• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Kanapickas
  Giedrius Sakalinskas

  pildoma

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eimantas Bartkevičius
  Ernestas Subačius
  Arūnas Balčiauskas
  Rolandas Dainauskis

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. tikrinti ir vertinti, ar Departamente, jam pavaldžiose įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  1.2. teikti Departamento direktoriui, jam pavaldžių įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Departamento padaliniuose, jam pavaldžiose įstaigose.

  2. Įgyvendindama šiuos uždavinius, tarnyba atlieka šias funkcijas:

  2.1. tikrina ir vertina Departamento, jam pavaldžių įstaigų:

  2.1.1. vidaus kontrolės sistemų funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  2.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  2.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  2.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  2.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  2.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

  2.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  2.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

  2.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti audituojamų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

  2.4. analizuoja Departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių Departamento ir jam pavaldžių įstaigų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  2.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  2.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  2.7. rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;

  2.8. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

  2.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus nurodymus, pavedimus susijusius su vidaus auditu.

  3. Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydama glaudžius ryšius su Departamento struktūriniais padaliniais, jam pavaldžiomis įstaigomis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

 • Komunikacijos skyrius
  El. p. informacija@vpgt.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Šmigelskienė
  Sonata Kukienė
  Vita Makauskaitė-Uzialė
  (8 5) 271 6878 (8 5) 271 6878
  404

  1.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  1.1. formuoti VPGT komunikacijos strategiją viešojoje erdvėje, užtikrinti šios tarnybos veiklos viešumą;

  1.2. užtikrinti visuomenės teisę laiku gauti informaciją apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;

  1.3. formuoti palankią visuomenės nuomonę apie VPGT;

  1.4. koordinuoti departamentui pavaldžių įstaigų veiklą visuomenės informavimo klausimais;

  1.5. formuoti vidinės departamento komunikacijos strategiją, užtikrinti jos įgyvendinimą.

  2. Skyrius, vykdydamas jam keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  2.1. bendradarbiauja su žiniasklaida, rengia ir teikia jai bei visuomenei informaciją apie VPGT ir civilinės saugos sistemą, užtikrina pateikiamos informacijos tikslumą;

  2.2. informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie gresiančius pavojus, gaisrus ir gelbėjimo darbus, taip pat atlieka kitas departamento Operacijų centro veikloje numatytas funkcijas;

  2.3. rengia ir organizuoja informacinių projektų, leidinių, videofilmų apie VPGT kūrimą, jų leidybą ir kitus departamento informacinio – vizualinio pristatymo darbus;

  2.4. teikia pasiūlymus dėl rekomendacijų, kaip elgtis įvairių ekstremaliųjų įvykių ir situacijų atvejais, organizuoja jų platinimą visuomenei bei rengia atitinkamus pranešimus spaudai;

  2.5. organizuoja ir  rengia spaudos konferencijas VPGT veiklos, gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ar kitų nelaimių likvidavimo ir prevencijos klausimais;

  2.6. viešina statistinę informaciją apie gaisrus, gelbėjimo darbus ir kitas ekstremaliąsias situacijas bei įvykius, jų priežastis ir pasekmes;

  2.7. rengia teisės aktus, reglamentuojančius VPGTinformavimo, informacijos analizės, valdymo ir pateikimo visuomenei sritį;

  2.8. leidžia prevencinį leidinį „Ugniagesys“;

  2.9. organizuoja televizijos ir radijo laidų apie VPGT kūrimą, koordinuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų ir pareigūnų dalyvavimą jose;

  2.10. fotografuoja renginius ir kaupia vaizdinę medžiagą;

  2.11. teikia praktinę pagalbą departamento pavaldžioms įstaigoms renkant, analizuojant, valdant ir skleidžiant informaciją apie VPGT veiklą žiniasklaidos atstovams;

  2.12. inicijuoja ir rengia VPGT darbuotojams mokymus ir kitas priemones, susijusias su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu bei visuomenės informavimu;

  2.13. kaupia ir analizuoja žiniasklaidos priemonių medžiagą apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

  2.14. informuoja departamento vadovybę apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su VPGT veikla;

  2.15. administruoja internetinį (www.vpgt.lt) puslapį, pagal kompetenciją koordinuoja informacijos pateikimą jame, organizuoja jo atnaujinimą;

  2.16 administruoja VPGT paskyras socialiniuose tinkluose.

  2.17. palaiko viešuosius ryšius su šalies ir užsienio valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei teikia informaciją apie VPGT veiklą;

  2.18. pagal kompetenciją inicijuoti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

  2.19.  pagal savo kompetenciją inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;

  2.20. organizuoja ir talkina rengiant oficialius departamento renginius, planuoja ir koordinuoja VPGT darbuotojų sporto ir kitus renginius, teikia pasiūlymus departamento vadovybei vidinės komunikacijos klausimais;

  2.21. formuoja vidinės departamento komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina;

  2.22. formuoja VPGT įvaizdį ir teikia vadovybei siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo.

 • Tarptautinių ryšių skyrius
  El. p. international@vpgt.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Monika Jankuvienė
  (8 5) 271 6863 (8 5) 271 6863
  II-210
  Renata Liaudanskienė
  Agnė Bidlauskaitė
  (8 5) 271 6824 (8 5) 271 6824
  II-208

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. plėtoti ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis įgyvendinant Departamentui pavestus uždavinius;

  1.2. palaikyti ir koordinuoti ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, Jungtinių autų ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje ir užtikrinti efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams;

  1.3. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją užmezga, palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių analogiškomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, akredituotomis Lietuvoje, palaiko dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą;

  2.2. organizuoja ir koordinuoja Departamento bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolų, tarptautinių susitarimų projektų rengimą ir jų vykdymą, organizuoja bendradarbiavimo ketinimo protokolų, tarptautinių susitarimų pasirašymą;

  2.3. rengia ir teikia Departamento vadovybei siūlymus dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros perspektyvų, darbo grupių sudarymo tarptautinio bendradarbiavimo klausimams spręsti;

  2.4. rengia informaciją Vidaus reikalų ir atitinkamai kitoms ministerijoms bei Departamentui apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plėtojamus ir numatomus plėtoti tarptautinius ryšius;

  2.5. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą ir Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą pagal Departamento kompetenciją;

  2.6. nustatyta tvarka susipažįsta su elektroniniu paštu gautais ES, NATO dokumentais ir perduoda juos Departamento administracijos padaliniams pagal kompetenciją;

  2.7.  koordinuoja Departamento priemonių, susijusių su Lietuvos pasirengimu pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje civilinės saugos srityje, vykdymą;

  2.8. analizuoja ir teikia siūlymus Departamento vadovybei ir Departamento administracijos padaliniams dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalyvavimo tikslingumo tarptautiniuose projektuose;

  2.9. organizuoja Departamento vadovybės tarnybines komandiruotes užsienyje, derina darbuotojų tarnybinių komandiruočių užsienyje Departamento direktoriaus įsakymo projektus pagal pateiktus komandiravimo dokumentus atsižvelgiant į kelionės tikslą, datą ir apmokamas komandiruotės išlaidas, sistemina ir įvertina informaciją apie tarnybinių komandiruočių užsienyje rezultatus;

  2.10. organizuoja atvykstančių į Departamentą užsienio valstybių delegacijų ir oficialių asmenų priėmimą;

  2.11. pagal kompetenciją rengia tarptautinius seminarus, konferencijas ir susitikimus priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

  2.12. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui konferencijose bei tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

  2.13. Departamento vadovybės pavedimu tikrina, kaip Departamento administracijos padaliniai ir pavaldžios įstaigos vykdo tarptautinius įsipareigojimus ir teikia informaciją apie tiesioginius ryšius su užsienio šalių organizacijomis bei ataskaitas apie šių padalinių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų užsienio komandiruočių rezultatus;

  2.14. konsultuoja Departamento administracijos padalinius ir pavaldžias įstaigas tarptautinių ryšių srityje, teikia tarnybinę pagalbą organizuojant tarptautinius renginius;

  2.15. koordinuoja Departamento administracijos padalinių veiklą atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, Jungtinių Tautų ir kitose tarptautinėse organizacijose ir renka informaciją apie tai;

  2.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Planavimo ir projektų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Klemensas Taluntis
  Gražina Stašauskienė
  Rita Rupšienė
  Danutė Dačkienė
  Šarūnas Kiliulis
  Danguolė Muliuolienė
  Vyriausioji specialistė
  Janina Brukienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 37) 37 2310 (8 37) 37 2310
  Kaunas
  Vigilija Gedvilaitė
  Vyriausioji specialistė
  (8 46) 35 4479 (8 46) 35 4479
  Klaipėda
  Virginija Dirvinskienė
  Vyriausioji specialistė
  Jolita Budreikienė
  Vyriausioji specialistė
  Kristina Rudinskienė
  Vyresnioji specialistė
  Mindaugas Kruopys
  Projekto administratorius
  Laura Pajarskaitė
  Projekto administratotė

   1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai

  1.1. formuoti ir rengti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) ir departamento veiklos strateginio planavimo dokumentus, atlikti jų vykdymo kontrolę;

  1.2. rengti VPGT ir departamento finansinius, investicijų vykdymo planus bei atlikti jų vykdymo kontrolę;

  1.3. vykdyti kartu su kitais departamento struktūriniais padaliniais projektų, finansuojamų iš ES ir kitų paramos fondų įgyvendinimą, rengiant ir administravimą;

  1.4. vykdyti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkymą ir naudojimą;

  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   2.1. pagal departamento administracijos padalinių pateiktus duomenis ir siūlymus rengia  ir teikia pasiūlymus Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginės veiklos planui ir atlieka strateginio plano priemonių vykdymo kontrolę;

  2.2.  pagal departamento administracijos padalinių siūlymus rengia departamento metinį veiklos planą ir atlieka jame numatytų priemonių vykdymo kontrolę;

  2.3. koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

  2.4. pagal kompetenciją rengia ataskaitas susijusias su departamento veiklos planavimu;

  2.5. analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose, tarpinstitucinėse programose, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių bei priemonių suderinamumą bei kontroliuoja savalaikį numatytų priemonių įgyvendinimą;

  2.6. rengia departamento ir suvestines programų sąmatas, departamento ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas suveda į Finansų ministerijos VBAM sistemą, teikia jas tvirtinti vadovybei;

  2.7. rengia informaciją valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimui (informaciją apie biudžeto lėšų poreikį vykdomoms programoms);

  2.8. renka, sistemina ir atlieka departamento ir pavaldžių įstaigų išlaidų poreikio skaičiavimus ir analizę, rengia departamento išlaidų planus bei kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  2.9. renka, sistemina ir atlieka departamento ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų poreikio skaičiavimus, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  2.10. renka, sistemina duomenis ir atlieka lėšų poreikio skaičiavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos funkcijoms atlikti, rengia šių funkcijų specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą pagal savivaldybes;

  2.11. koordinuoja departamento struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų investicijų projektų rengimą, departamento vadovybei teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  2.12.rengia ataskaitas apie lėšų panaudojimą investiciniams projektams ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

  2.13.atskiru departamento vadovybės pavedimu kontroliuoja statybos, rekonstravimo ir remonto darbų eigą departamente arba jam pavaldžiose įstaigose;

  2.14. derina departamentui pavaldžių įstaigų turto perdavimo ir ilgalaikio turto nurašymo dokumentus;

  2.15. teisės aktų nustatyta tvarka renka, kaupia, saugo, klasifikuoja duomenis apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomą ir (ar) naudojamą  nekilnojamąjį turtą;

  2.16. pagal kompetenciją, bendradarbiaudamas su kitais departamento struktūriniais padaliniais ir departamentui pavaldžiomis įstaigomis, renka informaciją apie galimybę departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų projektuose, analizuoja šią informaciją;

  2.17. pagal skyriaus kompetenciją savarankiškai arba bendradarbiaujant su paslaugas teikiančiomis rengia projektų lėšoms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų gauti finansines dalis ir rengia šių projektų finansines ataskaitas;

  2.18. renka ir sistemina informaciją apie departamentui pavaldžių įstaigų ketinamus rengti, rengiamus ir vykdomus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų projektus, jų finansinius srautus, pagal skyriaus kompetenciją teikia pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms rengiant ir administruojant šiuos projektus;

  2.19.kontroliuoja, kaip tvarkomos valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos;

  2.20. vykdo valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų apskaitą ir kontroliuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimą  bei  nurašymą;

  2.21. teikia metodinę pagalbą departamentui pavaldžioms įstaigoms skyriaus kuruojamais klausimais;

  2.22. dalyvauja departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

  2.23. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, departamento vadovybės pavedimus, susijusius su departamentui ir skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimu.

   

   

 • Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Kurminienė
  Vedėjas
  Liepa Raškevičienė
  Patarėja (psichologė)
  Olga Jurkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Alvyra Petruškevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Ieva Kapačinskaitė
  Vyriausioji specialistė
  (8 5) 271 75 26 (8 5) 271 75 26
  II-307
  Donata Kabelytė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  (8 5) 219 8819 (8 5) 219 8819
  II-313
  Alevtina Krenickaja
  Vyriausioji specialistė
  Virginija Venskūnienė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  Birutė Narmontienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 46) 35 44 67 (8 46) 35 44 67
  Klaipėda
  Akvilė Steponavičiūtė
  Vyriausioji specialistė (psichologas)
  (8 46) 35 4491 (8 46) 35 4491
  Klaipėda
  Asta Gerulienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 444) 66 027 (8 444) 66 027
  Telšiai
  Gintarė Gruodė
  Vyresnioji specialistė
 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Igoris Ponomariovas
  Jūratė Bareišienė
  Mindaugas Mačijauskas
  Patarėjas
  Violeta Glinskienė
  Jūratė Saunorienė
  Raminta Juzėnienė
  Vyriausioji specialistė
  Irena Jeruščenkė
  Natalja Prusakova
  Nijolė Čironienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 5) 271 7524 (8 5) 271 7524
  II-318
  Viktorija Gardauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Jūratė Čechovičienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 528) 33 046 (8 528) 33 046
  Elektrėnai
  Irma Slausgalvienė
  (8 46) 35 4498 (8 46) 35 4498
  Klaipėda
  Irena Sušinskienė
  (8 37) 37 23 40 (8 37) 37 23 40
  Kaunas
  Skirmantė Grigaitienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 343) 65 836 (8 343) 65 836
  Marijampolė
  Mantas Jalnionis
  (8 446) 62 754 (8 446) 62 754
  Tauragė
  Vilma Prieskienienė
  Vyriausioji specialistė
  Violeta Nauckūnienė
  Vyriausioji specialistė
  Asta Rugieniūtė
  Vyriausioji specialistė
  (8 37) 37 2330 (8 37) 37 2330
  Kaunas
  Laima Bidlauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Ingrida Čepėnienė
  Personalo specialistė
  (8 5) 271 9293 (8 5) 271 9293
  III-209
  Dainora Valančiutė
  Personalo specialistė
  (8 444) 66 017 (8 444) 66 017
  Telšiai
  Gitana Kajėnaitė
  Personalo specialistė
  (8 386) 25 017 (8 386) 25 017
  Visaginas
  Raimonda Žilinskienė
  Personalo specialistė
  (8 45) 50 33 26 (8 45) 50 33 26
  Panevėžys - 205

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1.  padėti departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką; 

  1.2. padėti departamento direktoriui valdyti personalą; 

  1.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant departamento organizacinę kultūrą; 

  1.4. organizuoti psichologinę personalo priežiūrą.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. atsižvelgdamas į departamento veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 

  2.2. kartu su kitais departamento administracijos padaliniais atlieka departamento administracijos padalinių funkcijų ir (ar) departamento pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia departamento direktoriui siūlymus dėl departamento darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose departamentui nustatytus uždavinius; 

  2.3. atlieka departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų personalo sudėties analizę; 

  2.4. padeda departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą departamente; 

  2.5. padeda departamento direktoriui formuoti departamento personalo sudėtį; 

  2.6. padeda departamento administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą departamente; 

  2.7. vertina psichologinių problemų departamente prevencijos poreikį; 

  2.8. organizuoja ir atlieka departamento personalo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas departamento ir jo administracijos padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti; 

  2.9. koordinuoja departamentui pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, atsakingų už darbuotojų psichologinę priežiūrą, veiklą; 

  2.10. padeda departamento direktoriui formuoti departamento personalo mokymo prioritetus, sudaro departamento personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 

  2.11. padeda departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 

  2.12. pagal kompetenciją padeda rengti departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir departamento darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus; 

  2.13. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais; 

  2.14. rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja departamento administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 

  2.15. organizuoja departamento personalo ir departamentui pavaldžių įstaigų personalo (skiriamo į pareigas ir atleidžiamo iš jų departamento direktoriaus įsakymais) skyrimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 

  2.16. praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas; 

  2.17. padeda departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 

  2.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo klausimais; 

  2.19. pagal kompetenciją atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro ir vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų tvarkymą, funkcijas, siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą; 

  2.20. organizuoja departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; 

  2.21. organizuoja atostogų suteikimą departamento personalui bei departamentui pavaldžių įstaigų vadovams; 

  2.22. organizuoja įsakymų projektų rengimą dėl departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje, esant būtinybei, ir dėl kitų departamento valstybės tarnautojų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje; 

  2.23. organizuoja įsakymų projektų rengimą dėl departamentui pavaldžių įstaigų vadovų vykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje; 

  2.24. pagal kompetenciją tvarko departamento personalo patikimumo įslaptintos informacijos srityje dokumentus; 

  2.25. rengia dokumentus dėl departamento statutinių valstybės tarnautojų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų bei kontroliuoja šių patikrinimų eigą, išduoda statutiniams valstybės tarnautojams sveikatos pasus; 

  2.26. padeda įgyvendinti departamento personalo socialines ir kitas garantijas; 

  2.27. pagal kompetenciją formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda departamento Bendrajam skyriui į archyvą departamento personalo, departamentui pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų (skiriamų į pareigas ir atleidžiamų iš jų departamento direktoriaus įsakymais) asmens (tarnybos) bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; 

  2.28. tvarko departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, valstybės tarnautojų pažymėjimų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą; 

  2.29.  pagal kompetenciją organizuoja vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, grąžinimą į vidaus tarnybą; 

  2.30. organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos specialybės studentų praktiką departamentui pavaldžiose įstaigose; 

  2.31. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus personalo valdymo klausimais; 

  2.32. kontroliuoja, kaip departamentui pavaldžiose įstaigose laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų personalo valdymo klausimais, kontroliuoja ir tikrina departamentui pavaldžių įstaigų personalo administravimo padalinių darbą, pagal kompetenciją šiems padaliniams teikia metodinę ir praktinę pagalbą; 

  2.33. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Kliauga
  Donatas Kukis
  Meroslava Nikolajeva
  Natalija Jasinskienė
  Vyriausioji specialistė
  Neringa Marcinkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Justina Laureckienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 46) 35 4464 (8 46) 35 4464
  Klaipėda
  Jurgita Diržinskaitė
  Vyriausioji specialistė
  (8 41) 39 7923 (8 41) 39 7923
  Šiauliai
  Milda Milinavičienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 45) 50 3177 (8 45) 50 3177
  Panevėžys
  Nadežda Baidak
  Regina Voisiat
  Vyresnioji specialistė
  Daiva Petrikaitė
  Vyresnioji specialistė
  (8 5) 271 7539 (8 5) 271 7539
  II-319
  Nijolė Juškauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Jolanta Leliukienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 41) 39 7934 (8 41) 39 7934
  Šiauliai
  Rita Kantauskienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 41) 39 7931 (8 41) 39 7931
  Šiauliai
  Vilma Tarvydienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 41) 39 7934 (8 41) 39 7934
  Šiauliai
  Angelė Burkertė
  Vyresnioji specialistė
  (8 446) 62 755 (8 446) 62 755
  Tauragė
  Urtė Lajauskienė
  Buhalterė
  (8 5) 219 8809 (8 5) 219 8809
  II-319
  Vita Tučytė
  Buhalterė
  (8 5) 271 6893 (8 5) 271 6893
  III-102B
  Nijolė Nyderienė
  Buhalterė
  (8 5) 271 6597 (8 5) 271 6597
  III-102B
  Tatjana Petkienė
  Buhalterė
  (8 5) 271 6594 (8 5) 271 6594
  III-102B
  Angelė Bolienė
  Buhalterė
  (8 5) 271 6591 (8 5) 271 6591
  III-102
  Nadežda Čičenkova
  Buhalterė
  (8 5) 271 6592 (8 5) 271 6592
  III-102
  Kotryna Gorovniova
  Buhalterė
  (8 5) 271 6807 (8 5) 271 6807
  III-102A
  Viktorija Čertovič
  Buhalterė
  (8 5) 271 6885 (8 5) 271 6885
  III-102A
  Zita Jakočiūnienė
  Buhalterė
  (8 37) 37 2336 (8 37) 37 2336
  Kaunas
  Vida Zeltzakienė
  Buhalterė
  (8 37) 37 2316 (8 37) 37 2316
  Kaunas
  Marytė Šilinienė
  Buhalterė
  (8 45) 50 3328 (8 45) 50 3328
  Panevėžys
  Tatjana Jeriomina
  Buhalterė
  (8 386) 69 608 (8 386) 69 608
  Visaginas

  1.Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. vykdyti departamento buhalterinę apskaitą;

  1.2. vesti piniginių lėšų, pagrindinių priemonių, mažaverčio inventoriaus ir kitų materialinių vertybių apskaitą;

  1.3. vesti darbo užmokesčio apskaitą;

  1.4. sudaryti departamento valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

  2.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1. planuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitų socialinių išmokų fondą ir kontroliuoja jo panaudojimą;

  2.2. užtikrina, kad laiku ir teisingai lėšos būtų įrašytos į buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčiai ir pervesti į biudžetą;

  2.3. dalyvauja atliekant piniginių lėšų, pagrindinių priemonių, mažaverčio inventoriaus ir kitų materialinių vertybių bei atsiskaitymų inventorizacijas;

  2.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl buhalterinės apskaitos gerinimo;

  2.5. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka (perveda) lėšas, skirtas tarnybinėms komandiruotėms Lietuvoje ir užsienyje apmokėti;

  2.6. vykdo finansinius atsiskaitymus Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;

  2.7. teikia informaciją departamento direktoriui apie departamentui skirtų asignavimų panaudojimą;

  2.8. neviršijant departamentui skirtų asignavimų ir, jei būtina, suderinęs su Vidaus reikalų ministerija vykdo departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų sąmatos pakeitimus;

  2.9. pagal nustatytus terminus pateikia Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei ataskaitas apie išlaidų sąmatos vykdymą ir kitus duomenis;

  2.10. pagal kompetenciją dalyvauja departamento direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  2.11. paskaičiuoja savivaldybių priešgaisrinei ir civilinės saugos funkcijoms skiriamų dotacijų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

  2.12. vadovaujantis teisės aktais perveda savivaldybėms dotacijas priešgaisrinei ir civilinės saugos funkcijoms vykdyti;

  2.13. vykdo kitus departamento vadovybės pavedimus.

 • Darbo užmokesčio apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Liudmila Jesipionok
  Vedėja
  (8 386) 69 638 (8 386) 69 638
  Visaginas
  Rita Girsienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 5) 271 7536 (8 5) 271 7536
  II-308
  Valda Lingienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 37) 37 2305 (8 37) 37 2305
  Kaunas
  Daiva Keturakienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 37) 37 2331 (8 37) 37 2331
  Kaunas
  Nijolė Abraitienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 37) 37 2305 (8 37) 37 2305
  Kaunas
  Eva Grigonienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 5) 271 6854 (8 5) 271 6854
  I-409
  Anželika Ševelinskaja
  Vyresnioji specialistė
  (8 386) 69 618 (8 386) 69 618
  Visaginas
  Jūratė Petrulienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 46) 35 4465 (8 46) 35 4465
  Klaipėda
  Lina Vasiliauskienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 41) 39 7924 (8 41) 39 7924
  Šiauliai
  Anželina Štarienė
  Vyresnioji specialistė
  (8 45) 50 3167 (8 45) 50 3167
  Panevėžys
  Erika Mockutė
  Buhalterė
  (8 5) 271 9290 (8 5) 271 9290
  III-102
  Rima Stonienė
  Buhalterė
  (8 46) 35 4465 (8 46) 35 4465
  Klaipėda
  Regina Jasienė
  Buhalterė
  (8 45) 50 3329 (8 45) 50 3329
  Panevėžys
  Lina Madžulienė
  Buhalterė
  (8 386) 69 626 (8 386) 69 626
  Visaginas
  Laima Januškevičiūtė
  Buhalterė
  (8 386) 69 606 (8 386) 69 606
  Visaginas
  Gintautas Norkūnas
  Buhalteris
  (8 386) 69 605 (8 386) 69 605
  Visaginas
  Jekaterina Belova
  Buhalterė
  (8 386) 69 607 (8 386) 69 607
  Visaginas
  Jelena Pakulova
  Buhalterė
  (8 386) 69 602 (8 386) 69 602
  Visaginas
  Česlava Dubakienė
  Buhalterė
  (8 386) 69 609 (8 386) 69 609
  Visaginas
  Greta Burokienė
  Buhalterė
  (8 386) 69 616 (8 386) 69 616
  Visaginas
 • Viešųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Antanas Paulikas
  Patarėjas
  Audronė Joknienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 46)35 4460 (8 46)35 4460
  Klaipėda
  Karolina Lukauskaitė
  Vyriausioji specialistė
  Gitas Radionovas
  Vyriausiasis specialistas
  (8 41) 39 7933 (8 41) 39 7933
  Šiauliai
  Egidijus Susnys
  Vyriausiasis specialistas
  (8 45)50 3330 (8 45)50 3330
  Panevėžys
  Asta Kliokytė
  Vyriausioji specialistė
  (8 315) 65 888 (8 315) 65 888
  Alytus
  Angelė Bartaškienė
  Vyriausioji specialistė
  Rasa Prakapaitė
  Vyresnioji specialistė
  (8 37) 37 2304 (8 37) 37 2304
  Kaunas
  Renata Baranauskienė
  Diana Stratulaitienė
  Pirkimo specialistė
  Jūratė Skrebė
  (8 5) 271 68 41 (8 5) 271 68 41
  II-214
  Loreta Jackė
  (8 46) 35 44 94 (8 46) 35 44 94
  Klaipėda
  Gintaras Kelpša
  Vyresnysis specialistas
  (8 41) 39 79 44 (8 41) 39 79 44
  Šiauliai

  1.   Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1   dalyvauti  kasmetinio departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų  (toliau  – pirkimų planai) planavime ir pirkimų planų sudaryme;

  1.2. atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms

  1.3. nustatyta tvarka koordinuoti ir organizuoti viešųjų pirkimų vykdymą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

  1.4.  pagal kompetenciją atstovauti departamentui viešųjų pirkimų klausimais

  2.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  2.1.  pagal departamento administracijos padalinių pateiktus duomenis apibendrina departamento einamųjų metų pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti departamento direktoriui;

  2.2.  rengia departamento ir jam pavaldžių įstaigų preliminarias pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines ir pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines;

  2.3.  pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų  pirkimų  dokumentų  projektus; analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams;

  2.4.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus, ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

  2.5.  organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;

  2.6.  nustatyta tvarka atlieka viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę departamentui pavaldžiose įstaigose;

  2.7.   dalyvauja departamento viešųjų pirkimų komisijų darbe, teikia pasiūlymus dėl pirkimo procedūrų vykdymo;

  2.8.  atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos tyrimus, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;

  2.9.  pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja departamento sudaromų pirkimo sutarčių projektus;

  2.10.  pagal kompetenciją vykdo tiekėjų (rangovų) pasiūlymų vertinimą, nagrinėja jų pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais bei teikia išvadas;

  2.11.  pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą departamento pavaldžioms įstaigoms viešųjų pirkimų klausimais;

  2.13.  teikia informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms institucijoms apie departamento vykdomus pirkimus, rengia kitą statistinę ir informacinę medžiagą viešųjų pirkimų klausimais;

  2.14.  organizuoja ir koordinuoja informacijos apie departamento atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą departamento interneto tinklalapyje;

  2.15.  derina kitų valstybės institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  2.16.  teisės aktų nustatyta tvarka parengia skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į departamento archyvą;

  2.17.  vykdo kitus departamento vadovybės, Administracinės valdybos direktoriaus pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Dokumentų valdymo skyrius
  Tel. (8 5) 216 3494
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nadežda Bakučionienė
  Jolita Vanagelienė
  Patarėja
  (8 5) 271 6866 (8 5) 271 6866
  Priimamasis
  Ieva Raminta Bagdonienė
  Aldona Bareikienė
  Giedrė Pesliakenė
  Vyriausioji specialistė
  Daiva Tarnauskaitė
  Vyriausioji specialistė
  (8 41) 65 836 (8 41) 65 836
  Marijampolė
  Rasa Daugėlienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 446) 62 755 (8 446) 62 755
  Tauragė
  Inga Ramonienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 41) 39 7913 (8 41) 39 7913
  Šiauliai
  Silva Jasiūnaitė
  Specialistė
  (8 389) 65 852 (8 389) 65 852
  Utena
  Daina Tamulionienė
  Specialistė
  (8 444) 66 025 (8 444) 66 025
  Telšiai
  Laimutė Bulovaitė
  Specialistė
  (8 425)50 3322 (8 425)50 3322
  Panevėžys
  Dalia Dzimidienė
  Administratorė
  Danguolė Česnienė
  Administratorė
  (8 37) 37 2337 (8 37) 37 2337
  Kaunas
  Marytė Druteikienė
  Laima Petkevičienė
  Dokumentų tvarkytoja
  Jovita Veželienė
  Dokumentų tvarkytoja
  Edita Avlasienė
  Administratorė
  (8 5) 271 9298 (8 5) 271 9298
  III210B
  Virginija Sirūnienė
  Administratorė

  1.   Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1. 1. organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento dokumentų valdymą;

  1.2. organizuoti įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimų vykdymą;

  1.3. kontroliuoti Vyriausybės, Ministro Pirmininko, vidaus reikalų ministro ir viceministrų, Vidaus reikalų ministerijos kanclerio ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pavedimų bei kitų dokumentų užduočių  vykdymo terminų kontrolę;

  1.4. užtikrinti archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą ir apskaitą;

  1.5. užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente parengtų teisės aktų projektų ir kitų  dokumentų  redagavimą;

  1.6. organizuoti asmenų aptarnavimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente;

  1.7. vykdyti kitų teisės aktų skyriui nustatytus uždavinius.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. registruoja ir tvarko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklos dokumentus,  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gautus ir siunčiamus dokumentus;

  2.2.   kontroliuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko, vidaus reikalų ministro ir viceministrų, Vidaus reikalų ministerijos kanclerio ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pavedimų bei kitų dokumentų užduočių vykdymą ir asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybei informaciją apie pavedimų vykdymą;

  2.3.   nustatyta tvarka priima, išsiunčia ir skirsto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento korespondenciją;

  2.4.   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbo organizavimu, projektus;

  2.5.   įdeda Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  parengtus teisės aktų projektus ir išvadas dėl teisės aktų projektų į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą, Teisės aktų registre skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento norminius teisės aktus;           

  2.6.   redaguoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pasirašomų teisės aktų ir siunčiamų dokumentų projektus, tikrina, ar jie įforminti laikantis dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimų;

  2.7.   apibendrina dažniausiai pasitaikančias valstybinės kalbos ir dokumentų rengimo ir įforminimo klaidas, rengia metodinius patarimus;

  2.8.   valstybinės kalbos, dokumentų valdymo klausimais konsultuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento administracijos padalinių ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus;

  2.9.   pagal kompetenciją kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbo reglamento laikymąsi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente;

  2.10.   priima asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei skundus ir pagal savo kompetenciją atsako į juos;

  2.11.   organizuoja į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą atvykusių asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, asmenų aptarnavimą telefonu, prašymų, skundų ir pranešimų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka ir asmenų priėmimą pas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybę;

  2.12.   rengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento dokumentacijos planus, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, naikinti atrinktų dokumentų ir bylų aktus;

  2.13.    tvarko dokumentų apskaitą, analizuoja jų apyvartą;

  2.14.   priima į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento archyvą administracijos padaliniuose sudarytas bylas, kaupia ir saugo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento archyvo fondo dokumentus, tvarko jų apskaitą;

  2.15.   perduoda nuolat saugomus dokumentus valstybės archyvui;

  2.16.   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie archyvo fondo dokumentų sudėtį, turinį, išduoda jiems archyvo pažymas, dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus;

  2.17.   vykdo įslaptintos informacijos administravimą;

  2.18.   vykdo NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų antrinės subregistratūros funkcijas;

   2.19. tvarko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento disponuojamų įslaptintai informacijai įrašyti, tvarkyti, laikyti ar saugoti skirtų laikmenų apskaitą, vykdo jų perdavimą naudotojams, patikrinimą ir naikinimą;

   2.20. organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Dokumentų ekspertų komisijos, Specialiosios ekspertų komisijos ir Terminijos komisijos darbą;                     

  2.21 atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybės pavedimus, susijusius su skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimu.

 • Materialinių išteklių ir logistikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimondas Bagdzevičius
  Grupės vadovas
  Valdas Visockas
  Patarėjas
  Vytas Kaziliūnas
  Patarėjas
 • Turto valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rytis Petrauskas
  Vedėjas
  Irena Pernaravičienė
  Vedėjo pavaduotoja
  Romualdas Motiejūnas
  Vyriausiasis specialistas
  Inga Kaušinienė
  Vyriausioji specialistė
  Piotras Žemaitis
  Vyriausiasis specialistas
  Žygimantas Velikianecas
  Vyriausiasis specialistas
  Igor Ježelev
  Vyriausiasis specialistas
  Audronė Šidlauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Algirdas Žvirzdinas
  Vyriausiasis specialistas
  (8 444) 66018 (8 444) 66018
  Telšiai
  Angelė Žolotkovienė
  Vyriausioji specialistė
  Ainė Telyčėnienė
  Vyriausioji specialistė
  Egidijus Cibulskas
  Vyriausiasis specialistas
  Vytautas Sinaitis
  Vyriausiasis specialistas
  Kęstutis Nalivaika
  Vyriausiasis specialistas
  Rūta Andruškevičienė
  Vyresnioji specialistė
  Bronislovas Lukauskas
  Vyresnysis specialistas
  (8 46) 35 44 97 (8 46) 35 44 97
  Klaipėda
  Rasa Šeškutė
  Komendantė
  (8 315) 65 884 (8 315) 65 884
  Alytus
  Sandra Raudoniūtė
  Komendantė
  (8 37) 37 23 07 (8 37) 37 23 07
  Kaunas
  Daiva Sazanskienė
  Komendantė
  (8 37) 30 26 96 (8 37) 30 26 96
  Garliava
  Nijolė Malakauskienė
  Komendantė
  (8 46) 24 53 33 (8 46) 24 53 33
  Klaipėda
  Albinas Kinas
  Komendantas
  (8 41) 39 79 30 (8 41) 39 79 30
  Šiauliai
  Romaldas Michnevičius
  Komendantas
  (8 45) 50 33 71 (8 45) 50 33 71
  Panevėžys
  Valdas Kacilevičius
  Komendantas
 • Logistinio aprūpinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Ragainis
  Vedėjas
  (8 5) 271 9292 (8 5) 271 9292
  III-205
  Audrius Murma
  Vyriausiasis specialistas
  (8 5) 271 9295 (8 5) 271 9295
  III-207
  Eugenijus Motiejūnas
  Vyriausiasis specialistas
  Vladimiras Suslavičius
  Vyriausiasis specialistas
  Valerij Lechovič
  Vyresnysis specialistas
  (8 5) 271 6593 (8 5) 271 6593
  III-101
  Eimontas Lučiūnas
  Jaunesnysis specialistas
  (8 5) 271 9297 (8 5) 271 9297
  III-103
  Ruslan Baidak
  Jaunesnysis specialistas
  (8 5) 271 9297 (8 5) 271 9297
  III-103
  Renoldas Bingelis
  Jaunesnysis specialistas
  (8 5) 271 9297 (8 5) 271 9297
  III-103
  Jonas Lukša
  Dispečeris (I pamaina)
  (8 5) 219 8790 (8 5) 219 8790
  II-1 aukstas
  Eli Gavrilov
  Dispečeris (II pamaina)
  (8 5) 219 8790 (8 5) 219 8790
  II-1 aukstas
  Vladas Antropikas
  Dispečeris (III pamaina)
  (8 5) 219 8790 (8 5) 219 8790
  II-1 aukstas
  Zdislovas Šiškovskis
  Dispečeris (IV pamaina)
  (8 5) 219 8790 (8 5) 219 8790
  II-1 aukstas
  Gintaras Tumėnas
  Vairuotojas
  55 393 55 393
  II-1 aukstas
  Juozas Vičys
  Vairuotojas
  55 393 55 393
  II-1 aukstas
  Ivan Bobin
  Vairuotojas
  55 393 55 393
  II-1 aukstas
  Ridas Dovidavičius
  Vairuotojas
  55 393 55 393
  II-1 aukstas
  Ivan Tarasevič
  Mechanikas
  55 397 55 397
  III-techn. postas
  Vytautas Valentukonis
  Stalius
  55 396 55 396
  III-101
  Valdas Molevičius
  Elektrikas
  55 396 55 396
  III-101
 • Specialiųjų priemonių aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Algis Kurganas
  Vyriausiasis specialistas
  Aleksandras Fiodorovas
  Vyresnysis specialistas
 • Informacinių technologijų ir ryšių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Viačeslavas Jablūninas
  Vedėjas
  Laimutis Sarapinas
  Vyriausiasis specialistas
  Sergej Suchobokij
  Vyriausiasis specialistas
  (8 5) 271 6865 (8 5) 271 6865
  II-203
  Ramūnas Inčius
  Vyriausiasis specialistas
  (8 5) 271 6876 (8 5) 271 6876
  II-203
  Vidas Makauskas
  Vyriausiasis specialistas
  (8 5) 271 6869 (8 5) 271 6869
  II-304
  Aurimas Ušča
  Vyriausiasis specialistas
  (8 5) 271 6857 (8 5) 271 6857
  I-516
  Mindaugas Vaičiulis
  Vyriausiasis specialistas
  Andrius Mikalauskas
  Vyriausiasis specialistas
  Jonas Remeika
  Vyriausiasis specialistas
  (8 37) 37 23 24 (8 37) 37 23 24
  Kaunas
  Mantas Lalas
  Vyriausiasis specialistas
  (8 46) 35 44 75 (8 46) 35 44 75
  Klaipėda
  Ernestas Stravinskas
  Vyriausiasis specialistas
  (8 41) 39 79 49 (8 41) 39 79 49
  Šiauliai
  Jelena Lopariova
  Vyriausioji specialistė
  (8 386) 69 622 (8 386) 69 622
  Visaginas
  Rimantas Dzekunskas
  Ryšininkas
  Aleksandr Struk
  Ryšininkas
  Vladimir Melnik
  Ryšininkas
 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdyba
  Tel. (8 5) 271 6877, El. p. pasitikejimas@vpgt.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Sargevičius

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. padėti  departamento direktoriui organizuoti ir įgyvendinti departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų bei kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimą ir prevenciją, kontroliuoti teisėtumo ir tarnybinės drausmės laikymąsi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kaupti ir sisteminti gaunamą informaciją, analizuoti teisėtumo pažeidimų tendencijas, teikti apibendrintą informaciją, pasiūlymus pažeidimų prevencijos klausimais;

  1.2. dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius norminio pobūdžio dokumentus, teisės aktų projektus,  sudarančius veiksmingos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos pagrindą, pagal kompetenciją užtikrinti, kad departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, pagal kompetenciją atlikti departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus tarnybos pareigūnų tarnybos eigos įvertinimą ir kontrolę;

  1.3. įgyvendinti priemones korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

  1.4.  koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

  1.5. pagal kompetenciją dalyvauti departamento Operacijų centro veikloje bei atlikti specifines funkcijas.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569), Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, darbo santykius bei socialines garantijas, nuostatas;

  2.2. dalyvauja rengiant su valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba susijusius dokumentus, rengia darbo ir poilsio laiko apskaitą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose reglamentuojančius dokumentus;

  2.3. vykdo teisėtumo ir drausmės pažeidimų prevenciją bei apskaitą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus bei įvertina pavaldžių įstaigų atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, kontroliuoja tarnybinių patikrinimų atlikimą ir tarnybinių nuobaudų skyrimą;

  2.4.dalyvauja departamento Operacijų centro veikloje, pagal atskirus vadovybės nurodymus budi kartu su paskirtais pareigūnais, esant būtinybei, bet kuriuo metu vyksta į įvykių vietas;

  2.5. dalyvauja kompleksiniuose bei departamento vadovybei pavedus atlieka tikslinius ir kontrolinius patikrinimus, susijusius su skyriaus veikla, departamentui pavaldžiose įstaigose;

  2.6. departamento vadovybės pavedimu nagrinėja skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais, esant reikalui, kontroliuoja skundų ir pareiškimų nagrinėjimą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose;

  2.7. rengia vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus įsakymų dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo projektus, apdovanojimo pažymėjimus, tvarko apdovanotųjų darbuotojų apskaitą, išduoda valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams skiriamuosius ženklus, tvarko jų apskaitą ir kontrolę, kuruoja ženklų,  apdovanojimų ir reikalingų blankų gamybą. Rengia asmenų pristatymo valstybės apdovanojimams dokumentus. Pagal kompetenciją tikrina ženklų, apdovanojimų, teikimų skatinti ar apdovanoti atitiktį teisės aktų reikalavimams;

  2.8. pagal kompetenciją teikia metodinę bei praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams sprendžiant iškilusius klausimus; 

  2.9.atlieka korupcijos prevencijos priemones valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, administruoja informaciją, gautą departamento pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu;

  2.10. vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo numatytus veiksmus, susijusius su departamento darbuotojų ir departamentui pavaldžių įstaigų vadovų privačių interesų deklaracijomis;

  2.11.padeda departamento direktoriui užtikrinti profesinių sąjungų valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje veiklos ypatumus;

  2.12. pagal kompetenciją bendrauja su kitomis įstaigomis;

  2.13. vykdo kitas teisės aktuose bei departamento vadovybės pavestas užduotis.III. TEISĖS

   

      

 • Korupcijos prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Egidijus Užolas
  Viršininkas
  (8 5) 271 6808 (8 5) 271 6808
  I-405
  Mindaugas Valaitis
  Vyriausiasis tyrėjas
  Asta Sendriuvienė
  Vyriausioji specialistė
 • Vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Jucienė
  Viršininkė
  (8 5) 271 6881 (8 5) 271 6881
  I-405
  Arūnas Sriubas
  Vyriausiasis tyrėjas
  (8 389) 65 867 (8 389) 65 867
  Utena
  Rūta Palaimaitė-Juozaitienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 319) 60 121 (8 319) 60 121
  Prienai
  Aušra Radevičiūtė
  Vyriausioji specialistė
  (8 5) 219 8810 (8 5) 219 8810
  II-419
  Alina Gintautė
  Vyriausioji specialistė
  (8 41)39 7914 (8 41)39 7914
  Šiauliai
  Skaidra Kubilienė
  Vyriausioji specialistė
  (8 45) 50 3325 (8 45) 50 3325
  Panevėžys
 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūris Targonskas
  Viršininkas

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. nustatyti gaisrų prevencijos politiką ir ją įgyvendinti organizuojant valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

  1.2. organizuoti ir vykdyti gaisrų prevenciją Lietuvos Respublikoje; 

  1.3. įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas pramoninių avarijų prevencijos srityse;

  1.4. organizuoti ir vykdyti pramoninių avarijų prevenciją.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, valdyba atlieka šias funkcijas:

  2.1.   formuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros strateginės veiklos kryptis ir uždavinių įgyvendinimo formas, koordinuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrių veiklą;

  2.2.   dalyvauja rengiant ir savarankiškai rengia teisės aktus, reglamentuojančius gaisrų bei pramoninių avarijų prevenciją;

  2.3.  analizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdoma valstybinė priešgaisrinė priežiūra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;

  2.4.   analizuoja ir koordinuoja pramoninių avarijų prevencijos klausimus Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

  2.5.  organizuoja ir vykdo tikrinimus pavojinguose objektuose, nustatyta tvarka teikia Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie pavojingus objektus;

  2.6.   konsultuoja ir teikia pasiūlymus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms priešgaisrinės saugos klausimais;

  2.7.   pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, atestacijos komisijų darbe, tikrina jų priešgaisrinės saugos žinias;

  2.8.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus priešgaisrinės saugos bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;                  

  2.9.   inicijuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su gaisrų prevencija bei pramoninių avarijų prevencija;

  2.10.   pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyrius
  Tel. (8 5) 271 6880, El. p. konsultacija@vpgt.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurimas Gudžiauskas
  Kęstutis Skrickis
  Aurelijus Česūnas
  Saulius Ilgevičius
  Jolita Survilienė

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  1.1. organizuoti eksploatuojamų objektų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  1.2. koordinuoti priešgaisrinių gelbėjimo valdybų vykdomąvalstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklą;

  1.3. įgyvendinti valstybinės priešgaisrinės priežiūros strateginės veiklos kryptis.

  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. analizuoja, kaip vykdoma eksploatuojamų objektų valstybinė priešgaisrinė priežiūra Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  2.2.  dalyvauja formuojant valstybinės priešgaisrinės priežiūros strategiją ir rūpinasi jos įgyvendinimu, siūlo valstybinės priešgaisrinės priežiūros uždavinių įgyvendinimo formas;

  2.3. koordinuoja ir tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą jų darbui gerinti;

  2.4.  rengia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą ir darbo organizavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.5.   rengia priešgaisrinės saugos taisykles, kuriose nustatomi eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimai bei kitus priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.6.   teikia pasiūlymus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitoms institucijoms, rengiančioms priešgaisrinės saugos mokymo programas;

  2.7.   konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

  2.8.   pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, atestacijos komisijų darbe, tikrina jų priešgaisrinės saugos žinias;

  2.9.   pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus valstybinės priešgaisrinės priežiūros klausimais;

  2.10.   prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ikiteisminį tyrimą;

  2.11.   plėtoja bendradarbiavimą su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis gaisrų prevencijos srityje;

  2.12. analizuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų darbo rezultatus ir teikia pasiūlymus Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkui;

  2.13.   vykdo kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Gaisrų prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vincas Sasnauskas
  Viršininkas
  Laimonas Stulginskas
  Marijona Žalynaitė
  Eivitas Tupikas
  (8 443) 68 279 (8 443) 68 279
  Mažeikiai

  1.  Svarbiausieji skyriaus uždavinia:

  1.1  organizuoti gaisrų prevenciją ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamą darbą gaisrinės saugos normavimo taikymo srityse Lietuvos Respublikoje;

  1.2. įgyvendinti valstybinės priešgaisrinės priežiūros politiką Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  1.3. analizuoti ir kontroliuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamą darbą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityje;

  1.4. kontroliuoti pavojingųjų objektų pasirengimą valdyti avarijas.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1.  organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius gaisrų prevencijos normavimo taikymo sritis;

  2.2.  organizuoja ir rengia esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  2.3.  inicijuoja ir vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su gaisrų bei pramoninių avarijų prevencija;

  2.4. koordinuoja ir nustatyta tvarka kontroliuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą gaisrų prevencijos normavimo taikymo srityse;

  2.5. koordinuoja pramoninių avarijų prevenciją, vykdo tikrinimus pavojinguose objektuose, teikia Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas;

  2.6. organizuoja, rengia ir dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;

  2.7. teikia pasiūlymus komisijoms, atestuojančioms statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmones, dėl atestatų panaikinimo už nustatytus esminį statinio priešgaisrinės saugos reikalavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, vykdant atestate nurodytus darbus;

  2.8. pagal kompetenciją dalyvauja institucijų, atestuojančių statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmones ir vadovus, atestacijos komisijų darbe;

  2.9. rengia valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, pastabas ir pasiūlymus dėl jų rengiamų statybos techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, standartų, techninių sąlygų ir kitų teisės aktų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams;

  2.10. organizuoja departamento Techninės komisijos darbą;

  2.11. dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento techninių komitetų veikloje;

  2.12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, fizinių ir juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

  2.13. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos klausimais;

  2.14. teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams;

  2.15. kaupia, sistemina, analizuoja šalies ir užsienio valstybių gaisrų bei pramoninių avarijų prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, kitą normatyvinę ir metodinę literatūrą, susijusią su gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos reglamentavimu ir įgyvendinimu;

  2.16. plėtoja bendradarbiavimą su šalies ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis gaisrų bei pramoninių avarijų prevencijos srityse;

  2.17. vykdo kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Civilinės saugos valdyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edgaras Geda
  (8 5) 271 6842 (8 5) 271 6842
  515

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą;

  1.2. koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą ir gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje;

  1.3. planuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu;

  1.4. organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą;

  1.5. organizuoti ir koordinuoti perspėjimo sistemos funkcionavimą ir kolektyvinę apsaugą;

  1.6. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos mokymą;     

  1.7. pagal kompetenciją planuoti ir koordinuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  1.8. atstovauti Lietuvos Respublikos interesus civilinės saugos srityje tarptautinėse organizacijose ir renginiuose bei pagal kompetenciją įgyvendinti tarptautinius dokumentus nacionalinėje teisėje;

  1.9. dalyvauti analizuojant Departamento poreikius ir dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes, inicijuoti šiuos projektus, bei kartu su kitais Departamento administracijos padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl civilinės saugos sistemos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir veiklos tobulinimo, rengia teisės aktus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.2. nagrinėja Departamentui pateiktų teisės aktų civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.3. kaupia, analizuoja, sistemina, vertina ir apibendrina informaciją, būtiną civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas;

  2.4. tikrina civilinės saugos būklę ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais;

  2.5. organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir darbą;

  2.6. pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus;

  2.7. organizuoja ir dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir joje dalyvauja;

  2.8. registruoja Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro objektus, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir teikia registro duomenis ir dokumentus, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus;

  2.9. vertina gyventojų individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonių poreikį, valstybės išteklių panaudojimo poreikius ir teikia siūlymus dėl šių poreikių tenkinimo;

  2.10. analizuoja ir teikia siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio;

  2.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

  2.12. organizuoja civilinės saugos mokymo procesą Lietuvoje;

  2.13. plėtoja visuomenės švietimą civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse, propaguoja savisaugos kultūrą ir atsakingą elgesį;

  2.14. organizuoja Lietuvos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo atlikimą, koordinuoja Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą;

  2.15. pagal kompetenciją vykdo finansinių išteklių valstybės savivaldybėms perduotoms civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti savivaldybėse panaudojimo priežiūrą;

  2.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybinio lygio civilinės saugos pratybas, pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos sistemos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir veiklos tobulinimo bei koordinavimo klausimais, dalyvauja tarptautinėse pratybose;

  2.17. organizuoja gyventojų ir civilinės saugos subjektų perspėjimo patikrinimus;

  2.18. analizuoja tarptautinių organizacijų dokumentus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais, rengia išvadas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

  2.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tatjana Milkamanovič
  Giedrius Viganauskas
  Rimas Ožalinskas
  Kasparas Večerskis

  1. Svarbiausieji valdybos uždaviniai:

  1.1. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą;

  1.2. koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą ir gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje;

  1.3. planuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos sistemos uždavinius ekstremaliųjų situacijų metu;

  1.4. organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą;

  1.5. organizuoti ir koordinuoti perspėjimo sistemos funkcionavimą ir kolektyvinę apsaugą;

  1.6. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos mokymą;     

  1.7. pagal kompetenciją planuoti ir koordinuoti valstybės pasirengimą įgyvendinti civilinės saugos užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  1.8. atstovauti Lietuvos Respublikos interesus civilinės saugos srityje tarptautinėse organizacijose ir renginiuose bei pagal kompetenciją įgyvendinti tarptautinius dokumentus nacionalinėje teisėje;

  1.9. dalyvauti analizuojant Departamento poreikius ir dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes, inicijuoti šiuos projektus, bei kartu su kitais Departamento administracijos padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną.

  2.  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl civilinės saugos sistemos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir veiklos tobulinimo, rengia teisės aktus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.2. nagrinėja Departamentui pateiktų teisės aktų civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais projektus;

  2.3. kaupia, analizuoja, sistemina, vertina ir apibendrina informaciją, būtiną civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas;

  2.4. tikrina civilinės saugos būklę ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais;

  2.5. organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius ir darbą;

  2.6. pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus;

  2.7. organizuoja ir dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir joje dalyvauja;

  2.8. registruoja Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro objektus, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir teikia registro duomenis ir dokumentus, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus;

  2.9. vertina gyventojų individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonių poreikį, valstybės išteklių panaudojimo poreikius ir teikia siūlymus dėl šių poreikių tenkinimo;

  2.10. analizuoja ir teikia siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio;

  2.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

  2.12. organizuoja civilinės saugos mokymo procesą Lietuvoje;

  2.13. plėtoja visuomenės švietimą civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse, propaguoja savisaugos kultūrą ir atsakingą elgesį;

  2.14. organizuoja Lietuvos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo atlikimą, koordinuoja Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą;

  2.15. pagal kompetenciją vykdo finansinių išteklių valstybės savivaldybėms perduotoms civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti savivaldybėse panaudojimo priežiūrą;

  2.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybinio lygio civilinės saugos pratybas, pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos sistemos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir veiklos tobulinimo bei koordinavimo klausimais, dalyvauja tarptautinėse pratybose;

  2.17. organizuoja gyventojų ir civilinės saugos subjektų perspėjimo patikrinimus;

  2.18. analizuoja tarptautinių organizacijų dokumentus civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais, rengia išvadas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

  2.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   

 • Gyventojų apsaugos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernestas Trunovas