Konkursai

Konkursai į valstybės tarnybą

Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniuje  ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse. 

Darbo sąlygos

 • Darbo grafikas pamaininis, slenkantis.
 • Pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis.
 • Pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius).
 • Atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį.
 • Laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos.
 • Statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų.
 • Darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

Išsamesnė informacija tel. Nr. (8 5) 239 1903, (8 5) 239 1904, el. p. dalia.cijauskiene@112.lt, www.bpc.lrv.lt.


 


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKELBIMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) 3 pareigybėms (darbo vietos – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose)

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – administruoti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (toliau – VPGT) naudojamas informacinių technologijų ir ryšių sistemas, užtikrinti nenutrūkstamą jų darbą, vykdyti jų priežiūrą, rengti informacinių ir ryšių sistemų diegimo VPGT projektus.

Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu fizinių mokslų studijų srities, informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, matematikos ir kompiuterių mokslo krypties arba technologijos mokslų studijų srities, elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos krypties išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius VPGT veiklą ir darbo organizavimą, informacinių technologijų ir ryšių sistemų panaudojimą;

4. mokėti administruoti šias kompiuterines programas: MS Windows Server, Linux, MS Sharepoint, MS Active Directory, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);

5. gebėti rengti informacinių sistemų diegimo projektus, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ arba lygiaverčiu programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis, kita organizacine technika;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

8. būti pareigingas, darbštus, pasižymėti iniciatyvumu, gebėti bendrauti.

_____________________________

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

5. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Skelbimas galioja iki 2019 m. balandžio 1 d. įskaitytinai.

Telefonas:        (8 5) 271 9293

El. paštas:        ingrida.cepeniene@vpgt.lt

Adresas:          Švitrigailos g. 18, Vilnius


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 2-1, LT-44294 Kaunas) skelbia atranką laisvoms  Komandos specialisto  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) 2 pareigybėms užimti.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų vykdymą, komandos dokumentų rengimą, materialinių vertybių apskaitą, personalo administravimą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybinės įstaigos darbo organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą;

4. išmanyti raštvedybos taisykles;

5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

6. gebėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis (MS Word, Excel, Outlook Express) ir informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis.

_________________________________

Informacija pretendentams:

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu);

2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinanti dokumentą(-us);

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą).

Pretendentai  dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 1 d. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Aprašo 3 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas  – žodžiu (pokalbis).

Informacija apie atranką teikiama telefonu (8 37) 37 23 40 arba elektroniniu paštu – irena.susinskiene@vpgt.lt.

 


Konkursas į PAGD PRIE VRM VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 4-OSIOS KOMANDOS SPECIALISTO (A2), darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas

 

VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

4– OSIOS KOMANDOS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS

 

1.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas)  Vilniaus  priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4-osios komandos (toliau – komandos) specialistas (toliau – specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų vykdymą, komandos dokumentų rengimą, materialinių vertybių apskaitą, personalo administravimą.

4. Pareigybės pavaldumas - tiesiogiai pavaldus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4-osios komandos viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybinės įstaigos darbo organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą,;

5.4. išmanyti raštvedybos taisykles;

5.5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.6. gebėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis (MS Word, Excel, Outlook Express) ir informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja degalų, tepalų, putokšlio bei kitų eksploatacinių medžiagų tiekimą, racionalų panaudojimą bei išdavimo apskaitą, ne rečiau kaip kartą per mėnesį ruošia jų inventorizaciją, ataskaitas;

6.2. sprendžia automobilių remontui reikalingų detalių bei medžiagų tiekimo klausimus;

6.3. organizuoja asmeninės apsaugos priemonių išdavimą, vykdo jų apskaitą ir paskyrimą komandos pareigūnams;

6.4. susistemina tarnybinės uniformos poreikį, vykdo jos apskaitą ir išdavimą komandos pareigūnams;

6.5. atlieka komandos saugos ir sveikatos instrukcijų registravimą, instruktavimą darbo vietoje, prireikus rengia instrukcijas, rengia priemonių planus saugiam darbui užtikrinti, kontroliuoja asmeninės apsaugos priemonių tinkamumą, organizuoja jų bandymus;

6.6. pildo pareigūnų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.7. atsako už komandos pareigūnų kelionės kompensavimo išlaidų dokumentų tvarkymą ir pateiktų duomenų teisingumą;

6.8. kontroliuoja ir atsiskaito apie šilumos, elektros ir vandens sąnaudas;

6.9. atsako už komandos teritorijos ir patalpų priežiūrą, pastatų techninės dokumentacijos pildymą, patalpose buitinių prietaisų tvarkingą eksploatavimą, saugų naudojimąsi;

6.10. organizuoja 4-osios komandos pastatų ir statinių atnaujinimą;

6.11. esant operatyviniam būtinumui - skubiai atvyksta į komandą arba į kitą nurodytą priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų susirinkimo vietą;

6.12. teikia pareigūnų sąrašus bei ataskaitas dėl privalomojo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo;

6.13. išduoda komandos budinčių pamainų darbuotojams, tarnybinių patalpų valytojai, teritorijos valytojui, sanitarines higienines priemones ir inventorių švarai bei tvarkai tarnybinėse ir buitinėse patalpose palaikyti;

6.14. vykdo komandai priskirto turto priėmimą, apskaitą, jo perdavimą;

6.15. atsako už komandos budinčių pamainų darbo (budėjimo) grafikų (pamainos darbo trukmės) kontrolę, suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio viršvalandžių suvestinės pildymą ir pateikimą departamento Darbo užmokesčio apskaitos skyriui;

6.16. teikia komandos viršininkui, pagal kompetenciją, sekantiems biudžetiniamsmetams komandai reikiamųprekių, paslaugų ir darbų poreikį;

6.17. analizuoja perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinką, renka informaciją apie rinkoje esančių, komandos poreikiui reikalingų, prekių, paslaugų ir darbų kainas, pasiūlą, potencialius tiekėjus;

6.18. vykdo pavedimus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu;

6.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio komandos viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti valdybos paskirti komandai strateginiai tikslai.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

7. Už jam pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą (kokybiškai ir laiku), įgaliojimų viršijimą, profesinės etikos normų pažeidimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

5. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

SKELBIMO NR. 57542  EL.PASLAUGŲ MODULYJE - PASKELBTAS 2019-03-22.  PRAŠYMAI PRIIMAMI IKI 2019-04-05 įskaitytinai.


 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ŠIAULIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia atranką statutinio valstybės tarnautojo pareigybei  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialisto pareigybei.

Pareigybės grupė: 9

Specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos kapitonas

  Pareigybės aprašymas:

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pajėgų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2. Pareigybės grupė - 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Pareigūno pareigybė reikalinga Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Valdyba) Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimui bei funkcijų vykdymui, valdybos padalinių nuolatinės parengties ir operatyviosios veiklos planavimui, organizavimui, valdymui bei kontrolei, likviduojant avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių padarinius, gelbėjant žmones ir teikiant pagalbą nukentėjusiems bei užtikrinti tinkamą narų veiklą valdybos padaliniuose.

4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

 

III SKYRIUS          

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

5.  Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir mokėti praktikoje taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų organizavimą, priešgaisrinę saugą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles;

5.5. gebėti valdyti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, numatyti darbo perspektyvas, teikti pasiūlymus, turėti darbo koordinavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.9. atitikti antrąjį vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5.10.  turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;

5.11.  atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

6.  Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia su gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimu bei vykdymu susijusius klausimus;

6.2. pagal kompetenciją rengia dokumentų, įsakymų, nuostatų, instrukcijų, pareigybių aprašymų projektus, organizuoja Skyriaus pareigūnų pasitarimus, darbo rezultatų aptarimus, teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl pareigūnų paskatinimo ar tarnybinių patikrinimų inicijavimų;

6.3. analizuoja, kaip vykdomi gaisrų gesinimo ir kiti gelbėjimo darbai Valdybos veiklos teritorijoje, rengia ataskaitas, analizes, informacinę medžiagą, teikia išvadas ir raštiškus siūlymus skyriaus viršininkui gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų tobulinimo klausimais;

6.4. koordinuoja Valdybos struktūrinių padalinių veiklą gaisrų gesinimo srityje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą jų darbui gerinti, dalyvauja tarnybinės veiklos patikrinimuose, siekiant užtikrinti jų tinkamą darbo organizavimą;

6.5. pagal kompetenciją kontroliuoja Valdybos padaliniuose vykdomą specializuotą narų veiklą, teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl reikiamų priemonių įsigijimo ir narų veiklos efektyvumo gerinimo;

6.6. kontroliuoja ir dalyvauja budinčių pamainų pareigūnų parengimo procese, teikia metodinę pagalbą, organizuojant tarnybinius mokymus,  aptariant bei numatant įvykių likvidavimo eigą;

6.7. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo neformalų ugniagesių mokymą;

6.8. rengia ir teikia tvirtinimui Skyriaus pareigūnų darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.9.  administruoja transporto priemonių telemetrinių duomenų teikimo sistemą Valdybos viršininko nustatyta tvarka;

6.10.  rengia ir teikia tvirtinimui savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime, priėmimo į Valdybą dokumentaciją, dalyvauja savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinime, mokymo procese, teikia Valdybos viršininkui ir Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl savanorių ugniagesių veiklos skatinimo ir tobulinimo;

6.11.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.12.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis gaisrinės saugos klausimais, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Skyriaus viršininkui, siekiant skatinti gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų srityje;

6.13.  dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų komisijų darbe, svarstant klausimus, susijusius su gaisrų gesinimų ir kitais gelbėjimo darbais;

6.14.  pagal savo kompetenciją atstovauja tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;

6.15.  pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

6.16.  esant tarnybiniam būtinumui vykdo Skyriaus viršininko funkcijas;

6.17.  esant tarnybiniam būtinumui vykdo Skyriaus budinčios pamainos vyresniojo specialisto arba specialisto funkcijas;

6.18.  vykdo kitus Valdybos viršininko ar Skyriaus viršininko su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Valdybos veiklos tikslai.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

   7. Pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

___________________________________________ 

 

            Pretendento atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis) vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio nuostatomis.

            Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

            1. Prašymą dalyvauti konkurse (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu).

            2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją).

            3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (originalą ir kopiją).

            4. Gyvenimo aprašymą.

            5. Kitus skelbime nurodytus dokumentus (kopijas), būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

            Dokumentai gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.

Prašymai priimami iki 2019 m. balandžio 5 d. įskaitytinai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Administraciniame skyriuje, adresu: J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 41) 39 79 35.


 


 


 


 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-25