Konkursai

Konkursai į valstybės tarnybą

Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniuje  ir Klaipėdoje kviečia dirbti skubios pagalbos skambučių operatoriais 

Skubios pagalbos centro operatorius atsako į pagalbos skambučius, priima ir įvertina pagalbos prašymus, nustato teiktinos pagalbos poreikį, perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, esant būtinumui duoda patarimus ir nurodymus, prireikus teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tai  pagal specialią mokymo programą parengtas profesionalus darbuotojas, kuriam operatyviai priimti sprendimus padeda moderni techninė ir programinė įranga.

Todėl į komandą kviečiame tuos, kurie:

 • geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
 • moka išklausyti ir aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu;
 • geba suvaldyti stresą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Asmuo, norintis dirbti Bendrajame pagalbos centre, privalo:

 • būti pilnamečiu Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos sveikatos būklės, norintis dirbti statutiniu pareigūnu – atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.

Privalumas: darbo patirtis pagalbos tarnybose, gydymo ar slaugos įstaigoje, kitose klientų aptarnavimo srityse. 

Darbo sąlygos

 • Darbo grafikas pamaininis, slenkantis.
 • Pamainos trukmė – 12 valandų, dirbama ir naktinėmis, ir dieninėmis pamainomis.
 • Pradinis atlyginimas – apie 600 eurų (atskaičius mokesčius).
 • Atlyginimas kasmet auga, mokami priedai pagal pasiektus rezultatus, darbo stažą ir turimą laipsnį.
 • Laiku mokamas atlyginimas, kasmetinės atostogos ir kitos socialinės garantijos.
 • Statutinis pareigūnas gauna tarnybinę uniformą, kompensuojama dalis jo būsto nuomos ir transporto išlaidų.
 • Darbuotojas įsipareigoja išdirbti BPC 1 metus po mokymų pabaigos.

Išsamesnė informacija tel. Nr. (8 5) 239 1903, (8 5) 239 1904, el. p. dalia.cijauskiene@112.lt, www.bpc.lrv.lt.


     

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

            Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia atranką į laisvą Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniojo inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas, pareigybių grupė – 11) pareigybę. Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos  leitenantas.

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – tarnyba) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 11.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje kilusių gaisrų aplinkybių bei ikiteisminį tyrimą, kontroliuoti:  kaip statinių projektiniai ir techniniai sprendimai atitinka gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; skleisti priešgaisrinės saugos žinias, užtikrinti kitų valstybinei priešgaisrinei priežiūrai keliamų uždavinių įgyvendinimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir mokėti praktikoje taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimą, priešgaisrinę saugą, ikiteisminį nusikalstamų veikų tyrimą ir kitus teisės aktus, būtinus tinkamai vykdyti nustatytas funkcijas;

4.3. savarankiškai pagal kompetenciją priimti sprendimus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.4. žinoti gaisrų tyrimo pagrindus;

4.5. žinoti objektų tikrinimo tvarką;

4.6. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.7. mokėti kaupti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu ir duomenų bazėmis;

4.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-518, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

4.10. pagal tarnybos pobūdį atitikti trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.11. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

IV  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. teisės aktų nustatytais atvejais atlieka neatidėliotiną informacijos apie gaisrą patikrinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kilusių gaisrų aplinkybių, priežasčių ir ikiteisminį tyrimą;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priskirtų objektų priešgaisrinę būklę, teikia nurodymus dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo, kontroliuoja jų vykdymą;

5.4. atlieka gaisrų priežasčių analizes, renka duomenis apie ataskaitiniu laikotarpiu kilusius gaisrus, rengia ir teikia tarnybos viršininkui nustatytos formos suvestines, teikia informaciją bei pasiūlymus tarnybos viršininkui, vietos savivaldos institucijoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms;

5.5. bendradarbiauja su teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis gaisrų tyrimo klausimais, atstovauja įstaigai tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose gaisrų ir ikiteisminio tyrimo srityse klausimų sprendimui;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina, ar pateikti statinių projektai atitinka gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose, tikrinant statinių projektų atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui;

5.8. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja Teritorijų planavimo komisijoje derinant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus;

5.9. teikia pasiūlymus tarnybos viršininkui dėl gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų bei statinių projektų tikrinimo ir statybos užbaigimo procedūrų tobulinimo;

5.10. teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

5.11. tvarko ir pildo elektroninę informaciją Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinėje sistemoje, Išvykimų apskaitos sistemoje bei kitose valstybės informacinėse sistemose;

5.12. tvarko ir pildo tiesioginio vadovo pavedimu priskirtus registrus bei dokumentų bylas pagal dokumentacijos planą;

5.13. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir  juridinius asmenis, nagrinėja jų prašymus, pranešimus bei skundus priešgaisrinės saugos klausimais bei konsultuoja gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymo klausimais;

5.14. vykdo ir dalyvauja įvairiose gaisrų prevencijos akcijose, dalyvauja susitikimuose su gyventojais, rengia informacinę medžiagą, rekomendacijas, siekiant skleisti priešgaisrinės saugos žinias;

5.14. vykdo gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analizę, rengia ir teikia padalinio vadovui pasiūlymus, kaip gerinti gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą;

5.15. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų sudaromų komisijų priešgaisrinės saugos klausimams spręsti veikloje;

5.17. pagal įstaigos vadovo suteiktus įgaliojimus teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

5.18. teikia savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms metodinę pagalbą, dalyvauja vykdant savanorių mokymus, bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis;

5.19. tiesioginiam viršininkui pavedus, pagal kompetenciją pavaduoja tarnybos pareigūną, laikinai nesantį darbe;

5.20. vykdo kitus įstaigos vadovybės ir tiesioginio vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal veiklos sritį, siekdamas įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimo.

V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus tarnybos viršininkui.

Informacija pretendentams:

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu);

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

            Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

            Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos ir  vidaus reikalų ministerijos centrinės įstaigos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, t. y. iki 2019 m. liepos 10 d. įskaitytinai.

Dokumentai priimami  Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  405 kab., adresu: Trilapio g. 12, LT-92191, Klaipėda. Informacija apie atranką teikiama telefonu (8 46) 354467 arba elektroniniu paštu – jurgita.stonkute@vpgt.lt

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKELBIMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia konkursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimo specialisto pareigoms

Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) pirkimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – skyriaus pirkimo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešuosius pirkimus, rengti konkursų dokumentus, vertinti tiekėjų bendrųjų ir kvalifikacinių reikalavimų atitikimą konkurso dokumentams, analizuoti ir teikti informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą.

Pareigybės pavaldumas – skyriaus pirkimo specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės akus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

5. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbimas galioja iki 2019 m. liepos 15 d. įskaitytinai.

Telefonas:        (8 5) 271 9293

El. paštas:        ingrida.cepeniene@vpgt.lt

Adresas:          Švitrigailos g. 18, Vilnius


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ELEKTRĖNŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS

S K E L B I M A S

            Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką į laisvą Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas, pareigybių grupė – 12) pareigybę. Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos leitenantas.

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Elektrėnų PGT) inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybių grupė – 12.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Elektrėnų PGT inspektoriaus pareigybė reikalinga Elektrėnų PGT keliamiems uždaviniams įgyvendinti: vykdyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą priskirtuose objektuose, esančiuose Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, atlikti gaisrų kilimo priežasties nustatymo tyrimus, organizuoti priešgaisrinį prevencinį darbą.

III. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, viešąjį administravimą, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, Valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, ikiteisminį nusikalstamų veikų tyrimą;

4.3. žinoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančius norminius aktus, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

4.4. sugebėti analitiškai mąstyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti dirbti Open Office programiniu paketu;

4.7. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su ūkio subjektų atsakingais asmenimis, įvairių institucijų, įstaigų vadovais bei piliečiais;

4.8. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.9. žinoti ir laikytis priesaikos, statutų, norminių aktų ir saugos darbe instrukcijų reikalavimų.

4.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

4.11. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.12.  būti susipažinusiam su rikiuotės pagrindais, radijo ryšio palaikymo ir operatyviosios informacijos perdavimo tvarka, mokėti naudotis ryšio priemonėmis;

4.13. išmanyti pagrindinį „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrėnų komplekso technologinį procesą, pavojingas gaisrui kilti vietas, praktiškai žinoti gaisrų gesinimo elektros įrenginiuose ir energetikos objektuose ypatumus. 

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaujantis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų, kitų norminių dokumentų  reikalavimais, vykdo priešgaisrinę priežiūrą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrėnų komplekse;

5.2.  išvyksta į incidentų ar ekstremalių įvykių vietas;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka tiria Elektrėnų PGT operacijų rajone kilusių gaisrų, priežastis,   vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo  proceso kodeksu, atlieka ikiteisminio tyrimą baudžiamosiose bylose dėl gaisrų ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimų;

5.4. bendradarbiauja su rajono apylinkės prokuratūros atstovais, kitų ikiteisminį tyrimą vykdančių institucijų pareigūnais;

5.5. pagal atskirus pavedimus dalyvauja statinių ar statinio inžinierinių sistemų pripažinimo tinkamu naudoti komisijų darbe;

5.6. atlieka statybviečių priešgaisrinės būklės patikrinimą, kontroliuoja, ar laikomasi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;

5.7. įstatymų nustatyta tvarka atlieka tyrimą administracinėse bylose dėl gaisrų ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimų;

5.8. tiria įstaigų bei fizinių asmenų skundus;

5.9. vykdo priešgaisrinį agitacinį darbą, dalyvauja organizuojamuose renginiuose, skirtuose priešgaisrinei būklei, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, gerinti;

5.10.  tvarko ir pildo informacijos apie kilusį gaisrą, ikiteisminio tyrimo registracijos, įrenginių eksploatavimo uždraudimo, statybų apskaitos, nurodymų dėl priešgaisrinės būklės pagerinimo, pavedimų atlikti objekto priešgaisrinės būklės patikrinimą registracijos, statinių priėmimo naudoti registracijos, administracinių bylų registracijos, įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalus, bei bylas, koreguoja Elektrėnų PGT išvykimų apskaitos korteles;

5.11. analizuoja įgyvendintų prevencijos priemonių efektyvumą, gaisrų priežastis ir teikia   pasiūlymų projektus Elektrėnų PGT viršininkui priešgaisrinei saugos būklei gerinti;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitų teisės aktų nuostatas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose numatytas funkcijas ir Elektrėnų PGT viršininko pavedimus;

5.13. ruošia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos bei kitoms institucijoms ataskaitas ir ataskaitų projektus savo kompetencijos ribose;

5.14. esant operatyviniam būtinumui, skubiai atvyksta į tarnybos vietą arba į kitą nurodytą  Elektrėnų PGT pareigūnų susirinkimo vietą bei dalyvauja Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo veikloje;

5.15. teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams nustatyta tvarka suteiktų įgaliojimų ribose;

5.16. dalyvauja vykdant savanorių ugniagesių mokymus, bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis;

5.17. dalyvauja Elektrėnų PGT sudarytų komisijų darbe; 

5.18. vykdo kitus Elektrėnų PGT viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal veiklos sritį.

                               

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

             6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Elektrėnų PGT viršininkui.

 

Informacija pretendentams:

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

            Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

           Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos ir  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, t. y. iki 2019 m. liepos 15 d. įskaitytinai.

Dokumentai priimami  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 8 kab., adresu: Elektrinės g. 22A 26108 Elektrėnai. Informacija apie atranką teikiama telefonu: (8 528) 69 800 arba elektroniniu paštu – jonas.chveduk@vpgt.lt 


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠIAULIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia atrankas statutinėms valstybės tarnautojų pareigybėms užimti:

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kuršėnų komandos viršininkas.

          Pareigybės grupė: 8

         Specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos majoras

          Pareigybės aprašymas:

   

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1.  Kuršėnų komandos (toliau – komanda) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

  2.  Pareigybės grupė –  8.

  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  3. Komandos viršininko pareigybė reikalinga vykdyti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus, dalyvauti įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais bei komandos darbo planavimui ir koordinavimui, budinčių pamainų, gaisrinės gelbėjimo technikos ir įrangos nuolatinės parengties užtikrinimui, darbuotojų parengimui organizuoti.                          

  4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

   

  III SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

  5.  Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį  koleginį, iki  2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

  5.2. turėti nemažesnį kaip 1 m. darbo patirtį valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;

  5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojo veiklos sritį;

  5.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, civilinę ir priešgaisrinę saugą, gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimą;

  5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

  5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  5.7. gebėti rengti vietinių teisės aktų projektus;

  5.8. mokėti dirbti kompiuteriu;

  5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  5.10.  atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

  5.11.  turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

  5.12.       turėti ,,B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

  5.13.       gebėti vadovauti pajėgoms įvykių likvidavimo metu;

  5.14.       žinoti priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų rajono operatyvias taktines charakteristikas;

  5.15.       gebėti apdoroti informaciją: kaupti, analizuoti, numatyti perspektyvas, daryti išvadas, teikti pasiūlymus;

  5.16.       gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, analizuoti bei spręsti tarnybines problemas, turėti vadovavimo sugebėjimų, būti komunikabiliam, iniciatyviam ir ryžtingam;

  5.17.       gebėti dirbti dinamiškai besikeičiančiose situacijose;

  5.18.       gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis;

  5.19.       gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

  5.20.       išmanyti pirmosios pagalbos teikimo taisykles;

  5.21.       išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

  5.22.       išmanyti gelbėjimo darbų taktikos pagrindus;

  5.23.       žinoti ir laikytis priesaikos, pareigūno etikos ir valstybės tarnautojo garbės kodekso, viešųjų ir privačių interesų derinimo principų;

  5.24.       atitikti teisės aktuose nustatytas sąlygas, būtinas suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  IV SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

  6.            Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

  6.1.         planuoja ir organizuoja komandos darbą;

  6.2.         užtikrina komandos nuolatinę parengtį suteikiant neatidėliotiną pagalbą gyventojams ir organizacijoms įvykių ir ekstremalių situacijų metu;

  6.3.         išvyksta į stambių įvykių vietas komandos operacijų rajone, o prireikus vykdo Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Valdyba) viršininko nustatyta tvarka paskirtas pareigas likviduojant įvykių ar ekstremalių situacijų padarinius nustatytoje teritorijoje;

  6.4.         organizuoja ir kontroliuoja komandos pareigūnų profesinį ir fizinį pasirengimą, dalyvauja jo procese, sudaro galimybes komandos pareigūnams tobulinti profesinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, tikrina jų profesines žinias ir įgūdžius, nuolat tobulina savo profesinį ir fizinį pasirengimą;

  6.5.         atsako ir, kartu su Valdybos vadovybe, sprendžia komandos materialinio techninio aprūpinimo, gerbūvio, finansinius klausimus;

  6.6.         užtikrina ekonomiškai efektyvų materialinių vertybių ir finansinių išteklių panaudojimą, tinkamą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių, įrangos bei inventoriaus priežiūrą, eksploataciją, remontą, racionalų eksploatacinių medžiagų naudojimą;

  6.7.         užtikrina budinčių pamainų pareigūnams saugias ir sveikas darbo sąlygas komandoje;

  6.8.         organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomas privalomas pamainos pareigūnų ir darbuotojų sveikatos mokymas bei tikrinimas;

  6.9.         užtikrina, kad darbui būtų nuolat parengti ir tvarkingai prižiūrimi komandos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonės, įranga, inventorius, kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės bei kitos priemonės ar įranga reikalinga komandos darbinio parengimo užtikrinimui, veda šių priemonių apskaitą, tikrina jų būklę;

  6.10.       užtikrina švarą ir tvarką komandos patalpose ir teritorijoje, komandos energetinių ir materialinių išteklių ekonomišką naudojimą, tvarkingą ir racionalią įrenginių eksploataciją;

  6.11.       atsako už komandos darbuotojų darbo laiko planavimą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, atostogų grafikų sudarymą ir atostogų suteikimą;

  6.12.       tvirtina komandos pareigūnų profesinio tobulinimosi užsiėmimų tvarkaraščius, darbo grafikus;

  6.13.       renka ir analizuoja informaciją apie priešgaisrinę būklę komandos operacijų rajone, organizuoja ir kontroliuoja operacijų rajone esančių pavojingų objektų studijavimą, įvykių likvidavimo planų sudarymą, koregavimą;

  6.14.  sistemina komandos budinčių pamainų kovinio darbo statistinius duomenis, analizuoja komandos tarnybinę veiklą visose darbo srityse, numato priemones jos tobulinimui;

  6.15.  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams ir reikalauja, kad juos vykdytų, kontroliuoja kaip komandoje vykdomi Vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus bei Valdybos viršininko įsakymai, nurodymai ir kiti norminiai aktai;

  6.16.  įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka laikinai nušalina nuo pareigų komandos pareigūnus ir darbuotojus, grubiai pažeidusius darbo drausmę, ir sustabdo darbus jei iškyla grėsmė darbuotojų ar aplinkinių žmonių gyvybei bei sveikatai, informuoja apie tai suinteresuotus pareigūnus;

  6.17.  teikia pasiūlymus Valdybos vadovybei dėl pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, paskatinimo, nuobaudų skyrimo, rengia įsakymų projektus, pavaldžių pareigūnų pareigybių aprašymus, charakteristikas, teikimus aukštesniam vidaus tarnybos laipsniui suteikti, pareigūnų tarnybinio vertinimo išvadas bei kitą tarnybinę dokumentaciją ir atsako už jos teisingumą;

  6.18.  savo kompetencijos ribose dalyvauja įvairių komisijų darbe, esant būtinumui rengia bei teikia ataskaitas apie komisijos darbą;

  6.19.  saugo patikėtą turtą;

  6.20.  vykdo kitus Valdybos vadovybės pavedimus siekiant Valdybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

  6.21.  organizuoja komandos pareigūnų sporto ir kitokius kultūrinius renginius;

  6.22.  dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo centro veikloje;

  6.23.  ne tarnybos metu, gavęs pranešimą (esant operatyviniam būtinumui) –  skubiai atvyksta į komandą arba į kitą nurodytą valdybos pareigūnų susirinkimo vietą;

  6.24.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

  7.  Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

   

   

 2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos Budinčios pamainos vadas.

  Pareigybės grupė: 12

  Specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos leitenantas

  Pareigybės aprašymas:

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. 3-osios komandos (toliau – komandos) budinčios pamainos vadas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

  2. Pareigybės grupė – 12.

  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  3. Pareigūno pareigybė reikalinga garantuoti kokybišką, tikslų ir operatyvų komandos budinčios pamainos pareigūnams keliamų uždavinių įvykdymą.

  4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

   

  III SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

  5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir būti baigusiam Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

     5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

  5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

  5.4. gebėti vadovauti budinčios pamainos darbui incidentų likvidavimo metu;

  5.5. gebėti dirbti dinamiškai pasikeičiančiose situacijose;

  5.6. gebėti naudotis ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer programinio paketo programomis;

  5.7. gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;

  5.8. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

  5.9. išmanyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

  5.10. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

  5.11. išmanyti apie chemines medžiagas, radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio ir radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

  5.12. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

  5.13. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

  5.14. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

  5.15. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  5.16. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

  IV SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

  6.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į incidento vietą;

  6.2. vadovauja budinčiai pamainai;

  6.3. skirsto pareigas budinčios pamainos pareigūnams;

  6.4. vadovauja gesinant gaisrus, mažinant gaisro padarinius, gelbėjant žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atliekant kitus gelbėjimo darbus, likviduojant gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikiant nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą, atlieka gaisro gesinimo (gelbėjimo darbų) vadovo funkcijas;

  6.5. užtikrina pamainos išvykimą pagal aliarmo signalą ne vėliau, kaip tai yra nustatyta teisės aktais;

  6.6. užtikrina, kad paskirti postininkai nepriekaištingai vykdytų Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko nustatytas vidaus tvarkos funkcijas;

  6.7. užtikrina, kad budinčios pamainos pareigūnai laikytųsi Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčių pamainų darbo ir poilsio laiko paskirstymo tvarkos;

  6.8. veda profesinio tobulinimosi užsiėmimus budinčios pamainos pareigūnams;

  6.9. tikrina budinčios pamainos pareigūnų profesinį parengimą ir teorines žinias;

  6.10. organizuoja budinčiai pamainai paskirtos technikos aptarnavimą ir remontą;

  6.11. organizuoja pamainos vidaus tvarką;

  6.12. kontroliuoja eksploatacinių kortelių pildymą;

  6.13. rengia budinčios pamainos pareigūnų darbo grafikus;

  6.14. pildo budinčios pamainos dokumentaciją;

  6.15. pildo budinčios pamainos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  6.16. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų;

  6.17. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

  6.18. užtikrina, kad budinčios pamainos pareigūnai specialią ir tarnybinę uniformą dėvėtų pagal nustatytus reikalavimus;

  6.19. organizuoja gerbūvio, ūkinių darbų atlikimą komandoje;

  6.20. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

  6.21. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

  6.22.  surenka reikiamą informacija apie kilusį gaisrą;

  6.23. vykdo kitus Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės, komandos viršininko įsakymus, pavedimus.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

  7. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus 3-osios komandos viršininkui.

 

 

       3.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kuršėnų komandos Budinčios pamainos vadas.

               Pareigybės grupė: 12

               Specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos leitenantas

               Pareigybės aprašymas:

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

        1. Kuršėnų komandos (toliau – komandos) Budinčios pamainos vadas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

        2. Pareigybės grupė – 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

        3. Komandos Budinčios pamainos vado pareigybė reikalinga garantuoti kokybišką, tikslų ir operatyvų komandos budinčios pamainos pareigūnams keliamų uždavinių įvykdymą.

        4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

   5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir būti baigusiam Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

    5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

   5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

   5.4. gebėti vadovauti budinčios pamainos darbui incidentų likvidavimo metu;

   5.5. gebėti dirbti dinamiškai pasikeičiančiose situacijose;

   5.6. gebėti naudotis ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer programinio paketo programomis;

   5.7. gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;

   5.8. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

   5.9. išmanyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

   5.10. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

   5.11. išmanyti apie chemines medžiagas, radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio ir radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

   5.12. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

   5.13. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

   5.14. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

   5.15. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.16. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

6.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į incidento vietą;

6.2. vadovauja budinčiai pamainai;

6.3. skirsto pareigas budinčios pamainos pareigūnams;

6.4. vadovauja gesinant gaisrus, mažinant gaisro padarinius, gelbėjant žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atliekant kitus gelbėjimo darbus, likviduojant gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikiant nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą, atlieka gaisro gesinimo (gelbėjimo darbų) vadovo funkcijas;;

6.5. užtikrina pamainos išvykimą pagal aliarmo signalą ne vėliau, kaip tai yra nustatyta teisės aktais;

6.6. užtikrina, kad paskirti postininkai nepriekaištingai vykdytų Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko nustatytas vidaus tvarkos funkcijas;

6.7. užtikrina, kad budinčios pamainos pareigūnai laikytųsi Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčių pamainų darbo ir poilsio laiko paskirstymo tvarkos;

6.8. veda profesinio tobulinimosi užsiėmimus budinčios pamainos pareigūnams;

6.9. tikrina budinčios pamainos pareigūnų profesinį parengimą ir teorines žinias;

6.10. organizuoja budinčiai pamainai paskirtos technikos aptarnavimą ir remontą;

6.11. organizuoja pamainos vidaus tvarką;

6.12. kontroliuoja eksploatacinių kortelių pildymą;

6.13. rengia budinčios pamainos pareigūnų darbo grafikus;

6.14. pildo budinčios pamainos dokumentaciją;

6.15. pildo budinčios pamainos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.16. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų;

6.17. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

6.18. užtikrina, kad budinčios pamainos pareigūnai specialią ir tarnybinę uniformą dėvėtų pagal nustatytus reikalavimus;

6.19. organizuoja gerbūvio, ūkinių darbų atlikimą komandoje;                                                                                                                                                                                                                                                            

         6.20. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose; 

         6.21. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

         6.22. surenka reikiamą informaciją apie kilusį gaisrą;

         6.23. vykdo kitus Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės, komandos viršininko įsakymus, pavedimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

     7. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus komandos viršininkui.

 

4.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Budinčios pamainos vadas.

               Pareigybės grupė: 12

               Specialus nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos leitenantas

               Pareigybės aprašymas:

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

   1. Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Tarnyba) Budinčios pamainos vadas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

   2. Pareigybės grupė – 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

   3. Pareigūno pareigybė reikalinga garantuoti kokybišką, tikslų ir operatyvų tarnybos Budinčios pamainos pareigūnams keliamų uždavinių įvykdymą.

   4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

PAREIGŪNUI

 

   5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

   5.2. įgytą kvalifikaciją, būti baigusiam Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

                      5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

                      5.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

                      5.5. gebėti vadovauti Budinčios pamainos darbui incidentų likvidavimo metu;

                      5.6. gebėti dirbti dinamiškai pasikeičiančiose situacijose;

                      5.7. gebėti naudotis ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer programinio paketo programomis;

                      5.8. gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;

                      5.9. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

                      5.10. išmanyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

                      5.11. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

                      5.12. išmanyti apie chemines medžiagas, radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio ir radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

                      5.13. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

                      5.14. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

                      5.15. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

                      5.16. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

                      5.17. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

   6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

   6.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į incidento vietą;

   6.2. vadovauja Budinčiai pamainai;

   6.3. skirsto pareigas Budinčios pamainos pareigūnams;

   6.4. vadovauja gesinant gaisrus, mažinant gaisro padarinius, gelbėjant žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atliekant kitus gelbėjimo darbus, likviduojant gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikiant nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą, atlieka gaisro gesinimo (gelbėjimo darbų) vadovo funkcijas;

   6.5. užtikrina pamainos išvykimą pagal aliarmo signalą ne vėliau, kaip tai yra nustatyta teisės aktais;

   6.6. užtikrina, kad paskirti postininkai nepriekaištingai vykdytų Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko nustatytas vidaus tvarkos funkcijas;

   6.7. užtikrina, kad budinčios pamainos pareigūnai laikytųsi Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Budinčių pamainų darbo ir poilsio laiko paskirstymo tvarkos;

   6.8. veda profesinio tobulinimosi užsiėmimus Budinčios pamainos pareigūnams;

   6.9. tikrina Budinčios pamainos pareigūnų profesinį parengimą ir teorines žinias;

   6.10. organizuoja Budinčiai pamainai paskirtos technikos aptarnavimą ir remontą;

   6.11. organizuoja pamainos vidaus tvarką;

   6.12. kontroliuoja eksploatacinių kortelių pildymą;

   6.13. rengia Budinčios pamainos pareigūnų darbo grafikus;

   6.14. pildo Budinčios pamainos dokumentaciją;

   6.15. pildo Budinčios pamainos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

   6.16. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų;

   6.17. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

   6.18. užtikrina, kad Budinčios pamainos pareigūnai specialią ir tarnybinę uniformą dėvėtų pagal nustatytus reikalavimus;

   6.19. organizuoja gerbūvio, ūkinių darbų atlikimą tarnyboje;

   6.20. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

   6.21. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

   6.22. surenka reikiamą informaciją apie kilusį gaisrą;

   6.23. vykdo kitus Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės, Tarnybos viršininko ir kitų įgaliotų vadovaujančių pareigūnų įsakymus, pavedimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui.

           

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis) vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio nuostatomis.

            Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

            1. Prašymą dalyvauti konkurse (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu).

            2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją).

            3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (originalą ir kopiją).

            4. Gyvenimo aprašymą.

            5. Kitus skelbime nurodytus dokumentus (kopijas), būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

            Dokumentai, nurodyti 5 punkte, gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo tarnyboje, kuriai teikiamas prašymas.

Prašymai priimami iki 2019 m. liepos 17 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Administraciniame skyriuje, adresu: J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 41) 39 79 06.


BENDROJO  PAGALBOS CENTRO SKELBIMAS

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) skelbia atranką į laisvas pareigūno – Centro Vilniaus skyriaus jaunesniojo specialisto – pareigas.

Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

 

VILNIAUS SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.         Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.         Pareigybių grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

3.         Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4.         Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.      turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą kompetenciją;

4.2.      išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį (toliau – Pranešimas) perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą;

4.3.      žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;

4.4.      mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema (BPCIS), Centro ryšio valdymo įranga;

4.5.      mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti gerus bendravimo įgūdžius;

4.6.      atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);

4.8.      atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5.         Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.      atsako į pagalbos skambučius;

5.2.      priima ir operatyviai įvertina pagalbos prašymus bei nustato teiktinos pagalbos poreikį;

5.3.      pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu;

5.4.      perduoda Pranešimus atitinkamoms pagalbos tarnyboms, pagal pagalbos tarnybų pateiktus algoritmus;

5.5.      teikia pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į Pranešimus, turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti savo pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į Pranešimus;

5.6.      esant būtinumui, pagal kompetenciją teikia pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

5.7.      esant poreikiui, administruoja skambučius, gautus socialinių paslaugų telefono numeriu 116 000;

5.8.      esant poreikiui, administruoja pranešimus, gautus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema 112 (GPIS 112 aplikacija) arba trumposiomis žinutėmis (SMS);

5.9.      nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus, asmenis, trikdančius darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais;

5.10.    nedelsdamas informuoja pamainos vyresnįjį specialistą (pamainai vadovaujantį darbuotoją) apie pagalbos prašymus, susijusius su ypatingais įvykiais;

5.11.    teikia pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui) siūlymus dėl papildomo duomenų įvedimo į BPCIS poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;

5.12.    esant poreikiui, laikinai vykdo pamainos vyresniojo specialisto (pamainai vadovaujančio darbuotojo) funkcijas;

5.13.    vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Skyriaus jaunesnysis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Skyriaus viršininkui. Pamainos metu Skyriaus jaunesnysis specialistas operatyviai pavaldus ir už jam priskirtų funkcijų ir duotų pavedimų vykdymą atsiskaito pamainos vyresniajam specialistui (pamainai vadovaujančiam darbuotojui).

 

Informacija pretendentams

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Centro viršininko vardu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus šiame skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 18 d. įskaitytinai Centro Organizaciniame skyriuje, 101 kab., adresu Petro Vileišio g. 20A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (85) 2391903 arba elektroniniu paštu dalia.cijauskiene@112.lt.


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04
UA-142322169-1