PAGD prie VRM pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos nagrinėjimo taisyklės

PASITIKĖJIMO TELEFONU IR PASITIKĖJIMO ELEKTRONINIU PAŠTU GAUTOS INFORMACIJOS

NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos nagrinėjimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pasitikėjimo telefono ir pasitikėjimo elektroninio pašto paskirtį, pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos registravimo, nagrinėjimo, kopijų ir įrašų darymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos apie pažeidimus teikimą, tvarkymą ir nagrinėjimą.

 

II SKYRIUS

PASITIKĖJIMO TELEFONO IR PASITIKĖJIMO

ELEKTRONINIO PAŠTO PASKIRTIS

 

3. Departamento pasitikėjimo telefono ir pasitikėjimo elektroninio pašto paskirtis – sudaryti sąlygas suinteresuotiems asmenims anonimiškai pateikti informaciją apie galimus departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų pažeidimus, susijusius su jų tarnybinių funkcijų atlikimu ir kompetencija, ir kitą, su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros pažeidimais susijusią informaciją.

 

III SKYRIUS

PASITIKĖJIMO TELEFONO IR PASITIKĖJIMO

ELEKTRONINIO PAŠTO NAUDOJIMAS

 

4. Departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautai informacijai peržiūrėti (perklausyti) naudojama atskirta kompiuterine įranga, prisijungimą prie kurios turi tik departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas ir jį pavaduojantis asmuo.

5. Departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautą informaciją peržiūri (perklauso) departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas, o jo nesant, jį pavaduojantis asmuo, naudodamiesi jiems išduotais prisijungimo slaptažodžiais. Leisti naudotis prisijungimo slaptažodžiais tretiesiems asmenims draudžiama.

6. Kiekvienas prisijungimas prie departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos apie pažeidimus tikrinimo sistemos registruojamas Prisijungimų prie pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos tikrinimo sistemos registre (1 priedas).

7.  Pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos kopijų darymas registruojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos įrašų ir (ar) kopijų darymo registre (2 priedas).

8. Prisijungimus prie departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos apie pažeidimus tikrinimo sistemos ir informacijos kopijų darymą registruoja atitinkamą funkciją atlikęs departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas ar jį pavaduojantis asmuo.

9. Departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos kopijos daromos tik esant departamento direktoriaus, Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininko ar jį pavaduojančio asmens sutikimui.

 

IV SKYRIUS

PASITIKĖJIMO TELEFONU IR PASITIKĖJIMO ELEKTRONINIU PAŠTU

GAUTOS INFORMACIJOS TVARKYMAS

 

10. Departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gautą informaciją įvertina departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas ar jį pavaduojantis asmuo.

11. Įvertinta departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gauta informacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiama atitinkamam departamento administracijos padaliniui arba departamentui pavaldžiai įstaigai nagrinėti. 

12. Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas ar jį pavaduojantis asmuo turi teisę priimti sprendimą nenagrinėti pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu anonimiškai gautos informacijos tuo atveju, jei iš pateiktos informacijos negalima išsiaiškinti esminių įvykio aplinkybių,  taip pat, jei informacija yra neišsami ar neaiški.

13. Esant galimybei departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gautą neišsamią ar neaiškią informaciją būtina patikslinti arba imtis visų įmanomų priemonių papildomiems duomenims gauti.

14. Departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gauta informacija pateikiama departamento administracijos padaliniui ar departamentui pavaldžiai įstaigai elektroniniu paštu, padarant atitinkamą įrašą apie tai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos įrašų ir (ar) kopijų darymo registre.

15. Departamento administracijos padalinyje ar departamentui pavaldžioje įstaigoje išnagrinėjus departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gautą informaciją, apie nagrinėjimo rezultatus elektroniniu paštu informuojamas departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius – jam pateikiami duomenys apie informacijos nagrinėjimo eigą ir priimtus sprendimus.

16. Departamento administracijos padalinių ar departamentui pavaldžių įstaigų pateikti atsakymai registruojami Prisijungimų prie pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos tikrinimo sistemos registre.

17. Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius kontroliuoja, kaip nagrinėjama pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gauta informacija.

18. Jei departamento pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu gauta informacija yra susijusi ne su departamento ir jam pavaldžių įstaigų kompetencija, o su kitos institucijos, įmonės ar organizacijos veikla, toks pranešimas raštu per 5 darbo dienas perduodamas nagrinėti atitinkamai institucijai pagal kompetenciją. Apie tai pranešama ir informaciją pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tokia informacija anoniminė.

19. Nagrinėjant pasitikėjimo elektroniniu paštu ar pasitikėjimo telefonu gautą informaciją, turi būti užtikrintas informaciją pateikusių asmenų konfidencialumas.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Pranešėjai, prieš pateikdami informaciją pasitikėjimo telefonu, turi būti informuojami apie telefoninio pokalbio įrašo darymą.

21. Departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gauta informacija saugoma departamento pokalbių įrašymo įrenginyje 6 mėnesius. Prisijungimų prie pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos tikrinimo sistemos registras ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos įrašų ir (ar) kopijų darymo registras saugomi 3 metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-02