimu, teikti juos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Irena Sušinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Tvarkyti Kauno PGV darbuotojų duomenis informacinėse sistemose VATARAS ir VATIS.

2. Per einamuosius metus nuolat atnaujinti duomenis informacinėje sistemoje VRPR.

3. Užtikrinti tinkamą Kauno PGV dokumentų bylų perdavimą archyvui.

4. Per einamuosius metus užtikrinti, kad kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavusių Kauno PGV darbuotojų duomenys būtų laiku įvedami  į VRPR ir VATARAS.

Skirmantė Grigaitienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo įgyvendinimo nuostatas.

2. Tinkamai ir laiku tvarkyti VRPR, VATARAS ir VATIS sistemų registrus.

3. Pagal kompetenciją rengti sprendimų projektus.

Mantas Jalnionis

Vyriausiasis specialistas

1. Tinkamai ir laiku tvarkyti VRPR, VATARAS ir VATIS registrus.

2. Parengti kokybiškus sprendimų projektus.

Rasa Daugėlienė

Vyriausioji specialistė

1. Laiku ir tinkamai dokumentų valdymo sistemoje (trumpai – DVS .DocLogix) registruoti dokumentus, kontroliuoti dokumentacijos plano taikymą.

2. Tvarkingai ir saugiai perkelti archyvines bylas ir sistemingai išdėstyti jas naujoje vietoje, remiantis archyvų tvarkymo nuostatomis ir dokumentų saugojimo taisyklėmis.

Jūratė Čechovičienė

Vyriausioji specialistė

1. Po reorganizacijos sutvarkyti priskirtų darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, peržiūrėti registrus, suvesti bei atnaujinti reikiamus duomenis.

2. Sutvarkyti ir perduoti į tarnybos archyvą visas iki 2018-12-31 Elektrėnų PGT priskirtas bylas.

Natalja Prusakova

Vyriausioji specialistė

1. Laiku rengti departamento direktoriaus įsakymų dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų skatinimo, apdovanojimo projektus, organizuoti apdovanotųjų darbuotojų apskaitą, kuruoti apdovanojimų ir reikalingų blankų gamybą. Laiku rengti asmenų pristatymo valstybės apdovanojimams dokumentus.

2. Atsižvelgiant į periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kvotas ir statutinių valstybės tarnautojų sveikatos pasų galiojimą, reguliuoti į periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus turinčių vykti statutinių valstybės tarnautojų srautus.

3. Tvarkyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinių pratimų atlikimo rezultatų suvestines.

Asta Rugieniūtė

Vyresnioji specialistė

1. Periodiškai atnaujinti dokumentus, pasikeitimus statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bylose.

2. Išanalizuoti Vidaus tarnybos statuto, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, susijusius su statutinių bei karjeros valstybės tarnautojų priėmimu, atleidimu, ir numatyti tinkamą dokumentų tvarkymą.

3. Atnaujinti ankstesnių metų tarnybos bylas (perrišti jas naujai, išdėstyti skyriais).

Laima Bidlauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Derinti statutinių valstybės tarnautojų profilaktinius sveikatos patikrinimus VRM Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinėje registracijų sistemoje ir koordinuoti jų patikrinimų vykdymą.

2. Koordinuoti statutinių valstybės tarnautojų skiepų nuo erkinio encefalito eigą.

3. Parengti informatyvią medžiagą statutiniams valstybės tarnautojams dėl integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių taikymo.

4. Tvarkyti kuruojamo padalinio bylas bei registrus.

Giedrius Kliauga

Skyriaus vedėjas

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2018 m. konsoliduotą rinkinį Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau-VSAKIS).

2. Užtikrinti tinkamą Finansų skyriaus darbuotojų apmokymą dirbti su Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS).

3. Pereiti prie vieningos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos buhalterinės apskaitos vedimo FVAIS.

Donatas Kukys

Patarėjas

1. Nagrinėti ministerijų, kitų institucijų, organizacijų juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus ir paklausimus, ir parengti atsakymus

2. Esant poreikiui dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus, nuostatus ir kitus dokumentus bei teisės aktus

3. Susisteminti ir pateikti skyriaus vedėjui informaciją apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, sumas.

4. Išanalizuoti Valstybės kontrolės pateiktą finansinio audito medžiagą ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui išsakytoms pastaboms (ar trūkumams) pašalinti.

Meroslava Nikolajeva

Vyriausioji specialistė

1. Kiekvieną ketvirtį parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti suvestines ataskaitas (forma Nr.1)  ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr.2).Departamento prie VRM metinę inventorizaciją išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų, sukauptų gautinų sumų, grąžintinų finansavimo sumų, gautinų ir mokėtinų įsipareigojimų su tiekėjais.

3. Laiku pateikti Departamento metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų duomenis departamento internetiniame puslapyje.

Natalija Jasinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Įsisavinti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS)

2. Įsisavinti Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVAIS).

3. Paruošti Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PGV) (išskyrus Alytaus PGV) ilgalaikio turto likučių įkėlimo į FVAIS šablonus.

4. Paruošti Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) ilgalaikio turto likučių įkėlimo į FVAIS šablonus.

Neringa Marcinkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti 2018 m. Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikti PAGD prie VRM atsakingiems darbuotojams.

2. Padėti skyriaus vadovams organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą, teikti siūlymus dėl jos tobulinimo bei iškylančių problemų.

3. Teikti atsakingiems darbuotojams informaciją, reikalingą 2018 metų finansinėms ataskaitoms sudaryti.

4.Dėl darbo su VBAM sistema, buhalterinės apskaitos sistema, internetine bankininkyste kylančių problemų ar klausimų bendrauti su atitinkamų įstaigų atsakingais darbuotojais.

Justina Laureckienė

Vyriausioji specialistė

1. Tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS), perkeltų likučių sutikrinimas.

2. Pagal kompetenciją sukaupti ir apibendrinti Klaipėdos PGV duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei parengti, bei tarpusavio operacijoms derinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau-VSAKIS).

Jurgita Diržinskaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti Šiaulių PGV metinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Pateikti derinti Šiaulių PGV tarpusavio operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais, detalizuoti tarpusavio operacijas, pateikti nederinamą eliminavimo informaciją ir suvesti finansinių ataskaitų duomenis bei patvirtinti duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. Paruošti balansinius įsipareigojimų likučius perkėlimui (migravimui) į Integruotą finansų apskaitos sistemą.

4. Teikti skubią informaciją pagal Departamento vadovybės nurodymus.

5. Kelti kvalifikaciją viešojo sektoriaus apskaitos srityje.

Milda Milinavičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Panevėžio PGV 2018 metų finansinių ir energetinių išteklių panaudojimo ataskaitą.

2. Parengti Panevėžio PGV, Utenos PGT, Visagino PGT metinius finansinių ataskaitų rinkinius pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę.

3. Parengti Visagino PGT metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pagal 2018 m.   gruodžio 31 d. būklę.

4. Pateikti Finansų ministerijos nustatytais terminais Panevėžio PGV, Utenos PGT,

Visagino PGT 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius VSAKIS.

Audrutė Jakovlevienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti reorganizuojamos įstaigos Telšių apskrities PGV ataskaitas reikalingas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę ir pateikti atsakingam asmeniui už rinkinio parengimą, pasirašymą ir pateikimą.

2. VBAM sistemoje parengti Finansavimo sumų pažymas ir atlikti 2018 metų sąskaitų uždarymą pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

3. Kontroliuoti Šiaulių PGV skirtų biudžeto lėšų panaudojimą („krepšelį“) ir teikti vadovui pasiūlymus dėl 2019 m. skirtų asignavimų efektyvaus panaudojimo.

Nadežda Baidak

 

Vyresnioji specialistė

1. Departamento ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaita pagal sąskaitas bei pagal materialiai atsakingus asmenis.

2. Kiekvieną mėnesį parengti  turto likučių sumines ataskaitas, apyvartos žiniaraščius, ketvirčiui pasibaigus parengti ir atspausdinti turto sąrašus, suminius registrus ir suderinti su materialiai atsakingais asmenimis.

3.Remiantis inventorizacijos aprašais sutikrinti faktiškai inventorizuotus likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis. Patikrinti,  ar inventorizacijos aprašai įforminti teisingai.

4. VSAKIS sistemoje FAR atlieka stebėtojo funkcijas.

5. Parengti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priedą (informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą (informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą (informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma)

Regina Voisiat

Vyresnioji specialistė

1. Vykdyti specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms pervedimą ir jų apskaitą.

2. Užtikrinti visų pirminių dokumentų korektišką suvedimą į naujai diegiamą vieningą programą FVAIS.

3. Sudaryti ir išsiusti inventorizacijos aprašus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Daiva Petrikaitė

Vyresnioji specialistė

1. Rengti ir kas mėnesį teikti Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams, bei kitais atvejais pagal poreikį, informaciją apie ūkinio inventoriaus ir eksploatacinių medžiagų įsigijimą ir sunaudojimą.

2. Peržiūrėti ir sutvarkyti kuruojamos turto grupės duomenis duomenų sistemoje DB Apskaita, ruošiantis naujos programos įsisavinimui.

3. Įsisavinti apskaitos programą. Duomenų perkėlimas, sutikrinimas naujoje programoje.

Nijolė Juškauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Perduoti (dėl reorganizacijos) Departamento Vilniaus PGV buvusios Alytaus apskrities PGV materialiojo, nematerialiojo ilgalaikio turto, atsargų, trumpalaikio turto apskaitą.

2. Perrimti (dėl reorganizacijos) materialiojo, nematerialiojo ilgalaikio turto, atsargų, trumpalaikio turto apskaitą iš buvusios Tauragės PGV Jurbarko PGT ir ją įkelti į apskaitos programą.

3. Įdiegus naują turto apskaitos programą, ją įsisavinti ir perkelti į programą visus esamus turto likučius

Rita Kantauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengia ir pateikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį, metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Teisės aktų nustatytais terminais pateikia tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais derinimą, tarpusavio operacijų detalizavimą, nederinamą eliminavimo informaciją, suveda finansinių ataskaitų duomenis, patvirtina duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

3. Paruošia balansinių ir nebalansinių turto ir įsipareigojimų likučių perkėlimo (migravimo) duomenis Integruotoje finansų apskaitos sistemoje.

4. Atlieka kitus finansinių metų užbaigimo darbus.

Jolanta Leliukienė

Vyresnioji specialistė

1. Pabaigti 2018 metų finansines ataskaitas Šiaulių APGV.

2. Suvesti duomenis į VTIPS.

Vilma Tarvydienė

Vyresnioji specialistė

1. Kelti kvalifikaciją turto apskaitos klausimais.

2. Užtikrinti teisingą ir savalaikę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą Šiaulių PGV.

3. Atlikti skubius papildomus darbus pagal tarnybinį būtinumą.

4. Suvesti ir susisteminti  duomenis, reikalingus metinei „Finansinių ir energetinių išteklių panaudojimo ataskaitai“ užpildyti už 2018 m.

5. Pabaigti 2018 m. turto ataskaitų vedimą Telšių APGV

Angelė Burkertė

Vyresnioji specialistė

1. Tinkamas finansinių  duomenų tvarkymas ir jų suvedimas VBAMS  programoje 2019 metais.

2. Užtikrinti tinkamą ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, kontroliuoti debitorinių ir kreditorinių susidarymo priežastis, atsiradus poreikiui parengti papildomus susistemintus duomenis.

Liudmila Jasipionok

Skyriaus vedėja

1. Užtikrinti programinės įrangos „STEKAS“ funkcionalumo tikrinimo kontrolę perkėlus lokalius „STEKAS“ programinės įrangos diegimus su atskiromis duomenų bazėmis į vieną centralizuotą duomenų bazę, klaidų nustatymą, priemonių jas taisyti paruošimą ir įgyvendinimą

2.  Užtikrinti darbo užmokesčio mokėjimą VPGT valstybės tarnautojams ir darbuotojams teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatytais tvarka ir terminais.

 

 

 

Rita Girsienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartį perkėlimą darbo užmokesčio programoje „Stekas alga“ ‘ iš senos organizacijos struktūros į naują organizacijos struktūrą.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau, kaip teisės aktų, bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka.

3. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos tvarkas ir pateikti pasiūlymus, pastabas.

4. Įsisavinti VBAMS ir STEKAS programas.

Valda Lingienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimą į STEKAS-ALGA iš buvusios organizacijos struktūros į naują struktūrą po jungimo darbų pabaigos.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau kaip teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusias tvarkas ir įsakymus, pateikti pasiūlymus darbui gerinti.

4. Įsisavinti VBAMS ir STEKAS programas.

Daiva Keturakienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimą „Stekas alga“ iš  organizacijos struktūros į naują organizacijos struktūrą per 7 d. d.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau, kaip teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatytais terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias tvarkas ir tobulinimui pateikti pastabas raštu.

4. Įsisavinti VBAMS ir STEKAS programas.

Nijolė Abraitienė

Vyriausioji specialistė

      1.  Atlikti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perkėlimą į Stekas-alga iš senos organizacijos struktūros į naują struktūrą po jungimo darbų pabaigos  per 7 d. d.

       2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau kaip teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka ir terminais.

       3. Išanalizuoti su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusias tvarkas ir įsakymus, pateikti pasiūlymus darbo gerinimui.

       4. Įsisavinti VBAMS ir STEKAS programas.

Eva Grigonienė

Vyresnioji specialistė

1. Atlikti statutinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų pagal darbo sutartį perkėlimą „Stekas“ Alga iš senos organizacinės struktūros į naują organizacinę struktūrą, po jungimo darbų pabaigos per 7 d. d. dienas.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias veiklas, įsakymus bei pateikti pasiūlymus.

4. Sekti „Steko“ programą. Sutikrinti, ar gerai skaičiuoja darbo užmokestį po apjungimo. Esant nesklandumams juos taisyti. Kylant idėjoms kaip pagerinti darbo kokybę programoje, pasiūlymus teikti darbo užmokesčio apskaitos skyriaus vedėjui.

 

 

               1. Perkelti departamento (pagal priemones) darbuotojų darbo užmokesčio duomenys iš buvusios struktūros į naują ir atrinkti paskirtų darbuotojų į PAGD struktūrą (pagal priemones) darbuotojų darbo užmokestis „Stekas alga“ programą;

               2. Sutvarkyti departamento (pagal priemones), specialiojo atašė buhalterinę apskaitą,  dokumentus ir įsakymus priimti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, surinkti ir į apskaitą įtraukti visus privalomus buhalterinės apskaitos dokumentus;

               3. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau, kaip teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatytais terminais;

               4. Išanalizuoti pasikeitusius teisės aktus (Valstybės tarnybos įstatymas, Vidaus tarnybos statutas, Diplomatinės tarnybos įstatymas, Diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo nutarimas ir kt.)  ir vadovautis, pagal kompetenciją.

Anželika Ševelinskaja

Vyresnioji specialistė

1. Nustatytais terminais apskaičiuoti priskirtų PAGD prie VRM pavaldžių įstaigų Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras)  darbuotojų darbo užmokestį, nedarbingumo pašalpas ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas.

2. Pasirinktai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti, ar programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias veiklas, įsakymus, tvarkas bei pateikti pasiūlymus.

4. Pagal kompetenciją rengti PAGD prie VRM priskirtų pavaldžių įstaigų (BPC) ataskaitas, reikalingas mėnesinei, ketvirtinei ir metinei finansinei atskaitomybei sudaryti.

5. Pagal kompetenciją suteikti informaciją, rengiant darbo užmokesčio 2019 m. planą PAGD prie VRM priskirtų pavaldžių įstaigų (BPC),

Jūratė Petrulienė

Vyresnioji specialistė

1. Atlikti valstybės tarnautojų ir darbo sutartininkų perkėlimą Stekas Alga iš senos organizacijos struktūros, į naują organizacijos struktūrą po prijungimo pabaigos per 7 d. d.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau kaip teisės aktų ,bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias tvarkas ir įsakymus.

4. Tinkamai ir laiku teikti ataskaitas ir reikalingus duomenis susijusias su darbo užmokesčio apskaita.

Lina Vasiliauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Atlikti valstybės tarnautojų ir darbo sutartininkų perkėlimą Stekas Alga iš senos organizacijos struktūros, į naują organizacijos struktūrą po prijungimo pabaigos per 7 d.d.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau kaip teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias veiklas, įsakymus, tvarkas bei pateikti pasiūlymus.

4.Pasirinkitai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti ar naujai apjungta programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Anželina Štarienė

 

Vyresnioji specialistė 

1. Atlikti statutinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų pagal darbo sutartį perkėlimą „Stekas“  Alga iš senos organizacinės struktūros į naują organizacinę struktūrą, po jungimo darbų pabaigos per 7 d. dienas.

2. Darbo užmokestį mokėti ne vėliau teisės aktų bei vidaus dokumentų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Išanalizuoti su darbo užmokesčiu susijusias veiklas, įsakymus bei pateikti pasiūlymus.

4. Sekti „Steko“ programą. Sutikrinti, ar gerai skaičiuoja darbo užmokestį po apjungimo. Esant nesklandumams juos taisyti. Kylant idėjoms kaip pagerinti darbo kokybę programoje, pasiūlymus teikti darbo užmokesčio apskaitos skyriaus vedėjai.

Laisva pareigybė

Skyriaus vedėjas

 

Antanas Paulikas

Patarėjas

1. Atnaujinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo atlikimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo projektą.

2. Organizuoti ir pravesti konsultaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių vadovams apie prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo atlikimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkas.

Angelė Bartaškienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti naujos redakcijos PAGD ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo taisyklių projektą.

2. Bendradarbiaujant su Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus valstybės tarnautojomis, parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Bendradarbiaujant su Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus valstybės tarnautojomis, parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose tobulinimo gaires.

4. Organizuoti Lietuvos ekspertų civilinės saugos srityje mokymą ir jų dalyvavimą civilinės saugos mokymo kursuose (pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą).

Asta Kliokytė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą(valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 metams ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis;

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Audronė Joknienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 m. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Gitas Radionovas

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 m. ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Egidijus Susnys

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 metams ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė pirkimus atlikti CPO elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Rasa Prakapaitė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 metams ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė pirkimus atlikti CPO elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Gintaras Kelpša

Vyresnysis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2019 m. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. Dokumentų valdymo sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties ar jos sąlygų pakeitimo.

Nadežda Bakučionienė

Skyriaus vedėja

1. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių projektą.

2. Parengti Departamento darbo reglamento skyrių, susijusių su skyriaus kompetencija, projektą.

3. Tobulinti Dokumentų valdymo sistemą: pakoreguoti dokumentų valdymo procesus, įdiegti mobilųjį parašą.

Jolita Vanagėlienė

Patarėja

1. Per I– IV ketvirčius išanalizuoti dokumentų valdymo procesą po reorganizacijos, parengti detalią analizę ir Dokumentų valdymo taisyklių projektą.

2.Per I – II ketvirčius išanalizuoti  departamente rengiamų pasitarimų organizavimo tvarką ir parengti departamento darbo reglamento skyriaus „Pasitarimų departamente organizavimas“ pakeitimo projektą.

Ieva Raminta Bagdonienė

Vyriausioji specialistė

1.  Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų projektus ir teikti derinti dokumentų ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

2. Atlikti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymomis „Riboto naudojimo“, „Konfidencialiai“, „Slaptai“, inventorizaciją.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2020 metų įslaptintos dokumentacijos plano projektą ir teikti derinti specialiajai ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

Aldona Bareikienė

Vyriausioji specialistė

1. Einamaisiais metais toliau plėtoti tęstinį darbą: papildyti Žodynėlį gaisrinės ir (ar) civilinės saugos terminais, vartojamais teisės aktuose, ir paskelbti juos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos intranete.

2. Per einamuosius metus parengti ir pateikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisei terminų straipsnių rinkinį.

3.  Per  2019 m. parengti ,,Ugniagesiui“ (intranete) 9 straipsnius  kalbos klausimais.

Diana Rakickaja

Vyriausioji specialistė

1.  Dokumentų valdymo sistemoje  archyviniuose bylose nustatyti reikiamas saugas.

2. Tobulinti dokumentų valdymo sistemą: pašalinti dokumentacijos medyje atsiradusius profilių ar saugų netikslumus, išspręsti techninius nesklandumus, užtikrinti sklandų darbą DVS. Teikti konsultacijas ir pagalbą VPGT darbuotojams.

3. Per einamųjų metų pirmąjį pusmetį parengti departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-332 „Dėl dokumentų valdymo procesų administratorių PAGD prie VRM paskyrimo“ pakeitimo  projektą.

Giedrė Pesliakienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti NATO Lietuvai perduotų ir ES Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ inventorizaciją. Inventorizacijos išvadas įforminti aktais.

2. Per einamuosius metus, įvertinus tolesnį dokumentų saugojimo tikslingumą, atrinkti NATO Lietuvai perduotus ir ES Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, pažymėtus slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ sunaikinimui. Sunaikinimo išvadas įforminti aktais.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2020 m. departamento įslaptintos dokumentacijos plano projektą ir pateikti derinti įstaigos Specialiajai ekspertų komisijai  ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

Daiva Tarnauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Konsultuoti darbuotojus DVS, elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų  sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo  klausimais.

2. Parengti bylų naikinimo aktą.

3. Užtikrinti tinkamą ilgo saugojimo bylų archyvavimą.

Laimutė Bulovaitė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti 2020 metų dokumentacijos plano dalį, apimančią Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bylas iki 2019 m. spalio 15 d.

2. Parengti ilgai saugomų bylų apyrašų projektus iki 2019 m. lapkričio 1 d.

3. Parengti naikinti atrinktų bylų aktų projektus iki 2019 m. lapkričio 1 d.

4. Koreguoti dokumentacijos planą DVS (pagal poreikį)

 

Inga Ramonienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti ilgo saugojimo bylų priėmimo perdavimo aktą.

2. Užtikrinti tinkamą ilgo saugojimo bylų archyvavimą.

Silvija Jasiūnaitė

Specialistė

1. Parengti naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktų projektus iki 2019 m. lapkričio 1 d.

2. Laiku ir tinkamai DVS sistemoje registruoti dokumentus, kontroliuoti dokumentacijos plano taikymą. 

3. Tvarkingai ir saugiai perkelti archyvines bylas ir sistemingai jas išdėstyti , remiantis archyvų tvarkymo principais ir dokumentų saugojimo taisyklėmis.

Daina Tamulionienė

Specialistė

1. Konsultuoti darbuotojus DVS, elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų  sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo  klausimais.

2. Parengti bylų naikinimo aktą.

3. Užtikrinti tinkamą ilgo saugojimo bylų archyvavimą.

Korupcijos prevencijos skyrius

Valdas Janonis

Patarėjas

1. Padėti parengti departamento direktoriaus įsakymų projektus korupcijos prevencijos  ir kontrolės klausimais (Ne mažiau 3).

2. Vykdyti departamento ir jam pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos analizę (Reguliariai).

3. Konsultuoti dėl galimų grėsmių iš užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnus, vykstančių (užsienio valstybes, nepriklausancias ES ir NATO, asmeniniais ir tarnybiniais tikslais (Pagal poreikj).

Gaisrų prevencijos skyrius

 

Marijona Žalynaitė

Vyriausioji specialistė

1. Suorganizuoti ir pasitelkiant valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų atstovus atlikti žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos patikrinimus pagal patvirtintą pavojingųjų objektų planinių patikrinimų 2019 metais grafiką (patikrinimai apima I–IV ketvirčius). Apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių  patikrinimų ataskaitas (apimant 2018 m. IV ir 2019 m. I-IV ketvirčius).

2. Atlikti aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų (žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų) vertinimus  ir teikti išvadas (pagal poreikį).

3. Parengti departamento direktoriaus 2017-04-04 įsakymo Nr. 1-106 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1-217 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo projektą (2019 m. sausio mėn.).

4. Parengti Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiką (IV ketvirtis).

5. Prisidėti rengiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

Eivitas Tupikas

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti pavojingųjų objektų saugos patikrinimus vadovaujantis patvirtintu 2019 metų pavojingųjų objektų planinių patikrinimų grafiku, apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių patikrinimų ataskaitas (I–IV ketvirčiai).

2. Atlikti pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų peržiūras bei pateikti atitinkamas išvadas (pagal poreikį) (I-IV ketvirčiai).

3. Parengti Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio įgyvendinimo ataskaitą už 2016-2018 metus (I-IV ketvirčiai).

4. Parengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

5. Parengti pavojingųjų objektų būklės pramoninių avarijų prevencijos srityje suvestinę metinę ataskaitą (I-IV ketvirčiai).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-03
UA-142322169-1