Konkursai

Konkursai į valstybės tarnybą

Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniuje  ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse. 

Darbo sąlygos

 • Darbo grafikas pamaininis, slenkantis.
 • Pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis.
 • Pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius).
 • Atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį.
 • Laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos.
 • Statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų.
 • Darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

Išsamesnė informacija tel. Nr. (8 5) 239 1903, (8 5) 239 1904, el. p. dalia.cijauskiene@112.lt, www.bpc.lrv.lt.


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimo specialisto pareigoms

Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) pirkimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – skyriaus pirkimo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešuosius pirkimus, rengti konkursų dokumentus, vertinti tiekėjų bendrųjų ir kvalifikacinių reikalavimų atitikimą konkurso dokumentams, analizuoti ir teikti informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą.

Pareigybės pavaldumas – skyriaus pirkimo specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės akus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

_____________________________

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

5. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Skelbimas galioja iki 2019 m. gegužės 21 d. įskaitytinai.

Telefonas:        (8 5) 271 9293

El. paštas:        ingrida.cepeniene@vpgt.lt

Adresas:          Švitrigailos g. 18, Vilnius


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos specialisto pareigoms

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos (toliau – Komanda) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – Komandos specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Komandos turto priežiūrą, apskaitą, įsigijimą ir išdavimą, dokumentų valdymą.

Pareigybės pavaldumas – Komandos specialistas tiesiogiai pavaldus Komandos viršininkui.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės bei vidaus tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

3. išmanyti teisės aktus, susijusius su materialinių vertybių įsigijimu, saugojimu ir nurašymu bei likvidavimu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisykles;

4. mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6. mokėti dirbti kompiuteriu, naudojant Microsoft Office programų paketą;

7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

_____________________________

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą –nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

5. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

_______________________________________________

Skelbimas galioja iki 2019 m. gegužės 17 d. įskaitytinai.

Telefonas:        (8 386)  69 617

El. paštas:        gitana.kajenaite@vpgt.lt

Adresas:          Švitrigailos g. 18, Vilnius


2019 m. gegužės 9 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. TE-161 „ Dėl atrankos į laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas atšaukimo“ a t š a u k t a   atranka į laisvas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko (statutinio valstybės tarnautojo, 6 pareigybių grupės) pareigas (buvo paskelbta 2019 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje). 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

S K E L B I M A S

Skelbiama atranka į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Komandos Budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo  pareigas

Pareigybių grupė – 15

 

PANEVĖŽIO  PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

KOMANDOS BUDINČIOS PAMAINOS UGNIAGESIO GELBĖTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos (toliau- PAGD prie VRM) Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PanevėžioPGV) 1-osios komandos (toliau – Komandos)  budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

 2. Pareigybės grupė – 15.

   

  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

             

 3. Budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

   

  III SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

   

 4. Šias pareigas einantis pareigūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

  2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

  4.  išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

  5. gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

  6. gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

  7. gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

  8. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

  9. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

  10. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

  11. atitikti teisės aktuose nustatytusreikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

  12. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, I skiltiesnustatytus reikalavimus;

  13. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše nustatytą atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

   IV SKYRIUS

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO  FUNKCIJOS

   5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

   5.1. gesina gaisrus;

   5.2. teikia pagalbą gyventojams;

   5.3. lokalizuoja pavojingas chemines medžiagas;

   5.4. lokalizuoja radioaktyviąsias medžiagas;

   5.5. atlieka gelbėjimo darbus transporto įvykio metu;

   5.6. atlieka darbus aukštyje, gylyje;

   5.7. atlieka gelbėjimo darbus vandenyje;

   5.8. atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose;

   5.9. teikia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms;

   5.10. dirba su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika, motorine įranga, atlieka jos priežiūrą

   5.11. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų, parengia techniką bei įrangą tolesniam naudojimui;

   5.12. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

   5.13. dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą;

   5.14. saugo komandos statinius, palaiko švarą ir tvarką;

   5.15. pagal kompetencija vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

5.16. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

5.17. vykdo kitus Komandos pamainos vado ir skyrininko pavedimus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Komandos pamainos skyrininkui, o jo nesant, pamainos vadui.

____________________

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu); gyvenimo aprašymą; asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Jeigu atrankoje dalyvauja  departamento pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių  dokumentų kopijos  yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 14 d. įskaitytinai  adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Ramygalos g. 14, 205 kab., Panevėžys. tel: (8 707) 69 690   el.p. raimonda.zilinskiene@vpgt.lt

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

 

Skelbiama atranka į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pareigas

Pareigybių grupė – 6

Nekarinis pareigūno laipsnis – vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas.

 

ELEKTRĖNŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau­ – tarnyba) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 6.

 

II. PASKIRTIS

 

3.  Tarnybos  viršininko pareigybė reikalinga tarnybai nustatytiems uždaviniams įgyvendinti tarnybos veiklos teritorijoje, t. y. organizuoti gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams vykdyti, vykdyti civilinės saugos užduotims, įgyvendinti gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremaliųjų situacijų prevencijai.

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą darbo santykių reguliavimą, finansinę veiklą;

5.4. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.5. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5.6. gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus;

5.7. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už tarnybai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, veiklos organizavimą;

6.2. užtikrina, kad tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.3. planuoja tarnybos veiklą, vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu, paskirsto užduotis ir pavedimus pavaldiems darbuotojams, pagal kompetenciją teikia departamentui pasiūlymus departamento metinio veiklos plano projektui;

  6.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarnybai priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų organizavimo ir įgyvendinimo, veiklos gerinimo, tarnybos ir jos struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų, darbuotojų tarnybos eigos;

6.5. rengia tarnybos metinio veiklos plano projektą ir teikia jį tvirtinti departamento direktoriui;

6.6. pagal kompetenciją, ketvirčiui pasibaigus, teikia departamento direktoriui informaciją apie metiniame veiklos plane numatytų priemonių, veiksmų, kurie įtraukti į departamento metinį veiklos planą, vykdymą;

6.7. departamento direktoriui įgaliojus vykdo įgaliojime nustatytas direktoriaus kompetencijos funkcijas;

6.8. užtikrina darbo sąlygas tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

6.9. rengia tarnybai skirtų asignavimų sąmatų projektus ir teikia juos departamentui tvirtinti;

6.10. rengia ir tvirtina įgyvendinamos programos priemonės (priemonių) išlaidų planą;

6.11. racionaliai ir taupiai naudoja departamento tarnybai skirtas biudžeto lėšas pagal nustatytą paskirtį tarnybos veikloms vykdyti ir tikslams įgyvendinti;

6.12. pagal kompetenciją priima sprendimus dėl turto naudojimo tarnyboje;

6.13. pagal kompetenciją atstovauja tarnybai arba departamentui;

6.14. tarnybos vardu pasirašo dokumentus;

6.15. organizuoja ir vadovauja tarnybos pareigūnų pasitarimams, analizuoja kilusių gaisrų ir avarijų situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir „Lietuvos energijos gamyba”, AB Elektrėnų komplekse, teikia pasiūlymus departamentui ir dėl situacijos gerinimo;

6.16. dalyvauja departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato  tarnybos veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą;

6.17. vadovauja gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams ekstremaliųjų situacijų atvejais;

6.18. organizuoja tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su visuomeninėmis organizacijomis ir viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

6.19.  užtikrina tarnybos viešųjų ryšių įgyvendinimą;

6.20. atstovauja tarnybai veiklos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;

6.21. dalyvauja Elektrėnų savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos veikloje;

6.22. organizuoja visuomenės švietimą civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais, dalyvauja įgyvendinant saugios bendruomenės ir saugios aplinkos kūrimą ir stiprinant visuomenės savisaugos kultūrą;

6.23. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

6.24. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą tarnyboje;

6.25. vykdo departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;

6.26. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7.  Tarnybos viršininkas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – departamento direktoriaus pavaduotojams.

 

________________________________

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus vardu); gyvenimo aprašymą; asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Jeigu atrankoje dalyvauja  departamento pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių  dokumentų kopijos  yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 20 d. įskaitytinai  adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Teisės ir personalo skyrius, Švitrigailos g. 18, 407 kab., Vilnius. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 6818, el. p. violeta.glinskiene@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-13