Konkursai

Konkursai į valstybės tarnybą

Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniuje  ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse. 

Darbo sąlygos

 • Darbo grafikas pamaininis, slenkantis.
 • Pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis.
 • Pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius).
 • Atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį.
 • Laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos.
 • Statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų.
 • Darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

 

Paskelbta     Galioja iki       Konkursas pareigoms eiti

 


 


BENDROJO PAGALBOS CENTRO

S K E L B I M A S

 

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia atranką į laisvas pareigūno – Centro Vilniaus skyriaus jaunesniojo specialisto – pareigas.

Aukščiausias galimas specialus nekarinis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

 

VILNIAUS SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.       Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.       Pareigybių grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

3.       Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą kompetenciją;

5.2.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą;

5.3.    žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

5.4.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema (BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga;

5.5.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti gerus bendravimo įgūdžius;

5.6.    atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.7.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.8.    atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.    atsako į pagalbos skambučius;

6.2.    priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;

6.3.    pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu;

6.4.    perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, pagal pagalbos tarnybų pateiktus algoritmus;

6.5.    teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti savo pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;

6.6.    esant būtinumui, pagal kompetenciją, teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

6.7.    esant poreikiui, administruoja skambučius, gautus socialinių paslaugų telefono numeriu 116 000;

6.8.    esant poreikiui, administruoja pranešimus, gautus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 112 (GPIS 112 aplikacija) arba trumposiomis žinutėmis (SMS);

6.9.    nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus, asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais;

6.10.  nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie pagalbos prašymus, susijusius su ypatingais įvykiais;

6.11.  teikia pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui) siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;

6.12.  esant poreikiui, laikinai vykdo pamainos vyresniojo specialisto (pamainai vadovaujančio darbuotojo) funkcijas;

6.13.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Skyriaus jaunesnysis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Skyriaus viršininkui. Pamainos metu Skyriaus jaunesnysis specialistas operatyviai pavaldus ir už jam priskirtų funkcijų ir duotų pavedimų vykdymą atsiskaito pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui).

 

Informacija pretendentams

Atranka vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintų „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos sistemos organizavimo taisyklių“ nuostatų.

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Centro viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus šiame skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 9 d. įskaitytinai  Centro Organizaciniame skyriuje, 101 kab., adresu Petro Vileišio g. 20A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (85) 2391903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt.


VILNIAUS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Vilniaus APGV) skelbia atranką Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Vilniaus APGV) Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Širvintų PGT) budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo pareigybei užimti.

Pareigybių grupė – 15

Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis –  puskarininkis.

 

ŠIRVINTŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS BUDINČIOS PAMAINOS UGNIAGESIO GELBĖTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus APGV Širvintų PGT budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Įstaigos grupė – III.

3. Pareigybės grupė – 15

II. PASKIRTIS

4. Ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą, mažinti gaisro padarinius, gelbėti nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlikti kitus gelbėjimo darbus, likviduoti gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikti nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - viešojo saugumo - veiklos  srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

6.2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimą;

6.5. gebėti dirbti dinamiškai besikeičiančiose situacijose;

6.6. gebėti naudotis gaisriniais bei gelbėjimo automobiliais – žinoti jų klasifikaciją, paskirtį, sutartinį automobilių žymėjimą;

6.7. gebėti naudotis: gaisrine, gelbėjimo įranga ir ryšio priemonėmis;

6.8. gebėti atlikti paprastus hidraulinius skaičiavimus;

6.9. išmanyti degimo teorijos pagrindus;

6.10. išmanyti degimo nutraukimo principus;

6.11. išmanyti gesinamąsias medžiagas ir gebėti jas teisingai taikyti gesinant gaisrus;

6.12. išmanyti gaisrų gesinimo taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

6.13. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

6.14. nebijoti aukščio ir uždaros erdvės;

6.15. išmanyti gelbėjimo darbų taktikos pagrindus;

6.16. turėti bendrų žinių apie radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

6.17. turėti bendrų žinių apie chemines medžiagas ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio galimybes;

6.18. gebėti nustatyti evakuacinius kelius;

6.19. išmanyti pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus;

6.20. išmanyti pastatų konstrukcijas, jų sudedamuosius elementus;

6.21. gebėti dirbti su autonominiais atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatais;

6.22. išmanyti pirmosios pagalbos teikimo taisykles;

6.23. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

6.24. turėti (įgyti):

6.24.1. vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti „C“ kategorijoms priskirtas transporto priemones;

6.24.2. pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais;

6.24.3. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių vairuotojų kvalifikacinį pažymėjimą.

6.25. atitikti II skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose Vidaus reikalų  ministerijos  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus;

6.26. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

6.27. turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

6.28. įvykdyti nustatytas užduotis pagal pamainos, skyriaus ir individualius pasirengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į incidento vietą;

7.2. gesina gaisrus, mažina gaisro padarinius, gelbėja žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlieka kitus gelbėjimo darbus, likviduoja gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikia nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą;

7.3. atlieka gelbėjimo darbus išsiliejus naftos produktams, incidentuose su pavojingomis medžiagomis, radiaciniuose incidentuose;

7.4. gesina gaisrus ir atlieka gelbėjimo darbus esant pastatų griūtims, orlaivių ir traukinių avarijose, pramoninėse avarijose;

7.5. gesina gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus panaudojant specialią gesinimo ar gelbėjimo techniką bei įrangą;

7.6. dirba su gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga;

7.7. nuolat atnaujina turimas žinias apie Tarnybos operacijų rajoną, kelius, privažiavimus, vandens šaltinių, objektų išsidėstymą, taktinius techninius, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, įrangos, mokėti jais dirbti;

7.8. užtikrina, kad gesinimo ir gelbėjimo technika bei įranga būtų nuolat parengtos;

7.9. užtikrina, kad gaisriniai ir gelbėjimo automobiliai būtų nuolat parengti;

7.10. panaudojus gaisrinius ir gelbėjimo automobilius, griežtai laikosi techninės priežiūros taisyklių, nuostatų, instrukcijų, parengia juos tolimesniam naudojimui;

7.11. mokosi ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo technikos, nuolat gilina profesines žinias, kelia kvalifikaciją;

7.12. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

7.13. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, gesinant gaisrus, vykdant gelbėjimo darbus, užsiėmimų metu;

7.14. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

7.15. dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą, laikosi asmens higienos reikalavimų;

7.16. nustatytu laiku privalomai profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.17. laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

7.18. saugo tarnybos statinius, palaiko švarą;

7.19. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

7.20. vykdo kitus Valdybos, Tarnybos vadovybės, budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus, siekiant įstaigos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jam nesant pamainos vadui.                                                      

______________________________________________________________________________

Pretendentai privalo pateikti:
 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Vilniaus APGV viršininko vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.
 Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 14 d. imtinai, Valdybos Organizaciniame skyriuje, 318 kab., adresu: Švitrigailos g. 18 (II-as korpusas), LT-03223 Vilnius.

Informacija apie atrankas teikiama telefonu (8 5) 271 7526, (8 5) 219 8816 arba elektroniniu paštu – ieva.kapacinskaite@vpgt.lt, inga.ramanauskiene@vpgt.lt


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką šioms laisvoms statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms:

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų  valdybos  Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiojo tyrėjo

Pareigybių grupė – 8

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ VALDYBOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

1. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos (toliau – valdyba) Korupcijos prevencijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 8.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones bei užtikrinti mokymų, tiriamosios veiklos ir analizės organizavimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas).

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM STATUTINIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

5. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, korupcijos prevenciją VPGT bei viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;

5.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sugebėti strategiškai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus, turėti darbo koordinavimo įgūdžių, valdymo sugebėjimų, savarankiškai planuoti, organizuoti  savo veiklą;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

V. ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  STATUTINIO VALSTYBĖS  TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  dalyvauja rengiant departamento kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, departamente vykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaitą;

6.2. esant poreikiui dalyvauja organizuojant mokymus kompetencijos ribose departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams;

6.3. vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo numatytus veiksmus, susijusius su departamento darbuotojų  privačių interesų deklaracijomis, kontroliuoja departamento valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų derinimą, konsultuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, rengia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo;

6.4. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su departamento administracijos padaliniais, departamentui pavaldžiomis įstaigomis ir kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

6.5.  pagal kompetenciją vykdo naujai priimtų VPGT darbuotojų adaptacijos programą;

6.6. dalyvauja atliekant VPGT veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

6.7.  analizuoja informaciją korupcijos prevencijos ir viešųjų ir privačių interesų srityje;

6.8. atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole bei viešųjų ir privačių interesų derinimu valstybinėje tarnyboje susijusią veiklą;

6.9.  valdybos viršininko pavedimu nagrinėja skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais;

6.10.  pagal kompetenciją vykdo kitus valdybos vadovybės pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

  7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

______________________________________

         

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto

Pareigybių grupė – 9

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ VALDYBOS

VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

 

1. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos (toliau – valdyba) Vidaus tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 9.

II. PASKIRTIS

 

   3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – departamentas) pareigūnų bei kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimą ir prevenciją, tarnybinių patikrinimų atlikimą ir tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

   4. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAMSTATUTINIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

 

          5. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

          5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

          5.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų tarnybos stažą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;

          5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, korupcijos prevenciją VPGT;

          5.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sugebėti strategiškai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti  savo veiklą;

          5.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

          5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

          5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

          5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

V. ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  STATUTINIO VALSTYBĖS  TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų departamento pareigūnų, valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar darbuotojų darbo pareigų pažeidimų bei kitų departamento direktoriaus į pareigas skiriamų pareigūnų tarnybinių nusižengimų, valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar darbuotojų darbo pareigų pažeidimų ir teikia departamento direktoriui išvadas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo;

6.2. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia vadovybei pasiūlymus jų prevencijos klausimais;

6.3. teikia informaciją dėl tarnybinių nuobaudų panaikinimo;

6.4. vykdo kovos su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų naudojimu priemones departamente;

6.5. departamento vadovybei pavedus atlieka tikslinius ir kontrolinius patikrinimus, susijusius su valdybos veikla, departamentui pavaldžiose įstaigose;

6.6. organizuoja ir dalyvauja departamento Etikos komisijos veikloje;

6.7. renka duomenis apie departamento darbuotojus iš administracinių teisės nusižengimų, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų, teisės aktų nustatyta tvarka kompetencijos ribose naudojasi Vidaus reikalų pareigūnų ir Valstybės tarnautojų registrų duomenimis;

6.8. organizuoja ir dalyvauja departamento Elgesio nedarbingumo metu taisyklių apdraustiems asmenims pažeidimų nustatymo komisijos veikloje;

6.9. organizuoja ir dalyvauja departamento Tarnybinių ginčų komisijos veikloje;

6.10. dalyvauja rengiant tarnybinių patikrinimų ataskaitas;

6.11. valdybos ar skyriaus viršininko pavedimu atstovauja valdybą kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

   6.12. valdybos ar skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais, esant reikalui, pagal skyriaus kompetenciją kontroliuoja skundų ir pareiškimų nagrinėjimą valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose;

  6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus valdybos vadovybės pavedimus;

  6.14. pagal kompetenciją bendrauja su kitomis departamento struktūriniais padaliniais.

          VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

  7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

________________________________________________

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus vardu); gyvenimo aprašymą; asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 14 d. įskaitytinai adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo skyrius, Švitrigailos g. 18, 407 kab., Vilnius. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 6818, el. p. violeta.glinskiene@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.


Skelbimo Nr.: 40088

Skelbimo data: 2018-12-05

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Pareigybės charakteristika

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. Paskirtis

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų skatinimą ir apdovanojimą; departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų privalomų periodinių profilaktinių patikrinimų vykdymą bei padeda koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose.

 

II. Veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – personalo administravimo bei specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

IV. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais, teikia pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.2. pagal kompetenciją tvarko Vidaus reikalų pareigūnų ir Valstybės tarnautojų registrų duomenis, siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, bei atsako už pateiktų duomenų teisingumą;

7.3. rengia departamento direktoriaus įsakymų dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų skatinimo, apdovanojimo projektus, organizuoja apdovanotųjų darbuotojų apskaitą, kuruoja apdovanojimų ir reikalingų blankų gamybą. Rengia asmenų pristatymo valstybės apdovanojimams dokumentus. Tikrina departamento direktoriaus teikiamų ženklų, apdovanojimų, teikimų skatinti ar apdovanoti atitiktį teisės aktų reikalavimams;

7.4. pagal kompetenciją tikrina apdovanojimų, teikimų skatinti ar apdovanoti atitiktį teisės aktų reikalavimams;

7.5. konsultuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus skatinimo ir apdovanojimo klausimais, teikia metodinę pagalbą;

7.6. padeda koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;

7.7. organizuoja departamento karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, tvarko su tuo susijusią dokumentaciją;

7.8. rengia dokumentus, susijusius su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) personalo valdymu, analizuoja ir apibendrina gaunamą informaciją dėl departamentui pavaldžiose įstaigose pareigybių komplektavimo ir paskirstymo, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo VPGT;

7.9. padeda rengti departamento personalo motyvacijos sistemą, teikia siūlymus sistemos tobulinimui;

7.10. užtikrina departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų privalomus periodinius profilaktinius patikrinimus, rengia dokumentus dėl departamento pareigūnų ir darbuotojų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų bei kontroliuoja šių patikrinimų eigą;

7.11. užtikrina departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių patikrinimų srautą, bendradarbiauja su medicinos įstaigomis, siekiant užtikrinti tinkamą valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtį.

7.12. pagal kompetenciją tvarko vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinių pratimų atlikimo rezultatų suvestines;

7.13. padeda padalinių vadovams organizuoti naujai priimtam personalui adaptavimą ir integravimą departamente;

7.14. pagal kompetenciją kontroliuoja ir tikrina, kaip departamentui pavaldžiose įstaigose laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų personalo valdymo klausimais;

7.15. pagal kompetenciją nagrinėja pretenzijas, skundus ir kitus pavestus dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus departamento direktoriaus ir jo pavaduotojų bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 271 6872, pagd@vpgt.lt,


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką Mažeikių objektinės  priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko (nuo 2019-01-01) pareigoms.

Pareigybių grupė – 3

 

MAŽEIKIŲ OBJEKTINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

 VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdybos viršininkas).

2. Pareigybių grupė – 3.

II PASKIRTIS

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Mažeikių objektinės PGV) viršininko pareigybė reikalinga Mažeikių objektinei PGV nustatytiems uždaviniams įgyvendinti:  gaisrų gesinimui organizuoti ir gelbėjimo darbams vykdyti, gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremaliųjų situacijų prevencijai įgyvendinti.

 

III VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą darbo santykių reguliavimą, finansinę veiklą;

 5.4. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.5. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5.6. gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus;

5.7. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia Mažeikių objektinės PGV kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Mažeikių objektinei PGV pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Mažeikių objektinės PGV veiklos organizavimą;

6.2. užtikrina, kad Mažeikių objektinės PGV veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.3. planuoja, organizuoja ir vykdo Mažeikių objektinės PGV veiklą vadovaudamasis departamento strateginiu veiklos planu, departamento metiniu veiklos planu ir Mažeikių objektinės PGV metiniu priemonių planu;

6.4. teikia departamentui ataskaitą apie priemonių, įtrauktų į departamento strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, už kurių vykdymą atsakinga Mažeikių objektinė PGV, vykdymą. Taip pat teikia departamento direktoriui tvirtinti Mažeikių objektinės PGV metinio veiklos plano projektą ir teikia ataskaitą apie jo vykdymą;

6.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Mažeikių objektinės PGV veiklos gerinimo;

6.6. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus;

6.7. derina saugomos bendrovės AB „ORLEN Lietuva“ avarijų likvidavimo planą;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Mažeikių objektinėje PGV technikos eksploatavimą bei tvirtina su technikos eksploatavimu susijusius teisės aktus;

6.9. atsako už saugą darbe Mažeikių objektinėje PGV;

6.10. tvirtina Mažeikių objektinės PGV personalo rezervo sąrašą ir perduoda nustatyta tvarka pasirengimo mobilizacijos koordinatoriui bei atlieka kitos veiklos šioje srityje koordinavimą;

6.11. rengia Mažeikių objektinės PGV struktūrinių padalinių nuostatų projektus, departamento direktoriaus įgaliojimu derina Mažeikių objektinės PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

6.12. vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu Mažeikių objektinės PGV pareigybių sąrašu ir Mažeikių objektinės PGV struktūra, departamento direktoriaus įgaliojimu tvirtina Mažeikių objektinės PGV Komandų pareigybių sąrašą;

6.13. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Mažeikių objektinės PGV nuostatų pakeitimo;

 6.14. teisės aktų nustatyta tvarka derina su departamento direktoriumi Mažeikių objektinės PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybinių nuobaudų ar pašalpų skyrimą, skatinimą, atostogų suteikimą, siuntimą į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

 6.15. užtikrina darbo sąlygas Mažeikių objektinės PGV valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;

6.16. tvirtina Mažeikių objektinės PGV metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus;

6.17. rengia Mažeikių objektinės PGV metinius finansinius, veiklos priemonių planus, rengia išlaidų sąmatų projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.18. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

6.19. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas lėšas pagal nustatytą paskirtį Mažeikių objektinės PGV programoms vykdyti ir veiklos tikslams įgyvendinti;

6.20.  nustatytais terminais teikia departamentui finansinę ir kitas atskaitomybes;

6.21. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

6.22. organizuoja ir vadovauja Mažeikių objektinės PGV struktūrinių padalinių vadovų pasitarimams ir jiems vadovauja, analizuoja kilusių gaisrų ir avarijų situaciją AB ,,ORLEAN Lietuva“ padaliniuose, teikia pasiūlymus departamentui ir  AB ,,ORLEAN Lietuva“ administracijai dėl situacijos gerinimo;

 6.23. dalyvauja departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato Mažeikių objektinės PGV veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą;

6.24. vadovauja gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams ekstremaliųjų situacijų atvejais;

6.25. organizuoja Mažeikių objektinės PGV tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su visuomeninėmis organizacijomis ir viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

6.26. užtikrina Mažeikių objektinės PGV viešųjų ryšių įgyvendinimą;

6.27. atstovauja Mažeikių objektinės PGV veiklos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;

6.28. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

6.29. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą Mažeikių objektinėje PGV;

6.30. organizuoja valstybės turto, valdomo Mažeikių objektinės PGV patikėjimo, panaudos ar kitais pagrindais administravimą, disponavimą  ir naudojimą;

6.31. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą Mažeikių objektinės PGV;

6.32. vykdo departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;

6.33. nuolat tobulina savo profesines žinias, fizinį pasirengimą, įgūdžius, kelia kvalifikaciją;

6.34. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti įgyvendinti departamento strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7.  Mažeikių objektinės PGV viršininkas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir departamento direktoriaus pavaduotojams.

________________________________________

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus vardu); gyvenimo aprašymą; asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo skyrius, Švitrigailos g. 18, 407 kab., Vilnius. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 6818, el. p. violeta.glinskiene@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13