Pranešėjų apsauga

Visiems asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimą departamente, užtikrinama:

 • saugūs informacijos apie pažeidimą teikimo kanalai
 • konfidencialumas
 • draudimas daryti neigiamą poveikį

Asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems pranešėjais, taip pat taikoma:

 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją
 • teisė gauti kompensaciją
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas
 • atleidimas nuo atsakomybės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, asmuo gali būti pripažintas pranešėju, jeigu:

1. Asmenį su departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykia arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

2. Pateikiamas nustatytos formos pranešimas apie pažeidimą arba laisvos formos pranešimas, kuriame būtina nurodyti:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą būtina pažymėti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Apie pažeidimą pranešusiams asmeniui pageidaujant, jis nedelsiant raštu informuojamas apie pranešimo gavimo faktą. Tokiu atveju privaloma nurodyti savo kontaktinius duomenis.

Įvertinus pranešime pateiktą informaciją, ji, esant pagrindui, per 2 darbo dienas persiunčiama kompetetingai institucijai, apie tai informuojant pranešimą pateikusį asmenį.

Apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo, ją pateikęs asmuo raštu informuojamas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.

Asmenų, pateikusų informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės reglamentuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-04
UA-142322169-1